کد خبر: ۳۳۴۲۱دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار در مراکز دام و فرآورده های خام دامی از دوره های مصوب سازمان دامپزشکی کشور با حضور رئیس ادارات دامپزشکی استان هرمزگان و شهرستانها، کارشناسان نظارت، کاردان ها و تکنسین های دامپزشکی در محل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان برگزار شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان، «دکتر محمد جانباز» اظهار داشت: با توجه به مخاطرات موجود در مراکز دام و طیور که می تواند تهدیدی علیه سلامت پرسنل شاغل درکشتار گاه باشد، آشنایی همکاران شاغل در کشتارگاه با این مخاطرات و حفظ ایمنی کار، بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: در این راستا و به همین منظور، دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار در مراکز دام و فرآورده های خام دامی به منظور ارتقاء سطح دانش فنی کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی شاغل در مراکز فوق برگزار گردید.

لازم به ذکر است که در این دوره آموزشی ضمن آشنایی همکاران با کشتارگاه های استاندارد، خطرات موجود و راه های حفاظت فردی جهت کنترل این مخاطرات و طبقه بندی وسایل حفاظت فردی به کارکنان شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی، دستورالعمل های نظارت بهداشتی و HACCP آموزش داده شد.

وی آموزش و به روز رسانی اطلاعات همکاران را از مهمترین دستور کارهای اداره کل دامپزشکی هرمزگان برشمرد و اظهار خرسندی خود از برگزاری چندین کلاس آموزش مرتبط با نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی که باعث نظارتهای دقیق تر گردیده است را ابراز نمود.

«دکتر سمیه چاهخوزاده» مسئول اداره آموزش اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان در خصوص برگزاری این دوره گفت: به منظور ارتقای سطح دانش همکاران شاغل در مراکز تحت نظارت دامپزشکی و افزایش سطح بهداشت عمومی و مواد خام با منشاء دامی این اداره کل اقدام به برنامه ریزی در راستای آموزش افراد مذکور نموده است و این دوره به مدت دو روز و در 12 ساعت برگزار شد .

وی تصریح کرد: با توجه به مصوب سازمان دامپزشکی کشور در خصوص برگزاری دوره فوق ویژه کاردان های دامپزشکی و لزوم اهمیت موضوع این اداره کل در نظر گرفت از وجود رئیس اداراه دامپزشکی، دکتر دامپزشک، کارشناسان نظارت و کاردان ها و تکنسین های دامپزشکی در بخش دولتی و غیر دولتی استفاده نماید.

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار در مراکز دام و فرآورده های خام دامی از دوره های مصوب سازمان دامپزشکی کشور با حضور رئیس ادارات دامپزشکی استان هرمزگان و شهرستانها، کارشناسان نظارت، کاردان ها و تکنسین های دامپزشکی در محل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان برگزار شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان،«دکتر محمد جانباز» اظهار داشت: با توجه به مخاطرات موجود در مراکز دام و طیور که می تواند تهدیدی علیه سلامت پرسنل شاغل درکشتار گاه باشد، آشنایی همکاران شاغل در کشتارگاه با این مخاطرات و حفظ ایمنی کار، بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: در این راستا و به همین منظور، دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار در مراکز دام و فرآورده های خام دامی به منظور ارتقاء سطح دانش فنی کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی شاغل در مراکز فوق برگزار گردید.

لازم به ذکر است که در این دوره آموزشی ضمن آشنایی همکاران با کشتارگاه های استاندارد، خطرات موجود و راه های حفاظت فردی جهت کنترل این مخاطرات و طبقه بندی وسایل حفاظت فردی به کارکنان شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی، دستورالعمل های نظارت بهداشتی و HACCP آموزش داده شد.

وی آموزش و به روز رسانی اطلاعات همکاران را از مهمترین دستور کارهای اداره کل دامپزشکی هرمزگان برشمرد و اظهار خرسندی خود از برگزاری چندین کلاس آموزش مرتبط با نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی که باعث نظارتهای دقیق تر گردیده است را ابراز نمود.

«دکتر سمیه چاهخوزاده» مسئول اداره آموزش اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان در خصوص برگزاری این دوره گفت: به منظور ارتقای سطح دانش همکاران شاغل در مراکز تحت نظارت دامپزشکی و افزایش سطح بهداشت عمومی و مواد خام با منشاء دامی این اداره کل اقدام به برنامه ریزی در راستای آموزش افراد مذکور نموده است و این دوره به مدت دو روز و در 12 ساعت برگزار شد .

وی تصریح کرد: با توجه به مصوب سازمان دامپزشکی کشور در خصوص برگزاری دوره فوق ویژه کاردان های دامپزشکی و لزوم اهمیت موضوع این اداره کل در نظر گرفت از وجود رئیس اداراه دامپزشکی، دکتر دامپزشک، کارشناسان نظارت و کاردان ها و تکنسین های دامپزشکی در بخش دولتی و غیر دولتی استفاده نماید.

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار در مراکز دام و فرآورده های خام دامی از دوره های مصوب سازمان دامپزشکی کشور با حضور رئیس ادارات دامپزشکی استان هرمزگان و شهرستانها، کارشناسان نظارت، کاردان ها و تکنسین های دامپزشکی در محل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان برگزار شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان،«دکتر محمد جانباز» اظهار داشت: با توجه به مخاطرات موجود در مراکز دام و طیور که می تواند تهدیدی علیه سلامت پرسنل شاغل درکشتار گاه باشد، آشنایی همکاران شاغل در کشتارگاه با این مخاطرات و حفظ ایمنی کار، بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: در این راستا و به همین منظور، دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار در مراکز دام و فرآورده های خام دامی به منظور ارتقاء سطح دانش فنی کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی شاغل در مراکز فوق برگزار گردید.

لازم به ذکر است که در این دوره آموزشی ضمن آشنایی همکاران با کشتارگاه های استاندارد، خطرات موجود و راه های حفاظت فردی جهت کنترل این مخاطرات و طبقه بندی وسایل حفاظت فردی به کارکنان شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی، دستورالعمل های نظارت بهداشتی و HACCP آموزش داده شد.

وی آموزش و به روز رسانی اطلاعات همکاران را از مهمترین دستور کارهای اداره کل دامپزشکی هرمزگان برشمرد و اظهار خرسندی خود از برگزاری چندین کلاس آموزش مرتبط با نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی که باعث نظارتهای دقیق تر گردیده است را ابراز نمود.

«دکتر سمیه چاهخوزاده» مسئول اداره آموزش اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان در خصوص برگزاری این دوره گفت: به منظور ارتقای سطح دانش همکاران شاغل در مراکز تحت نظارت دامپزشکی و افزایش سطح بهداشت عمومی و مواد خام با منشاء دامی این اداره کل اقدام به برنامه ریزی در راستای آموزش افراد مذکور نموده است و این دوره به مدت دو روز و در 12 ساعت برگزار شد .

وی تصریح کرد: با توجه به مصوب سازمان دامپزشکی کشور در خصوص برگزاری دوره فوق ویژه کاردان های دامپزشکی و لزوم اهمیت موضوع این اداره کل در نظر گرفت از وجود رئیس اداراه دامپزشکی، دکتر دامپزشک، کارشناسان نظارت و کاردان ها و تکنسین های دامپزشکی در بخش دولتی و غیر دولتی استفاده نماید.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه