کد خبر: ۳۸۵۹۷
تعداد نظرات: ۵ نظر
یادداشت پایگاه خبری تحلیلی «نسل برهان» درباره آموزش دامپزشکی:
جناب وزیر در برنامه خودشان برای وزارت علوم، ضرورت الحاق رشته دامپزشکی به وزارت بهداشت را ولو در مقام مخالف از قلم انداخته اند ...
 

حکیم مهر - پایگاه خبری تحلیلی «نسل برهان» در یادداشتی نوشت:

چنــد هفتــه ای می شــود کــه وزارت علــوم پــس از اینکه دو مــاه توسط سرپرســت اداره شد، بالاخره صاحب وزیر شد؛ مــردی  ۶۴ ســاله اهــل همــدان دارای مــدرک دکتــری باغبانــی از اســترالیا کــه ســالیان درازی در حــوزه کشــاورزی فعالیــت داشــته و نیز ریاســت دانشــگاه بوعلــی را بــه مــدت ۱۰ سال عهــده دار بــوده و فــارغ از بررســی ســوابق ایــن گزینــه، بــه هــر حــال منصــور غلامــی اکنــون مســئول یکــی از مهم تریــن وزارت خانــه ها اســت.

ایشان پـیش از جلســه رای اعتمــاد برنامــه ای را ارائــه دادند و در آن برنامه از نظــام آموزشــی شایســته محور، انسان ســاز و توســعه علــم و فنــاوری بومــی ســخن گفــته بودند، امــا آنچــه در ایــن میــان خــلاء حضــورش را احســاس می کنیم، عــدم ارائــه کوچــک تریــن برنامــه ای بــرای تعییــن تکلیــف رشــته ی دامپزشــکی بــود.

بــا توجــه بــه مــوج اعتراضــات و بحــث هــای مطــرح شــده چنــد وقــت اخیــر پیرامــون الحــاق دامپزشــکی بــه وزارت بهداشــت و موافقــان و مخالفــان زیــادی کــه ایــن اتفــاق دارد، بــه طــور قطــع یکــی از افــرادی کــه در ایــن مــورد بایــد پاســخگو باشــد وزیــر جدیــد علــوم اســت امــا جناب وزیر تابحــال کوچک تریــن اعتنایــی بــه ایــن مطالبــه نداشــته و حتــی در برنامــه ی خــودشان بــرای وزارت علــوم نیــز ضــرورت الحــاق رشــته دامپزشــکی بــه وزارت بهداشــت را ولــو در مقــام مخالــف از قلم انداخته اند.

به واقع تنها دو رشته در این وزارت خانــه عنــوان دکتــری پیوســته دارد؛ یکــی دکتــری پیوســته بیوتکنولــوژی که نســبتا نوپا می باشد و دیگــری رشته دامپزشــکی کــه قدمتــی چنــد ده ســاله دارد و جــزو مهــم تریــن مشــاغل در حــوزه سلامت جامعــه قــرار می گیــرد، ولی جای تاسف دارد کــه ایــن رشــته مهــم در تامیــن ســلامت جامعــه و امنیــت غذایــی مهجــور و غریــب و بی توجــه مانــده اســت.

دامپزشــکی خــط مقــدم سلامت غذایــی در جامعــه اســت و ایــن نکته مهــم مســتلزم آمــوزش درســت و دقیــق می باشد و آموزشــی کــه در آن دانشــجو را بــه چشــم تامین کننــده منابــع مالــی نبینــد و بــر مبنــای گذرانــدن چنــد واحــد درســی تحــت هــر شــرایطی نباشــد.

از دیگــر بی توجهی هایــی کــه موجــب خســارت می شــود، عــدم تناســب میــان تعــداد پذیــرش ســالیانه ی دانشــجو و نیــاز کشــور اســت و پذیــرش بــالا در مراکــز آموزشــی کــه بعضــا بــه حــدود اســتانداردهای آموزشــی هــم نرســیده اند، باعــث افــت کیفیــت آموزشــی خواهــد شــد.

چــه در صــورت مانــدن آمــوزش دامپزشــکی در وزارت علــوم و چــه در صــورت الحــاق آن بــه وزارت بهداشــت، آن چــه نبایــد فرامــوش شــود اهمیــت و جایــگاه دامپزشــکی در جامعــه اســت کــه مســئولین بایــد جوابگــوی مطالبــات آموزشــی و نیــز کاری جامعــه ی دامپزشــکی کشــور باشــند.

 
 
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
0
0
کاری وزارت علوم با این رشته کرد که بی ارزشترین رشته دلمپزشکی شده خدادشاهد از بقال گرفته تا راننده اژانس و معلم دبیرستان من دامپزشک دیدم
مصطفی قلاوند
|
Netherlands
|
۰۷:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
0
0
دست نویسنده اش درد نکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
0
0
هرچقدر مردم مریض تر شوند بیشتر در خود فرو میروند
صندلی های خالی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
0
0
بی اهمیتی وزرات علوم به رشته دامپزشکی بماند،کل دولت به مردم ................... بی اهمیت شده و مردم واقعی رو به امان خدا رها کردن.در مورد مجلس و رییس جمهوری در ایران فقط نباید صندلی خالی باشه زیاد مهم نیست کی روی آن نشسته!!چون در آخر کاری صورت نخواهد گرفت چه صندلی پر باشه چه خالی.
sooshiant
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
0
0
دامپزشکی در ایران امروز ما سه شاخص عمده دارد :
اول: ............ در تمام قسمت های اداری چه در جهاد کشاورزی و چه در خود سازمان دامپزشکی
دوم : ..........
سوم: ..........
دامپزشکی در ایران استاندارد جهانی ندارد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه