کد خبر: ۴۲۴۰۸
تعداد نظرات: ۵ نظر
گامی در جهت کنترل بیماری تب برفکی در کشور:
سازمان دامپزشکی کشور درخواست کرد تا استان‌های کشور نظرات کارشناسی خود را تا روز ۳۱خردادماه به دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور ارائه نمایند ...
 

حکیم مهر: از مهمترین عوامل تاثیرگزار در ممانعت از انتشار عامل ویروس تب برفكی، رعایت نکات امنیت زیستی مانند جلوگیری از تردد افراد متفرقه و وسایل نقلیه به محیط دامداری، عدم استفاده از ابزارهای مشترك، همچنین استفاده از سرنگ‌های دارای سرسوزن های فلزی چند بار مصرف در دامداری‌های صنعتی است.

در همین راستا، سازمان دامپزشکی کشور برنامه ای را در خصوص واکسیناسیون آماده باش تب برفکی جهت به کارگیری در گاوداری های صنعتی بزرگ ارائه و از استان های کشور درخواست کرده تا نظرات کارشناسی خود را نهایت تا روز پنجشنبه 31 خردادماه به دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور ارائه  کنند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در راستای مدیریت عواملی كه باعث ورود و پخش ویروس تب برفكی به داخل واحدهای اپیدمیولوژیك شده و جهت به حداقل رسانیدن ترددها، استفاده از وسایل اختصاصی واحدهای اپیدمیولوژیك می تواند نقش اساسی را اعمال کند. همچنین تردد واكسیناتورها، استفاده از سرنگ‌های دارای سرسوزن های فلزی چند بار مصرف، سرنگ‌های تیم واكسیناسیون و ... نقش بسیاری در پخش و گسترش عوامل بیماری زا دارند. اجرای روش Standby  در گاوداری‌های بزرگ در سال 1397 به منظور مدیریت خطرات احتمالی ورود و پخش ویروس تب برفكی در واحد بوده كه پیش بینی می شود در سطح 550 واحد دامداری صنعتی بزرگ به اجرا گذاشته خواهد شد.

اقدامات سریع واكسیناسیون و خدمات رسانی به واحدها و مجتمع های دامداری بزرگ یکی از مهمترین ابزارهای کنترل سریع بیماری های دامی محسوب می شود. اقدام سریع و به موقع با استفاده از واکسن در دسترس یکی از الزامات برای رسیدن به اهداف کنترل در مواقع غیر عادی و غیر مترقبه است.

در این راستا تامین و داشتن ذخیره استراتژیک واكسن یکی از مهمترین فاکتورها برای اجرای عملیات سریع در مواقع غیرمترقبه در کانون ها و مناطق اطراف آن محسوب می شود. به عبارت دیگر وجود واکسن به اندازه کافی در محل دامداری و یا نزدیک ترین سایت دامپزشکی در دسترس می‌تواند برای کنترل بیماری و جلوگیری از اشاعه و گسترش آن مفید باشد.

با توجه به نوع بیماری ها و دسته بندی آنها به بیماری های استراتژیك و غیر استراتژیک می توان ضمن برآورد لازم، برنامه ریزی کرد که واکسن های مورد نیاز در دو دسته استراتژیک و غیر استراتژیک در دسترس واحدهای بزرگ و یا مراكز مایه‌كوبی مورد تائید آنها قرار داشته باشد.

در این راستا ذخیره واکسن های استراتژیک از قبیل واکسن شاربن، واکسن تب برفکی و واکسن مورد نیاز برای کنترل بیماری لمپی اسکین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این دسته از واكسن ها را می توان هم در محل شبکه دامپزشکی و یا در محل مرکز واکسیناسیون با توجه به اعتماد و وجود تجهیزات لازم نگهداری کرد.

البته در خصوص برخی از واحدهای دامداری که شرایط لازم برای ذخیره و نگهداری واکسن ها را دارند، می توان واکسن مورد نیاز را در محل تعیین شده و مورد تایید واقع در خود واحد دامداری نگهداری کرد. این موضوع در خصوص واکسن های غیر استراتژیک و بهادار و همچنین واکسن استراتژیک بهادار تب برفکی به راحتی قابل انجام است؛ به عبارت دیگر می توان برنامه‌ریزی کرد که در محل سردخانه واقع در واحد دامداری، واکسن های بهادار توسط دامدار خریداری شده و در زمان مناسب و ضروری مورد استفاده قرار بگیرد.

بنابر این داشتن امکانات و فضای لازم و برنامه ریزی شده و کنترل روی نحوه استفاده از این واکسن‌ها خصوصاً واکسن تب برفکی که انجام آن در زمان طرح های تعیین شده ضروری است، می‌تواند به عنوان یکی از شاخص های کنترلی باشد. لازم به ذکر است که در خصوص سایر واکسن ها علی‌الخصوص واکسن شاربن، واکسن لمپی اسکین و واکسن هاری، بایستی واکسن به مقدار کافی در محل شبکه دامپزشکی و یا مرکز مایه‌کوبی مورد تایید و مورد اعتماد شبکه دامپزشکی و یا اداره کل دامپزشکی استان نگهداری شود.

به منظور استفاده از این دسته از واکسن ها در واحدهای دامداری در زمان های خارج از فاز و برنامه واكسیناسیون روتین، شرط لازم وجود رخداد بیماری، تایید تشخیص بالینی اولیه توسط کارشناسان خبره و همین‌طور در صورت امکان تعیین سریع سویه عامل مولد بیماری توسط مرکز ملی تشخیص و آزمایشگاهی منطقه (در خصوص تب برفكی) در اسرع وقت است؛ به عبارت دیگر استفاده از این نوع واکسن ها و یا واکسن‌های ذخیره استراتژیک صرفاً در صورت تشخیص تایید بالینی بیماری تایید آن توسط کارشناس خبره و همینطور اخذ نظریه نهایی سازمان دامپزشکی دفتر بهداشت مدیریت بیماری‌های دامی امكان پذیر بوده و تایید تشخیص بیماری و برداشت نمونه صرفاً برای اقدامات کنترلی بعدی خواهد بود.

به محض رخداد بیماری، این واکسن از مرکز ذخیره خود خارج شده و تحت شرایط و اقدامات لازم در واحد های اپیدمیولوژیک مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد. البته در خصوص واکسن‌های بهادار و واکسن هایی که اعتبار آنها توسط دامدار و یک واحد اپیدمیولوژی تهیه شده است، استفاده از واکسن صرفاً در وهله اول در محل خود آن واحد خواهد بود. همچنین بایستی نسبت به جایگزینی واکسن در اسرع وقت در محل ذخیره استراتژیک اقدام لازم بعمل آید.

با توجه به اینکه حدود ۵۵۰ مگافارم (واحدهای دامداری بزرگ) در کشور تعیین شده كه در این واحدها در وهله اول باید نسبت به تعبیه مکان مناسب برای نگهداری واکسن و یا معرفی مرکز واكسیناسیون معتبر مورد تاییدشان اقدام کنند تا به محض معرفی مکان مناسب برای نگهداری واکسن های مورد استفاده در دو فرمت استراتژیک و غیر استراتژیک، مورد بازدید قرار گیرد. در صورت تائید مكان، واکسن های مورد نیاز با توجه به بهادار بودن و یا رایگان بودن توسط سازمان دامپزشکی تامین و در اختیار اداره کل دامپزشکی شهرستان و یا در صورت لزوم استان و یا در نهایت در اختیار واحدهای دامداری و یا مراکز مایه کوبی قرار گیرد.

واکسن های مذکور به صورت مناسب تا قبل از تاریخ انقضا در مکان مورد نظر نگهداری شده و در صورت لزوم نسبت به جایگزینی آنها در خصوص واکسن های رایگان و یا استفاده سریع آن ها در خصوص واكسن‌های بهادار اقدام خواهد شد.

واکسن برای اجرای عملیات برای حداقل دو فاز در خصوص تب برفکی و یا در خصوص سایر واکسن ها واکسن به مقدار مورد نیاز برای تامین و اجرا برای یک سال نگهداری خواهد شد. تامین اعتبار مورد نیاز برای واکسن های رایگان بر عهده سازمان دامپزشکی و در خصوص واکسن های بهادار بر عهده دامدار است.

لازم به ذکر است در خصوص واکسن های تب برفکی که احتمال تغییر در تحت سویه وجود دارد، صرفاً ذخیره سازی برای دو فاز متوالی در خصوص واکسن های پایه آبی و یا یک فاز برای واکسن های پایه روغنی می تواند از سوی دامدار صورت پذیرد.

بدیهی است استفاده از واکسن ذخیره شده توسط دامدار و یا مركز مایه‌كوبی در خارج از برنامه‌های اعلام‌شده در شرایط عادی و غیر اضطراری مجاز نبوده و در صورت مشاهده، با مراکز مایه کوبی و دامداری مذكور برخورد خواهد شد.

دستورالعمل عملیاتی واكسیناسیون به روش آماده باش

در شرایط حال حاضر این برنامه صرفاً در خصوص واكسن تب برفكی به مرحله اجرا گذاشته شده و متعاقباً در مورد سایر واكسن‌های استرات‍ژیك نیز عملیاتی خواهد شد. دامدارای‌‌های واجد شرایط با لحاظ کردن فرایندی وارد برنامه واكسیناسیون به روش آماده باش خواهد شد.

این فرایند باید بدین گونه باشد که مكان مناسب برای ذخیره واكسن در نظر گرفته شود، این فضا بایستی سردخانه مناسب مجهز به سیستم برق اضطراری بوده كه حجم آن متناسب با ذخیره واكسن برای حداقل دو مرحله واكسیناسیون تب برفكی مورد نیاز دامهای حساس واقع در واحد باشد.

همچنین مكان مورد نظر با اولویت سردخانه واقع در واحد دامداری بوده و یا مدیر مسئول دامداری می تواند به صورت مكتوب مركز مایه‌كوبی مورد نظر خود را به شبكه دامپزشكی شهرستان معرفی کند و با توجه به بهادار بودن واکسن، نسبت به تامین واكسن از منابع مورد تائید سازمان اقدام کند و واكسن با رعایت زنجیره سرد به سردخانه مورد نظر منتقل شود.

علاوه بر این، اعلام ورود واكسن از سوی مسئول بهداشتی فارم به شبكه دامپزشكی شهرستان ضروری است و مسئولیت حفظ زنجیره سرد و تاریخ انقضای واكسن در مدت زمان نگهداری در سردخانه معرفی شده از سوی دامدار، بر عهده مسئول بهداشتی و یا مسئول فنی فارم است.

از سوی دیگر باید گفت که کارایی اثربخشی واکسن تب برفکی در قالب برنامه های اداره دامپزشکی استان و شهرستان صورت خواهد پذیرفت.

 

دانلود برنامه واكسيناسيون عليه تب برفكي به روش آماده باش در گاوداری های صنعتی

 

 

انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
0
0
با سلام
روش های نوین کنترل بیماری های دامی یکی یکی رو می شوند سال 1397 سال بروز عملیاتی تجارب بین المللی مدیریتی معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور می باشد این نوع رفتارها نشان از احترام سازمان دامپزشکی کشوربه نظرات کارشناسی تمانی بخش ها بوده بایستی به این نوع تفکر با دید احترام نگاه کرد
کارمند دامپزشکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
0
0
مشگل سازمان دامپزشکی در دامداری های سنتی است که غیر بهداشتی اند و باعث انتشار بیماری میشوند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
0
0
اولین گام اطلاع از جمعیت دامی کشور می باشد بدین طریق که ادارات دامپزشکی با همکاری شوراهای شهر و بخش و روستا آمار دقیق را در بیاورند.تا زمانیکه سرشماری دقیق نباشد نمی توان به نتیجه مطلوب رسید.
نکته بعدی تبدیل مدیریت پلیس محور به آموزش محور می باشد.متاسفانه رفتارهای خشن و‌گاها خواسته های غیر شرعی ادارات دولتی با دامداران موجب شده است که دامداران بخصوص بخش سنتی به دامپزشکی اعتماد نکنند و از واکسیناسیون استقبال نکنند.
بطور کلی سازمان دامپزشکی در تمام بخشها نیاز به تحول اساسی دارد و‌ نیز کارمندان دولت هم باید یاد بگیرند که کارشان جهادی است و هرکس دنبال درآمد مکفی است می تواند ترک کار کند.قوانین و دستورالعملها برای پیشرفت جامعه است نه برای کسب درآمد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
0
0
با سلام ،اقای ناشناس قوانین کشور مشخص و کارمندان دولت هم حق و حقوقی پارند این نوع برخوردها جز دلسردی کارمند چیزی را به دنبال ندارد ,منظور از رفتار خشن با دامدار چیست ،مگر واکسیناسیون رایگان هم رفتار خشن دارد
سوال بنده این است در یک واحد اپیدمیولوژی دامداری یا روستا که دامها در تماس نزدیک هستند ،ابشخور مشترک دارن ،اخور مشترک دارن،نقش سر سوزن در انتقال بیماری چقدر هست و اصلا تحقیقی در این زمینه در کشور ما وجود داره تا درصدد انتقال بیماری توسط سر سوزن مشخص بشه ،
تغییر رفتار دامدار مهم هست متاسفانه برخی دامدارها به بهانه های واهی از انجام واکسیناسیون رایگان خودداری میکنن ،عدم استراحت به دام پس از واکسیناسیون ،...
کارشناس مبارزه آ شرقی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
0
0
همه بدانند که آقای دکتر ماکنعلی انتخابش مسیری مطمن، علمی و مطابق با نیاز کشور و بر مبنای اصول روز دنیا می باشد
یکبار سازمان نشان داده که پویا و به روز می باشد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه