کد خبر: ۴۹۳۳۵
تعداد نظرات: ۱۳ نظر
 

نقدی بر تعرفه حقوق و دستمزد مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی ارایه شده توسط سازمان نظام دامپزشکی

دامپزشکان و مهریه ناگرفتنی

دکتر کامران شماعی

عضو شورای نظام دامپزشکی استان اصفهان

روابط عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان

 

اکنون با آغاز فصل انعقاد قراردادهای دامپزشکان فعال در حوزه نظارت بهداشتی، با عنایت به سکوت سال 97 در ارایه تعرفه های دامپزشکی بویژه جداول حقوقی نظارت بهداشتی، حرکتی تازه در خصوص تعیین دستمزدها اتخاذ گردیده است، که این بار با توجه به جداولی که توسط سازمان نظام دامپزشکی ارائه گردیده است و بنابر مصوبات کارگروه تعیین دستمزدها تضادی قانونی را شاهد هستیم که اگر سهوی هم باشد، تنها منجر به تشتت و تفرق در بین فعالین این حوزه و با توجه به تجربه غائله کمسیون ماده 76 برنامه پنجم توسعه موجب اجماعی قوی در بین صاحبان حرف و مشاغل مرتبط با این شغل در برابر مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی خواهد شد.

مطابق مصوبه شورای عالی کار و کارگروه تعیین دستمزد سال 98 افراد مشمول قانون کار به دو دسته تقسیم می شوند که بخشی مزدی بگیران حداقل و بخش دیگر جز سایر سطوح مزدی می باشند که بر اساس تعریف ارائه شده در این مصوبه افرادی که در سال 97 حقوقی بیش از حداقل دریافت نموده اند جز سایر سطوح مزدی بوده و با توجه به مصوبات پیشین مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی، جز این رده به حساب می آیند بنابراین بر اساس این قانون محاسبات دریافتی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی بایستی بر اساس این رده مزدی محاسبه گردد.

در این مقاله با توجه به ثابت بودن مواردی چون حق اولاد، حق مسکن و ... تنها حقوق پایه یک نفر دامپزشک دارای مدرک دکترای عمومی شاغل کشتارگاه طیور در مرکز شهرستان برای نمونه و مقایسه در نظر گرفته شده است (جداول ارائه شده سازمان نظام دامپزشکی بر اساس اطلاعات سایت و تلگرام و عکس ضمیمه)

در محاسبات ضمیمه روش های مختلف برای محاسبه در نظر گرفته شده ولی میزان دستمزد محاسبه شده در همه روشها با یکدیگر دارای اختلاف بوده و در پایان نیز روش سازمان با روش محاسبه بر اساس آیین نامه مصوب کارگروهتعین حقوق و دستمزد شورای عالی کار مقایسه می گردد و خواهیم دید که محاسبات سازمان در این خصوص دارای مغایرتی فاحش می باشد، از این رو انتظار است که در این مورد و با عنایت به صراحت قانون مصوب شورای عالی کار، جهت روشن شدن اذهان، شاهد روش های قبلی این سازمان در عدم پاسخگویی نباشیم.

روش اول: در نظر گرفتن حداقل دستمزد سال 1396 و تعیین دستمزد سایر سطوح دستمزدی سال 97 (10.4% به اضافه 846240ريال)

برای سال 97 مبلغ 10275740 و با توجه به این مبلغ برای سال 98 (دستمزد حاصل شده سال 97 بر طبق این روش و ضریب *13% باضافه 2611480 ريال) مبلغ 14223066حاصل شده و در تعیین حداقل دستمزد فرد شاهد، مجموع ضریب *3 برای دکترای عمومی، ضریب *1.2 سختی کار و ضریب *1.08 منطقه کل مبلغ حداقل دریافتی دکترای عمومی شاغل در کشتارگاه طیور مرکز شهرستان برابر 75097788ريال می باشد.

روش دوم: اگر مبنای محاسبه را حداقل حقوق تعیین شده سال 97 قرار داده و سپس ضرایب *13 باضافه 2611480 را اعمال نماییم، حداقل دستمزد سایر سطوح مزدی برابر 15168802 بوده و با اعمال ضرایب دکترای عمومی شاغل در کشتارگاه طیور مرکز شهرستان مبلغ 80091274 ريال به دست خواهد آمد که با توجه به مبلغ اعلام شده توسط سازمان نظام دامپزشکی، به نظر می رسد شیوه سازمان بدین شکل باشد.

روش سوم نیز اعمال ضرایب مربوط به وضعیت شغلی همکار در حداقل دستمزد سال 97 و پس ازآن اعمال ضرایب مصوبه شورای عالی کار جهت به دست آوردن حداقل دستمزد همکاران خواهد بود؛ از این رو با توجه به مبلغ حداقل دستمزد سال 97 که برابر 11112675 ريال است و ضرایب *3، *1.2، *1.08 مبلغ 68914144 حاصل خواهد شد.

چنانچه ذکر شد، به نظر میرسد روش دوم روش اجرا شده در تعیین دستمزدها توسط سازمان نظام دامپزشکی باشد که با توجه به دلایل زیر، برخلاف نص صریح مصوبات شورایعالی کار می باشد.

بر اساس مصوبه مورخه 27/12/1397 شورای عالی کار و در نظر گرفتن ضرایب سایر سطوح دستمزدی مندرج در بند یک این آیین نامه تعیین دستمزد فعالین بخش نظارت بهداشتی دامپزشکی، بایستی با توجه به میزان حقوق پایه سال 97 ایشان و اعمال ضرایب مندرج در این دستورالعمل محاسبه گردد که مبلغ حاصل برای یک نفر دکتر دامپزشک شاغل در کشتارگاه طیور مرکز شهرستان (با توجه به عدم ارائه جداول حقوقی در سال 97 توسط سازمان دامپزشکی کشور، جداول انجمن­های صنفی مربوطه به عنوان ماخذ در نظر گرفته شده) برابر با 58757857 ريال (49687059*13%+2611480) خواهد بود و این میزان با مبلغ سازمان نظام دامپزشکی اختلافی فاحش دارد. البته شاید بندها و تبصره های ذیل ماده 6 این مصوبه و مرتبط با طرح طبفه بندی مشاغل مستمسک تغییراتی در تعیین دستمزدها قرار گرفته باشد ولی بایستی توجه نمود که اگر این بندها نیز مورد نظر باشند، برای حرکت وفق قانون بایستی ابتدا امر ضرایب اعمال شده تفکیک شده، و سپس این عمل نسبت به تعیین افزایش عناصر مذکور و تعیین میزان تغییر در مزد رتبه، حق پست و حتی سختی کار و... را اعمال نمود. از این رو با عنایت به این بندها روش و نوع محاسبه بدین شکل خواهد بود (توجه نمایید که جهت اعمال روش درست بایستی افزایش ها را از سال 96 اخذ نموده و برای سال 97 و 98 افزایش عناصر را مجزا با روند تعیین دستمزد سایر سطوح مزد مشخص نمود و برای هر سال بطور مجزا این عناصر را در جداولی که ارایه می شوند ذکر نمود).

بنابراین با توجه به حداقل دستمزد مشخص شده در سال 96 معادل: 9299310 ريال و افزایش 10.4% به اضافه 846241 برای سال 97 حداقل دستمزد فرد شاهد بدون اعمال اضافه سایر عناصر برابر 31645555 ريال می باشد. با توجه به صراحت قانون در خصوص اعمال تنها ضریب درصدی  برای دیگر ضرایب جداول مزدی مطابق طرح های طبقه بندی (ضرایب سختی کار و ضریب منطقه ای مندرج در دستورالعمل های اجرایی آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی) بایستی در سال 97 مبالغ 12319725 ريال بابت ضریب سختی کار و مبلغ 11087753 ريال بابت ضریب منطقه اضافه گردد.

با توجه به مبالغ حاصل شده برای سال 97 میزان افزایش برای سال 98 به شکل زیر خواهد بود:

حداقل دستمزد =  2611480 + (31645555*13%) = 38370957

ضریب سختی کار = 12319725*13% = 13921289

ضریب منطقه = 13%*11087753= 12529160

که در کل با جمع اعداد بالا حداقل دستمزد با عنایت به تبصره های ذکر شده مبلغ : 64821406 ريال خواهد بود و عملا در همه شرایط طبق مصوبات ارقام حاصل اختلافی فاحش با مصوبات سازمان نظام دامپزشکی دارند.

توجه داشته باشیم مقصود از موارد ذکر شده توجه به این نکته است که با عنایت به روش های انجمنهای کارفرمایی در تمسک به قوانین و استفاده از وکلای متعدد و مجرب در جهت رسبدن به اجماعی برای تضعیف جایگاه نظارت بهداشتی دامپزشکی به ویژه حرکات گذشته در حذف مواد 18 و 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، هر گونه حرکت که موجب افتراق و از هم گسستگی اتحاد ناظرین بهداشتی دامپزشکی گردد و ایجاد بستری که شبهه قانون گریزی را در مراجع قانونی مرتبط با مسئولین فنی و ناطرین بهداشتی دامپزشکی مانند سازمان نظام دامپزشکی را به ذهن متبادر سازد، فاجعه آمیز بوده و از دیگر سوی وهن سازمانهای مربوطه نیز خواهد بود.

 

انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
1
2
اقای دکتر شماعی انشاالله در نظام دامپزشکی اصفهان به اهداف متعالیتان برسید.
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
سلام
لطفا سمت ایشان را در شورای نظام اصفهان بفرمایید
کامران شماعی
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
سپاس از حسن نظر شما
دامپزشک
|
United States
|
۲۱:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
0
4
سلام ، چرا هیچوقت خبری مطلبی سخنی حتی اسمی از مسئول فنی بخش دارو درمان برده نمیشه ؟؟؟ اگر عنوان شغلی اضافه ای هست چرا حذف نمیشه ؟؟؟ مدرک حاصل چندسال زحمت و همچنین وقت با ارزش ما الکی گرفته میشه و آخرشم مزدمون قد مزد یک کارگره ! خواهشا یا جمع کنید بساط مسئول فنی دارو درمان رو یا یه فکری بکنید لطفا !!!!
پاسخ ها
کامران شماعی
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
با درود بر شما
البته مقصود از مقاله کلیه همکاران مسئول فنی هست و نمونه ذکر شده تنها برای کاستن از اطاله کلام ذکر شده .
خوشبختانه انجمن صنفی استان اصفهان از سال گذشته توانسته است همراه و همدل با همکاران بخش دارو و درمان در جهت منافع این عزیزان گام بردارد
هامون کاراندیش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
0
2
با درود
اقدامات نسنجیده، فقط ایجاد بی اعتمادی و سپس بی اعتبار شدن طرفین هر ماجرا و موضوعی میشود و حاصلی جز تباه شدن تلاشهای منطقی و گام به گام افراد دلسوز وخواهد داشت
دکتر حسن منصوری
|
Netherlands
|
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
0
2
سلام با تشکر از جناب آقای دکتر شماعی عزیز
امیدواریم به لطف تلاش خالصانه شما و دیگر اعضای مدیریت انجمن صنفی مسئولین وناظرین بهداشتی اصفهان مشکل قرادادها و حقوق مورد بحث ، در کل کشور حل شود. با سپاس
دامپزشک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
3
1
شما به مصوبه هییت وزیران استناد کنید . که همه چیز و واضح گفته . به حداقل دستمزد سال 96 چیکار دارید . قصه سرایی ها دیگه چیه .؟
رییس شورای نظام یک استان باید اینجوری از حقوق دفاع کنه . و بگه احتمالا نظر نظام دامپزشکی گزینه دوم است در صورتی که خودش عضو نظام است .
واقعا که .
دامپزشک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
3
1
اختلاف فاحش دارد دیگه چه حرفیه . واقعا که .
واقعا از ماست که بر ماست
عضو شورای نظام به جای دفاع کردنش داره روش محاسبه نظامی که خودش عضو اون است رو زیر سوال میبره .
ناشناس
|
United States
|
۰۰:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
1
0
جناب اقای دکتر شماعی
قصد اطاله کلام ندارم.لطفا بفرمائید نقش حضرتعالی در شورای نظام اصفهان چیست و چرا در این مقاله مخالفت خود را اعلام کردید. بهتر نبود درون سازمانی نظرات اصلاحی میدادید.
ناشناس
|
Germany
|
۱۹:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
0
1
درسته. ایول..
دقیقا آخرین مصوبه هیئت وزیران باید اجرا بشه. چجوری بعضی از همکادان توقع دارند که مصوبه سال ۹۸ کنار گذاشته بشه و مصوبه سال ۹۱ اجرا بشه!!
اون همکاری که گفتند رییس شورای نظام ایشون هستند احتمالا اصلا در جریان اخبار و اتفاقات نیستند.
دقیقا بخاطر همین تکروی ها و نسنجیده عمل کردن های نظام امثال ایشان کنار گذاشته شدند
ناشناس
|
Germany
|
۲۰:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
0
1
ایکاش از افرادی دانا همچون دکتر شماعی به جای افراد فرصت طلب چون ... استفاده میشد تا روز بروز شاهد پیشرفت نظام بودیم. افسوس که دلسوز نیست
قنبری
|
Germany
|
۲۰:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
1
1
همکار ناشناس از رییس شورا بپرسید چرا دیگران نقشی در تصمیم‌گیری ها ندارند
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه