کد خبر: ۵۷۵۴۶
تعداد نظرات: ۷۴ نظر
نگاه شما:
اگر خدای نکرده یک‌روزی دامپزشکی به وزارت بهداشت ملحق شود، از آنجایی که این وزارت‌خانه کوچک‌ترین شناخت و درکی نسبت به ساختارهای این رشته ندارد، تا مدت‌ها درگیر آزمون و خطاهای تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی این وزارت‌خانه در خصوص دامپزشکی خواهیم بود ...
 

تجربه الحاق ناموفق دامپزشکی به حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی – تشریح مشکلات، ارائه راهکارها

دکتر سیدحامد شیرازی بهشتیها

رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سالهای سال است که مسئله انتقال دامپزشکی به مجموعه وزارت بهداشت مطرح است و بسیاری از همکاران دامپزشک تصور مینمایند که با این انتقال، به کعبه آمال و آرزوهای خود دست پیدا میکنند. به علاوه، عدهای از دامپزشکان نیز با اشاره به اینکه در بسیاری از کشور های پیشرفته دنیا، دامپزشکی زیرمجموعه وزارت بهداشت آن کشور است، داعیهدار این انتقال در کشور عزیزمان ایران گشته و هر از چند گاهی در کوس آن میدمند که باید از این عزیزان درخواست نمود تا تحقیقات بیشتری در خصوص جایگاه دامپزشکی در کشورهای پیشرفته دنیا بنمایند. در این بین شوربختانه عدهای از همکاران نیز هستند که فکر میکنند با الحاق دامپزشکی به مجموعه وزارت بهداشت، هویت شخصیتی و صنفی آنها ارتقا پیدا میکند.

بنده همینجا به عنوان فردی که دو سالیست توفیق خدمترسانی در جایگاه ریاست دانشکده دامپزشکی مجموعه پر افتخار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج را دارم، تصمیم گرفتم پس از مدتها سکوت، به تحلیل این مسئله مهم بپردازم.

اواسط سال 1398 مقارن شد با یک اتفاق مهم و البته نامبارک که عبارت بود از «الحاق رشته دامپزشکی به حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی» که حقیقتاً تا کنون، تجربه موفقی نبوده است چرا که این اتفاق نه تنها موجب ارتقا و بهبود فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و بیمارستانی رشته دامپزشکی نگردیده، بلکه مشکلات عدیدهای را برای دانشجویان، اساتید و مسئولین اجرایی این رشته ایجاد نموده است. بنده تاکید مینمایم ریشه بروز این مشکلات و سردرگمیها، عدم شناخت مسئولین محترم حوزه معاونت علوم پزشکی نسبت به ساختار آموزشی، پژوهشی و بیمارستانی این رشته مهم و استراتژیک است. البته تبحر و تخصص مسئولین محترم حوزه معاونت علوم پزشکی در رشته تخصصی خود و فرآیندهای آموزشی و اجرایی مرتبط با آن، امری غیرقابل انکار است.

عدهای از این عزیزان تصور مینمایند همینکه در عبارت «دامپزشکی» پسوند «پزشکی» وجود دارد، فلذا کلیه تصمیماتی که در خصوص رشتههای پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی گرفته میشود، در خصوص دامپزشکی نیز قابلیت اجرایی دارد که باید به عرض برسانم که این تصور، تصور درستی نیست. ساختار آموزشی، پژوهشی و بیمارستانی رشته دامپزشکی با رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی کاملاً متفاوت است.

علت دیگر بروز این مشکلات و سردرگمیها را باید در این حقیقت جست که حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تابع دستورالعملها و آئیننامههای وزارت متبوع، یعنی وزارت بهداشت است و این در حالیست که بخش آموزش و پژوهش رشته دامپزشکی زیر نظر وزارت علوم و بخش خدمات این رشته زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است. عدم آگاهی مسئولین محترم حوزه معاونت علوم پزشکی نسبت به آئیننامهها و دستورالعملهای وزارتخانههای متبوع رشته دامپزشکی، دانشکدههای دامپزشکی را با مشکلات جدی مواجه ساخته است (این در حالیست که پیش از این، رشته دامپزشکی با چنین معضلاتی مواجه نبوده است).

به عنوان نمونه و برای روشنتر شدن موضوع باید به عرض برسانم که همین مسئله عدم شناخت کافی مسئولین محترم حوزه معاونت علوم پزشکی نسبت به ساختار آموزشی دامپزشکی باعث شده تا پاسخ مکاتبات دانشکده دامپزشکی با این حوزه، با تاخیر و گاهاً داده نشود. مثلا مدتهاست از حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه درخواست نمودهایم که آئیننامه و دستورالعمل آموزشی رشتههای دستیاری دامپزشکی را تدوین و به دانشکدهها ابلاغ نمایند که همچنان این مسئله مهم بیپاسخ مانده و همین امر، دانشجویان رشتههای دستیاری دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد کرج را با مشکلات معناداری مواجه ساخته است و یا به عنوان نمونه بارها دانشکدههای دامپزشکی در خصوص موارد ابهام خود در آئیننامههای آموزشی دامپزشکی و یا مواردی که در آئیننامه مسکوت است از حوزه معاونت علوم پزشکی سوال و استعلام نمودهاند و در پاسخ با جملات گنگ و مبهمی از قبیل «طبق آئیننامه آموزشی عمل گردد» مواجه شدند. این درحالیست که اگر دانشکدههای دامپزشکی نسبت به موارد طرح شده ابهام نداشتند، از آن حوزه محترم استعلام نمینمودند. اینجاست که مشخص میگردد اگر دامپزشکی متولی مناسب و آگاه نسبت به ساختار آموزشی خود داشت، میتوانست راهنماییها و ارشادات درست و مناسبی از مسئولین ذیربط بالادستی دریافت نمایند.

به علاوه لازم است که برخی نگاههای از بالا به پائین که در حوزه معاونت علوم پزشکی نسبت به رشته دامپزشکی وجود دارد نیز اصلاح گردد، چراکه اهمیت و جایگاه دامپزشکی اگر بیشتر از رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی نباشد (که به نظر بنده، هست) کمتر نیست. رشته دامپزشکی در طبقهبندیهای بینالمللی جزء رشتههای استراتژیک و یکی از مهمترین ارکان پدافند غیرعامل است و شعار سازمان جهانی بهداشت با محتوای «دام سالم، غذای سالم، انسان سالم و جامعه سالم» خود گویای این حقیقت مهم است، چراکه مهمترین وظیفه دامپزشکان در کنار سایر وظایف مهمی که بر عهده دارند، برقراری امنیت غذایی و کنترل بیماریهای قابل انتقال از حیوان به انسان است که بیش از نیمی از بیماریهای عفونی انسان را به خود اختصاص میدهد و حتی در برخی کشورهای پیشرفته، ورود به رشتههای دامپزشکی با فیلترهای سختتری روبرو است؛ به عنوان نمونه در جلسات کمیسیون موارد خاص علوم پزشکی، در ابتدای جلسه موارد مرتبط با رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با حضور برخی مسئولین دانشکدههای مربوطه مطرح میشود که در این زمان از دامپزشکان دعوت به عمل نمیآید؛ در بخش دوم جلسه که قرار است پروندههای مرتبط با دامپزشکی مطرح شود از دامپزشکان دعوت به حضور در جلسه میشود و این در حالیست که مسئولین دانشکدههای پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی همچنان در جلسه حضور دارند. حال سؤال اینجاست که در بخش دوم جلسه که نیاز به حضور سایرین نیست، چرا در جلسه حضور دارند و اگر اصرار به حضور این عزیزان است، چرا دامپزشکان در بخش اول جلسه دعوت به حضور نمیشوند؟ به علاوه دامپزشکانی که در این جلسه مهم حضور دارند، هیچ حکمی از حوزه معاونت علوم پزشکی مبنی بر عضویت در کمیسیون موارد خاص علوم پزشکی دریافت ننمودهاند که این قبیل اتفاقات این مهم را در اذهان القا میکند که گویی به دامپزشکان با دیدی متفاوت نگریسته میشود.

در ادامه پس از ذکر مصیبت، لازم میدانم راهکارهای برونرفت از این مشکلات را ارائه نمایم تا در آینده نزدیک شاهد افول و پسرفت رشته دامپزشکی در مجموعه عظیم و با برکت دانشگاه آزاد اسلامی نباشیم:

1- با توجه به اهمیت بسیار بالای رشته دامپزشکی که پیش از این اشاره گردید، ضروری به نظر میرسد تا در کنار سایر معاونتها، ساختار معاونت دامپزشکی در سازمان مرکزی شکل بگیرد.

 2- در صورتی که اجرائی کردن پیشنهاد اول به هر دلیلی امکانپذیر نیست، لازم است در حوزه معاونت علوم پزشکی، اداره کل توسعه آموزش و امور دانشجویان دامپزشکی و اداره کل توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری دامپزشکی و اداره کل توسعه سلامت و امور بیمارستانهای دامپزشکی شکل گیرد.

 3- تشکیل یک کمیته مشورتی متشکل از اساتید سرآمد و آگاه نسبت به ساختار آموزشی، پژوهشی و بیمارستانی رشته دامپزشکی در حوزه معاونت علوم پزشکی

 4- در صورتی که مسئولین محترم هیچ یک از پیشنهادات مربوطه را به عرصه اجرا در نیاوردند، مرحمت فرموده و رشته دامپزشکی را به جایگاه قبلی خود در سازمان مرکزی برگردانند.

به قول شاعر:

از طلا گشتن پشیمان گشتهایم

مرحمت فرموده ما را مس کنید

در پایان لازم میدانم با توجه به تجریباتی که درخصوص انتقال دامپزشکی به حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی وجود دارد، به داعیهداران پیوستن دامپزشکی به مجموعه وزارت بهداشت عرض نمایم که قطعا و یقینا بهترین متولی برای این رشته مهم و استراتژیک خود دامپزشکان هستند. به حمدالله ما در کشورمان دامپزشکان کارکشته و متبحر در عرصههای مختلف دامپزشکی کم نداریم. اگر خدای نکرده یکروزی دامپزشکی به وزارت بهداشت ملحق شود، از آنجایی که این وزارتخانه کوچکترین شناخت و درکی نسبت به ساختارهای این رشته ندارد، تا مدتها درگیر آزمون و خطاهای تصمیمگیریهای غیرکارشناسی این وزارتخانه در خصوص دامپزشکی خواهیم بود و تا زمانی که دامپزشکان ورود نکنند، این معضلات حل نخواهند شد. به علاوه چه بخواهیم و چه نخواهیم این نگاه بالا به پایین نسبت به دامپزشکان در وزارت بهداشت وجود خواهد داشت و یقینا در بین رشتههای مربوط به این وزارتخانه، در اولویت آخر خواهیم بود. فلذا باز هم تاکید میکنم تنها متولی مناسب برای دامپزشکی، خود دامپزشکان خواهند بود و نیازی نیست که متخصصین سایر رشتهها بخواهند تولیت دامپزشکی را به عهده بگیرند. چرا باید چنین تفکری حاکم باشد که دامپزشکی به مانند بچه یتیمی است که لازم است گروهی یا ارگانی حضانت آن را به عهده بگیرند؟

بنابراین در سطح کلان پیشنهاد میشود با توجه به اهمیت بسیار بالای دامپزشکی در عرصه بهداشت و سلامت مواد غذایی، بهداشت و سلامت جامعه، کنترل بیماریهای قابل انتقال از حیوان به انسان، پدافند غیرعامل و جنگهای بیولوژیک، وزارت دامپزشکی تشکیل گردد و یا دامپزشکی در سطح و جایگاه یکی از معاونتهای ریاست جمهوری قرار بگیرد.

به امید روزی که رشته دامپزشکی به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابد.

 

انتشار یافته: ۷۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱۳
ناشناس
|
United States
|
۰۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
3
23
آقا مشکل ما دامپزشک ها تعداد بالای فارغ التحصیلینه . بدون اینکه نیازی به این همه دامپزشک باشه. باور کنید ما با بهترین رتبه ها اومدیم این رشته اما دانشگاه آزاد ........ با هر رتبه ای دانشجو گرفت. آیندمون تباه شد. بسه دیگه تعداد فارغ التحصیلین رو کم کنید یعنی واقعا نمیدونید مشکل دامپزشکی چیه؟ حقوقمون از پرستارم کمتره در حالی که خود من با پزشکی ۲۵ نفر فاصله داشتم
پاسخ ها
ناشناس
| Greece |
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
به به
............
ببینید عزیزان اناتومیست و فیزیولوژیست و میکروبیولوژیست و از بالینی ها جراحان دامپزشک برای پزشک خوانده شدن له له می زنند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
جناب دکتر،ریاست محترم دانشکده،با سلام و درود ، آنچه از این نوشتار بر می اید، عدم شناخت وظیفه کاری شما به عنوان ریاست دانشکده میباشد.در بیان اولین مشکل فرمودید ،معاون دانشگاه دستورالعمل ... را تدوین نکرده.باید به هوش باشید ، وظیفه تدوین با نخبگان دامپزشکی است.حایگاه شما ایجاد روابط مناسب کاری ،پیگیری نتایج میباشد قرار نیست پزشکان برای ما تعیین تکلیف کنند و ما کنار گود باشیم .از خود باید شروع کنیم
دکتر بهشتی
| United Kingdom |
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
جناب ناشناس که در خصوص عدم شناخت وظیفه کاری به بنده متذکر شدید، ضمن عرض سلام و ادب، از آنجایی که به نظر می رسد از عزیزان علوم پزشکی باشید باید به عرض برسانم که یکی از وظایف حوزه معاونت علوم پزشکی، دعوت از نخبگان دامپزشکی جهت تدوین و اصلاح دستورالعمل ها و آئین نامه ها و درخواست راهنمایی از آنها می باشد نه این که ما دامپزشکان بخواهیم التماس کنیم که بیائید از ما راهنمایی بخواهید. قطعا ما هم نمی خواهیم که پزشکان برای ما تصمیم بگیرند چرا که هیچ گونه آگاهی و شناختی از ساز و کارهای رشته دامپزشکی و تخصص های آن ندارند. به علاوه ما هم کنار گود ننشسته ایم کسی برای تصمیم سازی و تدوین شیوه نامه ها از ما دعوت نمی کند.
حرف آخر این که تا زمانی که اداره کل توسعه آموزش و امور دانشجویان دامپزشکی و شورای سیاست گذاری دامپزشکی در ذیل حوزه معاونت علوم پزشکی شکل نگیرد این مشکلات عدیده برطرف نخواهد شد.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
آن فرد ............ که فکر می کند دامپزشکان معتقد به بهداشت واحد (One Health) مثل خودش برای پزشک انسان شدن کامپلکس دارند،
متوجه باشد که دامپزشکان باسواد نه تنها نقش خود را در علوم بیومدیکال کمتر از پزشکان نمی دانند بلکه اگر بالاتر نباشد برابر هستند.
کرونا به خوبی نشان داد که اگر سلامت غذایی و مبارزه با زئونوزها را دکتران دامپزشک تضمین نکنند ،کلیه بیمارستان های موجود که هیچ، هزاران برابر آنها هم نمی توانند از عهده حفظ درمان مردم برآیند.

بنابراین بدانید که One Health یک ضرورت اجتناب ناپذیر جهانی است که هم WHO و هم OIE بر تحقق آن اصرار دارند.

در حقیقت این وزارت بهداشت است که برای رسیدن به تکالیف اش به بهداشت واحد و تجمیع سازمان دامپزشکی بیشتر نیازمند است تا دامپزشکان!

ایستادن در مقابل ضرورت های تاریخی ممکن است همانند پاره سنگ ها مدتی حرکت چرخ های آن را به تعویق اندازد .......................
ehsan
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
آقایون همه چیزو بزارید کنار یه دیقه.......طبق اخبار جدید..(کلینیک های دامپزشکی برای پروانشون باید از اتحادیه گل فروشان کسب اجازه کنه)خب این یعنی من دانشجو اشتباه کردم این اتفاق افتاده، یا راحت بگید این بی درو پیکربه مجموعه دامپزشکانه!!! حقبقت اینه مشکل اصلی وزارت خونه نیست، خود صنف دامپزشکی هست که درباره هر رخدادی فقط سازش کرده!!
وت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
3
19
تا دانشگاه ازاد بعضی از دانشکده هاشو تعطیل نکنه دامپزشکی زیر نظر پولدارترین ارگان دولت هم باشه همین اش و همین کاسه س!!دانشکده های امثال سنندج،بافت،اردکان،و ...
ehsan
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
3
6
دوستان من قبول کنید دامپزشکی جزوی از سازمان بهداشتی هرکشور وجزوی از اصول شناختی درمان در حیوانات وپیشگیری از بروز بیماری در حیوانات وبه طبع اون در انسان هست،اینکه این رشته در کجا یا تحت نظر کی باشه مهم نیست،در دانشگاه ازاد تحت نظر معاونت پزشکی ودر دانشگاه دولتی تحت نظر وزارت علوم ودرنهایت زیر نظر وزارت جهاد!!مسئله اینه واقعا هیچ کدوم از این وزارت خونه ها شناخت دقیقی نسبت به این رشته ندارن ونخواهند داشت،چون خیلی ربطشوا فعالیت های گسترده این رشته اطلاع دقیق ندارن والبته حق دارن!!،دامپزشکی چیزی حدواصل این سه وزارت خونه در حال غلط خوردنه وحتی اگه کاملا مستقلم باشه ارتباطشو با وزارت بهداشت وجهاد بدتر ویاتیره تر میشه،مهم اینه که شما در چیزی مانند مسئله کرونا نقش گمشده پیشگیری رو‌ببینید،یا دامپزشکانی که گمنام در ازمایشگاه ها درباره این بیماری تلاش میکنند،وزارت بهداشت بدلیل گستردگی این رشته نمی تواند اون رو درست درک کنه والبته حقم داره،یک استاد یا رییس ویا مسول وظیفش اینه این رشته رو برای حداقل این وزارت خونه که بازم حداقل نزدیکی رو با دامپزشکی داره بگه،راستشو بخوایید خود مسولین دامپزشکی دقیقا از تمامی این سه وزارت خونه دوری میکنند وهم ازخودشون!!بالاخره کسی باید پیدابشه از مسولین دامپزشک که این رشته رو با بازخورداش به طورکامل تشریح کنه،چیزی که معلوم باشه دامپزشک دقیقا کیست!؟
ناشناس
|
United States
|
۰۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
1
15
تعداد فارغ التحصیلین و ظرفیت دانشگاه ها رو کم کنید . دانشگاه آزاد دیگه دانشجو نگیره هم بازم کلی فارغ التحصیل مازاد از نیاز کشور داریم.
به خدا هم به ما که با رتبه های خوب اومدیم ظلمه هم به اون بنده های خدا که به یک امیدی میان دامپزشکی و خرج می کنن ظلم میشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
21
9
کاملا درست و کاربردی فرمودند افرین بر دکتر بهشتی ، بالاخره یه صدای عاقلانه شنیدیم ، لطفا هرگز به فکر رفتن زیر چکمه وزارت بهداشت نباشید چون در اینصورت فاتحه دامپزشکی را باید خواند ،فقط یک سازمان کاملا مستقل راه حل نجات ماست ،باتشکر از دکتر بهشتی و حکیم مهر ،لطفا حکیم مهر رو این موضوع بیشتر توجه و حرکت کند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
0
9
خب هر کاری زمان بره بعدشم اساتید دامپزشکی باید خودشونو نشون بدن علم تدریس دامپزشکی در ایران ماله بیست ساله پیش است یه عده در دامپزشکی دنبال ریاست بازی هستند نه ارایه راهکارهای پیشرفت دامپزشکی به خاطر همین نگران آینده شغلی خودشون هستند تا دامپزشکی در گذشت زمان با حضور دامپزشکی در پزشکی همه مشکلات حل خواهد شد به شرط اینکه اول به علم روز خودتونو مجهز کنیم بعدا ادعا داشته باشیم
ناشناس
|
Germany
|
۰۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
3
4
بخدا اگه یک هفته دامپزشکا تعصب کنن طاعون کل کشور رو میگیره، انواع الودگی انگلی که از گوشت میاد مردم رو به فنا میده. قیمتهارو بشدت بالا میبره و وحشت ایجاد میشه. قدر دامپزشکارو باید بدونن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
واقعا مضحک است.

قرار داشتن دامپزشکی در وزارت های علوم و جهادکشاورزی به شدت سطح سواد عمومی دامپزشکان را پایین آورده است:

با این سطح سواد که حتی تفاوت دو واژه به شدت دور از هم از نظر معنی یعنی "اعتصاب" را از "تعصب" نمی داند؟؟! چگونه خودش را با پزشک مقایسه می کند و خود را از وی برتر هم می پندارد!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
0
9
از مزایایش هم بگین
دکتر دامپزشک
|
Canada
|
۰۴:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
2
17
از مسولین محترم دانشگاه آزاد خواهشمندیم به جای اظهار نظر در مورد مشکلات و مسایل دامپزشکی اگر واقعا دلسوز جامعه دامپزشکی هستند هرچه سریعتر نسبت به تعطیلی دستکم دوسوم دانشکده های دامپزشکی اقدام کنند و اگر نگران بیکار شدن اساتید محترمشون هستند از سازمان دامپزشکی تقاضا داریم این اساتید بیکار را حداقل به عنوان مسول فنی به کار بگیرن و جلو سیل دامپزشک بیکار بگیرن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
عالی فرمودید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
6
6
این مشکلات در آغاز طبیعی است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
5
10
انسان بایستی واقع بین باشد!

قبل از انقلاب که رشته دامپزشکی
جزو 4 رشته اصلی دکترای عمومی گروه پزشکی
در دفترچه کتکور طبقه بندی می شد،
دامپزشکی همیشه
جزو عالی ترین و تاپ ترین رشته های دانشگاهی محسوب می شد و دانشجویان دامپزشکی از نظر
رتبه های کسب شده تفاوتی ناچیز و گاه حتی بیشتر از رشته پزشکی داشتند.

ولی با کمال تاسف پس از جدا شدن دامپزشکی از شاخه "پزشکی" کمیته برنامه ریزی وزارت علوم سابق و
تشکیل وزارت بهداشت در سال 1365،
به سرعت ارزش اجتماعی و رتبه ای دامپزشکی در جامعه سقوط آزاد کرده است!

قرآن کریم آیه ای بسیار زیبا و قابل تامل دارد که همه آن را شنیده ایم:

"آیا کسانی که علم دارند با کسانی که علم ندارند، برابرند؟"

انصافا چگونه در شرایط حاضر،
پزشکان که اکثریت رتبه های تک رقمی را در شاید سخت ترین کنکور ورودی دانشگاهی جهان کسب کرده اند و
اغلب موارد باهوش ترین و با استعداد ترین دانشجویان کشور می توانند در رشته پزشکی قبول شوند،
خود را از دانشجویان دامپزشکی که رتبه های وحشتناک و فاجعه باری همچون 120 هزار در بین پذیرفته شدگان آن امری پیش پا افتاده است و
حتی در بهترین دانشگاه های کشور
اکثریت پذیرفته شدگان آنها
رتبه های سه و چهار رقمی دارند و استثنائا رتبه تک رقمی در بین دانشجویان دامپزشکی به چشم می خورد،
خود را از دامپزشکان برتر و بالاتر ندانند؟؟!

به عنوان مثال،
خود جناب آقای دکتر عزیز سید حامد بهشتی های شیرازی رتبه شان در هنگام کنکور سراسری چند رقمی بود؟ لطفا اعلام بفرمایند!
مطمئنا تک رقمی نبود!

البته اگر حوصله داشته باشیم،
با کاهش شدید تعداد پذیرش دانشجو دامپزشکی در وزارت بهداشت، انشاء الله خواهیم دید
که حضور دامپزشکی در وزارت بهداشت چگونه ارزش علمی و اجتماعی دامپزشکی در پیش از انقلاب را به آن باز خواهد گرداند.
ضمن اینکه گام اصلی در این راستا،
بر طبق اصل جهانی بهداشت واحد (One Health)
با تجمیع سازمان سلامت محور دامپزشکی زیر نظر مستقیم وزیر بهداشت و به صورت تخصصی و کاملا مستقل از دیگر بخش های وزارت بهداشت از طریق مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی برداشته خواهد شد.

موفق باشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
در پیش از انقلاب ! چیزی بنام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وجود نداشت و تمامی تحصیلات عالی مانند بقیه دنیا در یک وزارت خانه بنام وزارت علوم تدریس میشد و بس . و همه چیز در جای خودش بود نه مانند الان..
اگر احیانا" به بحث مافیای پزشکی در فضای مجازی توجه کرده باشید علت اصلی خروج آموزش پزشکی از وزارت علوم را بهتر درک خواهید کرد ( کنترل بازار کار بطور خاص برای یک گروه صنفی ویژه ) و بر همین اساس آنچه واقعا برای گروه پزشکی پیش آمده درآمد ویژه است تا افزایش توان در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی و اگر پیشرفت علمی هم باشد در بحث درآمد ساز درمان است نه بهداشت و پیشگیری .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
8
10
شما نظرتو داری، ما هم نظر خودمونو، دوست عزیز دامپزشکی زیر نظر وزارت بهداشت خیلی خیلی با ارزشتر از دامپزشکی زیر نظر وزارت کشاورزیه
..................
کلهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
4
9
متاسفانه دانشگاههای ازاد که مثل قارچ سبز شدند برای جذب سرمایه .......... و به علت اینکه مقطع دکترای عمومی است و واحدهای عملی فراوان دارد و دانشجویان بابت این واحدها پول هنگفتی واریز خزانه دانشگاه ازاد می کنند مدیران این دانشگاهها بهترین فرصت برای دریافت پول بیشتر را در این رشته دیده اند و تجربه خوبی دارند و لذا این رشته را به هیچ هزینه رها نخواهند کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
عزیزم
بحث پول نیست
بحث متولی هست
یه بار دیگه مطالعه فرمایید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
5
5
یکی از مخاطبان ..... حکیم مهر،
از خدمت کردن در وزارت بهداشت به عنوان رفتن زیر چکمه!!! پزشکان که همراه با مهندسان فنی جزو اقشار نخبه جامعه هستند، یاد می کند.
در حالی که حواسش نیست متاسفانه دامپزشکی در عمل در زیر گاوآهن وزارت جهادکشاورزی در حال دست و پا زدن و له شدن است و دامپزشکی با بودجه گریه آور فقط 200 میلیارد تومان در سال؟؟!!! در حال آب رفتن و اضمحلال است.
در صورتی که بودجه وزارت بهداشت 80 تریلیارد تومان یعنی 400 برابر بودجه سازمان دامپزشکی است
و با استقرار آن در این وزارت خانه بسیار مقتدر که سال به سال و به هر دلیلی از جمله آنفلوانزای پرندگان و کرونا
بودجه اش را بیشتر و بیشتر می کنند و هر موقع هم اراده کند،
تعداد زیادی پرسنل استخدام می کند،
می تواند درخواست کند که از اعتبار طرح سلامت اعتبار طرح های کنترلی سل، بروسلوز، مشمشه، CCHF، صنعتی کردن کشتارگاه ها و مستقل کردن حقوق مسئولین فنی را اجرایی کند.
نه اینکه مانند الان آنها را ناخواسته و علی رغم میل باطنی کارشناسان دامپزشک مجبور شود در وزارت جهادکشاورزی کنار بگذارد یا تقلیل بدهد و بهداشت و سلامت مردم به خطر بیفتد و فقط این وزارت خانه تجارت پیشه و عملا غیر تولیدی جهادکشاورزب است که از نام و اعتبار دامپزشکان برای خود اعتبار و آبروی کاذب دست و پا کند!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
اول ببینید اون وزارت خانه محترم حاضر به پذیرفتن شما و تقسیم منافع با شما هست یا نه و بعد اینقدر خودتون رو به آب و آتش بزنید .
یعنی تا به حال متوجه نشدید وزارت خانه ای با این همه بودجه و اقتدار و نفوذ از بالاترین سطوح قدرت سیاسی و اقتصادی تا به پایین ترین سطح در مملکت و با داشتن بالاترین جمعیت هم صنف در مجلس و بسیاری نهادهای تاثیر گذار سیاسی و اقتصادی و دولتی و حاکمیتی و غیره ، چگونه تا بحال حاضر به پذیرفتن دامپزشکی در زیر مجموعه خود نشده !!؟؟
البته شاید چند نفری در آن وزارت خانه برای برخی منافع جزئی حاصل از دامپزشکی برای فارغ التحصیلان گروه پزشکی در رده های بهداشت عمومی و مواد غذایی نظری به سو استفاده از دامپزشکی داشته باشند و جملات تحریک آمیز برای فریب دامپزشکان اظهار کنند ، اما اکثریت پزشکان رغبتی به حضور دامپزشکان در کنار خود ندارند .
متخصص دامپزشکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
4
5
اقای دکتر ................ هر کاری اولش سختی داره. شما اگه خیلی دلسوز رشته دامپزشکی هستید تلاش کنید دامپزشکی شان و جایگاه خودش رو در کنار رشته پزشکی پیدا کنه تا من متخصص نخبه با چندین رتبه اولی و تالیف چندین کتاب و مقالات متعدد بین المللی توی روستاها برای چندرغاز سگ دو نزنم و تحقیر نشم.....
ناشناس
|
-
|
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
5
7
آقای دکتر بهشتی ها!یه مدت باید زمان داد.این همه سال زیر نظر جهاد کشاورزی و وزارت علوم این رشته در خطر نابودی قرار گرفته و شما اعتراضی نکردیدحالا در این مدت کم انتظار معجزه دارید؟نکته دیگر هم اینکه باید فشار آورد روی علوم پزشکی و فشار رسانه ای و چانه زنی کرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
5
4
تنها راه حل(خروج از شرایط فعلی)
اتنقال کل دامپزشکی هم قسمت خدمات دامپزشکی و هم قسمت آموزش دامپزشکی به وزارت خانه بهداشت هست نه این که فقط قسمت آموزش به معلونت آموزشی وزارت خانه بهداشت منتقل بشه همون اولش (1398سال) این اتفاق در دانشگاه آزاد کرج افتاد گفتم این حرکت خوبیه بود ولی ادامش نیاز به تغییرات اساسی داره یعنی در ادامه روی بحث انتقال از جهاد به وزارت خانه بهداشت باید کار می شد و بحث اصلاح آیین نامه های آموزشی دامپزشکی و قوانین سازمان دامپزشکی باید یک کار صورت می گرفت که نگرفته
و حرکت انتقال آموزش دامپزشکی به معاونت آموزشی وزارتخانه بهداشت در دانشگاه آزاد کرج بی تاثیر شد
تازه آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی دامپزشکی خود دانشگاه کرج نیاز به اصلاح داره این که می گن مشکلی نداره بهتر دیدگاهشون را تغییر بدند اگه بی مشکله چرا نیاز بازار کار را فراهم نمی کنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
5
6
سوال از رئیس منتقد دانشکده،
آیا قبل انتقال وضعیت دانشکده شما رویایی بوده و اکنون مصوبات گروه پزشکی باعث سردرگمی دانشکده فخیمه دامپزشکی شده است؟!!!!.

متاسفم آقای دکتر که از دایره انصاف خارج شده اید.
پاسخ ها
دکتر بهشتی
| United Kingdom |
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
جناب ناشناس، با عرض سلام و ادب

قطعا همین طور بوده است.‌دانشکده دامپزشکی کرج هم از لحاظ قدمت و از لحاظ رتبه علمی اولین دانشکده در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بوده است و چه بخواهید و چه نخواهید این مساله، انکارناپذیر است. به علاوه اکثر دانشکده های دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلانی جایگاه و شان بیشتری نسبت به وضعیت فعلی برخی دانشکده های دامپزشکی دولتی دارند لکن برخی سیاست گذاری غلط و ناآگاهانه نه تنها موجب پیشرفت دانشکده های دامپزشکی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نشده بلکه وضعیت را روز به روز بدتر می کند و مهمترین ریشه این مشکلات عدم آگاهی برخی مسئولین نسبت به ساختار رشته دامپزشکی و تخصص های آن و عدم توجه و دعوت از نخبگان این رشته برای سیاست گذاری ها و حل مشکلات این رشته مهم و استراتژیک است. به اذعان بسیاری از مسئولین قبلی دانشکده های دامپزشکی، این رشته پیش از این در وضعیت بهتری قرار داشت و اثری از بلاتکلیفی ها و سردرگمی های حاضر وجود نداشت یا حداقل بسیار کم رنگ بود.
من مجددا به عنوان فردی دلسوز تاکید می کنم که دامپزشکان باید مستقلانه خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند. ما دامپزشکان نخبه کم نداریم. من در درگاه خداوند شهادت می دهم که تاکنون انتقال دامپزشکی به گروه علوم پزشکی موفق نبوده است مگر پیشنهادات حقیر را توجه فرموده و جامه عمل بپوشانند.
امثال من حقیقتا دلسوزانه این حرف ها را می زنیم و دوست داریم دامپزشکی در اعلی مرتبه جایگاه خود باشد.
باور بفرمائید وضعیت فعلی انتقال دامپزشکی به علوم پزشکی برای اکثر دوستان به منزله آواز دهل شنیدن از دور خوش است می باشد.
ما که از نزدیک درگیر هستیم می دانیم وضعیت چگونه شده است.
ان شاءالله مسئولین محترم حوزه معاونت علوم پزشکی اگر می خواهند دامپزشکی را در این حوزه نگه دارند به پیشنهادات حقیر توجه نمایند.
رضا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
جناب آقای دکتر بهشتی
با تشکر از پاسخگویی شما.می شود بفرمایید ورودی دامپزشکی شما در سال گذشته و امسال چند نفر بوده است؟ و دانشکده ای که می فرمایید وضعیت رویایی دارد از نظر شما ظرفبت آموزش به چند نفر در هر وروردی را دارد؟ممنون از پاسخ گویی شما
دکتر بهشتی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
جناب آقای رضا. سلام و عرض ادب مجدد

می دانم که می خواهید نتیجه بگیرید که از وقتی دامپزشکی زیر نظر حوزه معاونت علوم پزشکی رفت ظرفیت پذیرش دانشجوی دامپزشکی اصلاح شد اما پیش از این که این نتیجه را بگیرید جسارتا باید عرض کنم که این تصور، کاملا اشتباه است. لازم به ذکر است:

۱) اتفاقی که در سال ۹۷ افتاد که عبارت بود از تحمیل بسیار بالای دانشجو به کل دانشکده های دامپزشکی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی ناشی از وقوع برخی اتفاقات در مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه بود که مسئولین مربوطه نیز برکنار شدند هر چند که سودی به حال دانشکده ها نداشت.

۲) درست است که سال ۹۸ تعداد ۵۰ نفر دانشجو جذب کردیم لکن بعد از آن متاسفانه کلی مهمان و انتقالی برای ما فرستادند که البته اگر مقاومت مجدانه و قاطعانه ما نبود امکان وقوع فاجعه ای دیگر بود. ریشه مشکل مذکور اینجاست که مسئول نقل و انتقالات و مهمانی ها حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه است که هیچ گونه ارتباطی با حوزه معاونت علوم پزشکی ندارد و بدون توجه به نظر دانشکده ها، خودمختار عمل می کند. بارها کتبا و شفاها از مسئولین محترم علوم پزشکی خواستیم که اولا به صورت کتبی و شفاهی جلوی مهمانی ها و انتقالی های بی مورد و بی اساس حوزه معاونت دانشجویی را بگیرند ثانیا اگر دامپزشکی به گروه علوم پزشکی پیوسته لازم است نقل و انتقالات و مهمانی های دامپزشکی نیز از طریق سامانه منادای علوم پزشکی انجام شود نه سامانه منادای غیرپزشکی لکن متاسفانه به این دو مهم که عرض کردم هیچ توجهی نشد. چرا برای پزشکی این اتفاقات نمی افتد؟ چون سامانه منادای آنها جدا از سایر رشته ها است.

۳) سوال مهم دیگری که از مسئولین محترم سازمان داریم این است که اگر دامپزشکی را به حوزه علوم پزشکی سپردید (که هنوز اعتقاد دارم کاملا اشتباه است مگر پیشنهادات ارائه شده را اجرایی نمایند) چرا نصفه و نیمه؟! جالب است آموزش دامپزشکی که تحت اشراف وزارت علوم است به قسمتی منتقل شده که هیچ شناختی نسبت به ساز و کارهای دامپزشکی ندارند ولی پژوهش دامپزشکی، آئین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی، نقل و انتقالات دانشجویی و خیلی مسائل دیگر همچنان در بخش غیرپزشکی مانده! پس مثلا چرا نمی آیند آئین نامه ارتقاء هیات علمی دامپزشکی را مانند پزشکی کنند که فعالیت های تشخیصی و درمانی اساتید گروه علوم درمانگاهی در بیمارستان ها در ارتقائشان لحاظ شود و خیلی سوال دیگر. آیا رشته مهم و استراتژیک دامپزشکی بازیچه ای است که در آن سلیقه ای عمل نمود؟!

۴) پس از آن اتفاق ناگوار که در سال ۹۷ افتاد ۲۵۰ دانشجو به دانشکده ما تحمیل شد و سپس از طریق حوزه معاونت دانشجویی حدود ۱۵۰ نفر مهمان و انتقالی هم اضافه شدند. هر چه فریاد زدیم و هر چه از حوزه معاونت علوم پزشکی خواستیم ورود کند نشد که نشد.

دوست عزیز مطلب و توضیح خیلی زیاد است که در این مجال نگنجد ولی باور بفرمائید مسائل مربوط به دامپزشکی برای پزشکان در اولویت نیست و تنها راه برون رفت از این مشکل استقلال دامپزشکی و تصمیم گیری دامپزشکان نخبه و تصمیم ساز برای این رشته است.

مجددا به پیشنهادات بنده که در مقاله به آن اشاره نموده ام مراجعه فرمائید.
رضا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
جنای آقای دکتر بهشتی
ممنون از پاسخ گویی شما.
دامپزشک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
7
8
جناب دکتر شیرازی حق کلام را ادا کردند دامپزشکی در وزارت جهاد کشاورزی جایگاه محترمانه تری برخوردار است بنده سالهاست در مجموعه وزارت بهداشت هستم نه تنها مزایای پزشک عمومی را دارم بلکه در حد یک فوق لیسانس بهداشت هستم و جایگاه هر فوق لیسانسی با هر گرایشی از ما بالاتر است لیسانس های بالینی که خدای ما هستند.ببخشید درد دل بود .
پاسخ ها
دامپزشک
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
لطفا اگر دامپزشکان خارج از حوزه وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی تجربه بهتری دارند عنوان بفرمایند البته با فرض واقعگرایی و نه در آمال و آرزو .
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
در وزارت بهداری سابق پیش از انقلاب،
دامپزشکان پیش کسوت از ارج و قرب بالای خود سخن می گویند.
همچنین رشته دامپزشکی جزو برترین رشته ها حساب می شد. این را وزیر اسبق بهداشت خانم دکتر دستجردی در موقعی که برای سخنرانی به دانشکده دامپزشکی تهران آمده بود تاکید کرد که دانشجویان دامپزشکی از بهترین دانشجویان آن زمان بودند. همان هایی که هم اکنون دامپزشک های استخوان دار و برتر فعلی در سرتاسر کشور محسوب می شوند.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
سلام حقوق عضو هییت علمی دامپزشکی بهداشت مواد غذایی که در یک سال فارغ التحصیل شدنددر دانشگاه آزاد حدود 6 ملیون تومان،در وزارت علوم 11 ملیون و در وزارت بهداشت حدود 17 ملیون است.جدا از هزار ویک امکانات وزارت بهداشت مانند طرح و باشگاه و منزل سازمانی و..... در یک کلام محرومیت از مطب همکاران وزارت بهداشت با حقوق اعضا هییت علمی دانشگاه آزاد برابر است.
دامپزشک ارتش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
2
9
سلام.خدا قوت.بنده ۵سال دامپزشک پیمانی ارتش و رئیس طب پیشگیری بودم.طی این مدت،زیرمجموعه ی اداره بهداشت(زیرنظر پزشکان و فرماندهان پزشک) فعالیت داشتم و کاملا نگاه بالا به پایین پزشکان نسبت به دامپزشکان رو تایید میکنم.
صادق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
2
6
جناب آقای دکتر بهشتی، اصل مسئله .......... پذیرش بی رویه دانشجوی دامپزشکی در دانشگاه آزاد میباشد که هدف آن جبران کسری بودجه دانشگاه ها میباشد. ................. واقع بین باشید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
3
2
به دانشجویان مقطع دکتری تخصصی به شدت خسارت وارد شده.از زمان انتقال آموزش دامپزشکی به آموزش پزشکی،آزمون جامع به صورت متمرکز انجام میشه و در آزمون جامع باید به صورت سراسری آزمون کتبی رو بدیم و آزمون مصاحبه هم در دانشگاه تهران برگزار میشه. چرا یک شخصی که در دانشگاه کرج در رشته دکتری تخصصی قبول شده باید برای آزمون جامع به تهران بره و برای مصاحبه اساتید تهران با اون مصاحبه کنن. این کار باعث فرصت سوزی دانشجویان دکتری تخصصی شده چرا که فقط دوبار به صورت قانونی میتونیم در آزمون جامع شرکت کنیم و برای بار سوم هم باید از کمیسیون اجازه بگیریم. کمیسیون هم میگه ما جز گروه پزشکی نیستیم .تکلیف ما چیه که فرصتمون در زمان انتقال آموزش دامپزشکی داره از بین میره و عدم شناخت به دامپزشکی از سوی آموزش پزشکی مارو از زندگی عقب انداخته. اساتید تهران چه شناختی از دانشجوی کرجی دارن که برای مصاحبه باید در مورد ما قضاوت کنن. استادی که سه سال به دانشجوش شناخت پیدا کرده باید در مورد دانشجو نظر بده. ما خواهان بازگشت آزمون جامع به دانشگاه کرج هستیم . دست از بی برنامگی و انتقال بدون شناخت بر دارید.زحمات چند ساله و سرمایه های بسیاری رو که دانشجو در راه تحصیل خرج کرده رو دارید به باد میدید و با سرنوشت ما داره بازی میشه.
vida
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
4
11
با احترام به نظرات دوستان بهتر است سازمان دامپزشکی بطور مستقل زیر نظر معاونت ریس جمهور اداره شود. تا استقلال آن حفظ شود. مانند سازمان برنامه و بودجه. و سازمان محیط زیست.
پاسخ ها
دکتر بهشتی
| United Kingdom |
۲۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
با عرض سلام و ادب

دقیقا بحث بنده هم همین است. چرا باید فکر کنیم که پزشکان و یا مهندسان کشاورزی باید برای رشته ما دلسوزانه تصمیم بگیرند؟!
این تصور، تصور درستی نیست. متاسفانه الان پزشکان محترم برخی هم رده های وزارتخانه متبوع خود را قبول ندارند.
کمی واقع بین باشیم.
دامپزشک
|
Romania
|
۰۲:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
4
8
اون عزیزانی که میگن زیر نظر وزارت بهداشت باشیم
لطفا بیان جواب بدن!!
انتقالی که شعار میدن و خواستارش هستند بدون فکر و منطق است.
و فقط چند نفر با نگاه سطحی به دنبال منافع شخصی هستند.
حتما انتقال به وزارت بهداشت جایگاه دامپزشکی را در انجام وظیفه کمرنگ میکند.
آیا وازرت بهداشت اهمیت تب برفکی یا نیوکاسل را میتواند درک کند؟
مسئولان وزارت بهداشت فقط با دیدی همراه با تکبر به سایه رشته از جمله علوم آزمایشگاهی پرستاری و.. نگاه میکنند. نمونه اش تفاوت معنی دار دستمزد ها در بیمارستان ها بین پزشکان و پرستاران است.
تا زمانی که پزشکان اداره وزارت بهداشت را بر عهده دارند انتقال دامپزشکی خیانت به جامعه دامپزشکی است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
چرا نمی فرمایید همین پرستاران تحقبر شده به قول شما امسال افزایش حقوق 85 ذرصدی داشتند و حقوق پرستار با فوق دیپلم بیشتر از دانپزشک متخصص است؟ ضمنا 7 هزار ردیف متخصص هم امسال برای پرستاران اختصاص داده شده است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
7
7
والله که من اگه زیر دست یک پزشک تحقیر بشم راضی ترم تا اینکه یه مشت مهندس کشاورزی و دامپروری اونم با مدرک لیسانس ناپیوسته از دانشگاه ناکجااباد مدام بزنن توی سرم و تحقیرم کنن.‌‌‌.‌. واقعا کدوم شان و جایگاه در وزارت سیب زمینی برای دامپزشکان وجود داره که انقدر ازش طرفداری میکنید.؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
دکتر بهشتی
| United Kingdom |
۲۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
دوست عزیز سلام

عجب حرفی می زنید. تحقیر شدن، تحقیر شدن است. حال توسط هر کسی می خواهد باشد. نه پزشک بودن منزلت است و نه مهندس کشاورزی بودن عدم منزلت. بحث من این است که دامپزشکان باید استقلال داشته باشند و خودشان برای خودشان‌تصمیم بگیرند. ما دامپزشکان نخبه کم نداریم.
بد می گویم؟!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
رویایی دارم
رویای استقلال
رویای روزی که نباشیم در بند جهاد
رویایی دارم رویای استقلال
رویای روزی که نباشند همکارانم در بند کارفرمایان
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
بارها به شخصه دیده ام
که پزشکان متخصص سر تعظیم در برابر دکتران دامپزشک با سواد فرود آورده اند و حتی تشکر و سپاس گذاری هم می کنند.
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
3
6
دقیقا درسته.تازه کی گفته پزشک قرار دامپزشکو تحقیر کنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
دقیقا درست است!

معلوم است که پزشکان فراد بیسواد با رتبه 100 هزار و 150 هزار را تحقیر می کنند و آنها را به اندازه یک تزریقات چی هم قبول نداشته باشند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
1
3
آیا وزارت جهادکشاورزی
سازمان دامپزشکی را درک می کتد که فقط 200 میلیارد تومان بودجه را برای آن گذاشته است؟

اهمیت هر رشته در کشور به اندازه بودجه ای است که برای آن تخصیص می دهند. با این بودجه تحقیر آمیز که پول یک هتل تهران نمی شود آیا می توان با بروسلوز، مشمشمه، هاری، تب برفکی و سایر بیماری ها مبارزه کرد؟
چرا حقیقت را انکار می کتید؟ ...........................
اینها شعار نیست واقعیت محض است که دامپزشکان ................ تلاش وافر دارند آن را کتمان کنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
2
3
از پیش از انقلاب رشته های پزشکی و دامپزشکی در شاخه پزشکی کمیته برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یک بخش قرار داشتند که در سال 1365 با تشکیل وزارت بهداشت این دو رشته را که با هم بودند از هم جدا کردند و از آن موقع رشته دامپزشکی سیر نزولی خود را شروع کرده است و الان از سطح یک رشته دکترا به یک رشته در حد فوق دیپلم فعلی درآمده است.
این برای کسی که ذره ای وجدان و انصاف داشته باشد کافی است که بدانیم چه بلایی با جدایی از پزشکی بر سر دامپزشکی آمده است.
حالا این با لفاظی و بازی با کلمات تفاوتی نمی کند که وزارت بهداشت پیش از انقلاب بود یا نبود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
4
3
هم اکنون در وزارت بهداشت تعداد قابل توجهی از منخصصان زبده و برجسته دامپزشک مشغول تدربس و تحقیق هستند و برخی هم در پست های علمی مدیریتی مشغول به کار می باشند.
این واقعیت به روشنی نشان می دهد که در وزارت بهداشت بیش از سایر وزارت خانه ها برای علم و دانش ارزش قائل هستند.
جالب است که بدانیم وزارت بهداشت با داشتن فقط 5 درصد از کل دانشجویان کشور،
مقدار واقعا چشمگیر 40 درصد مقالات و مستندات علمی ایران را پدید آورده است!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
1
3
در پیش از سال 1365
استقبال از رشته پرستاری بسیار پایین تر از دکترای دامپزشکی بود.
ولی الان کاملا برعکس است.
به طوری که ارقام رتبه قبولی برای لیسانس پرستاری از دکترای دامپزشکی دانشگاه تهران با توجه به شرایط کاری بسیار عالی تر رشته پرستاری از دکترای دامپزشکی، به نحو چشمگیری کمتر شده است.
اینها همه به دلیل افت شدید ارزش دامپزشکی در اثر عملکرد ضعیف وزارت های علوم و جهادکشاورزی به وجود آمده است که دامپزشکی با هیچ کدام چه از نظر نظام درسی بیمارستانی و انترنی و چه ماهیت سلامت محور با دامپزشکی سنخیت ماهوی ندارد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
2
3
قابل توجه اشخاصی که در یک نگاه خوش بینانه به اشتباه تصور می کنند وزارت بیگانه با بهداشت و سلامت جهادکشاورزی که حتی در سوگندنامه رسمی حکم انتصاب ریاست محترم سازمان دامپزشکی
کمترین اشاره ای
به دو رسالت اصلی این سازمان حاکمیتی یعنی سلامت غذایی از مزرعه تا سفره و مبارزه با زئونوزها نشده است،
می تواند یا حداقل می خواهد دامپزشکی و بیماری هایی مثل تب برفکی را درک کند:

کد خبر: ۵۷۵۵۵ حکیم مهر

دامپزشکی چهارمحال و بختیاری به دلیل کمبود اعتبارات توان انجام سمپاشی ضد کنه علیه تب کریمه کنگو را ندارد؟؟!
6 خرداد ۱۳۹۹

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات هر ساله برای پیشگیری از شیوع تب برفکی و تب کریمه کنگو گفت:

برای پیشگیری از شیوع بیماری تب کریمه کنگو دامداران باید دام‌ها و محیط اطراف آنها را سمپاشی کنند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایرنا، «دکتر حسینعلی سلطانی» اظهار داشت: همه ساله احتمال شیوع و شرایط ایجاد تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو از طریق "کنه ناقل" این بیماری در استان وجود دارد.

وی، با بیان اینکه دامپزشکی استان به دلیل کمبود اعتبارات توان انجام سمپاشی به این منظور را ندارد، افزود: متاسفانه کمبود اعتبارات و افزایش هزینه‌ها انجام امور این چنینی را برای دامپزشکی، سال به سال محدودتر می‌کند!

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری بیان کرد:

در شرایط کنونی هزینه سمپاشی ضد کنه که یکی از اهداف آن پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو است با خود دامدار است؟؟!
عباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
1
5
سلام، بنده دامپزشک با PhD بالینی وزارت بهداشت و عضو هیات علمی یکی از دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک هستم و حدود ۱۲ سال با دانشجویان گروه پزشکی، دندان، دارو و ... کلاس دارم و کلا هم با تشکیلات اموزشی، پژوهشی و ... وزارت علوم و هم وزارت بهداشت آشنا هستم، باور بفرمایید جدا بودن از مجموعه وزارت بهداشت واسه دانشکده های دامپزشکی یه امتیازه! جایگاه دامپزشک خیلی رفیع است. کاش بنده عضو هیات علمی یکی از دانشکده های دامپزشکی کشور بودم چون معتقدم پژوهشهای این حوزه بسی کاربردی تر است شما ببیند انستیتوپاستور چندنفر متخصص دامپزشک هیات علمی دارد که از دامنشان چقدر محقق علوم پزشکی به جامعه آکادمیک تزریق شده و دارند تولید محصولات بیولوژیک برای جامعه پزشکی میکنند؟!
خاک پای تمام دامپزشکانی هستم که اعتماد به نفسشان آنچنان است که به جایگاهشان افتخار میکنند.
فقطDVM
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
جالب بود. استفاده کردیم.
امیدوارم همه ی دامپزشکان عزت نفس کافی پیدا کنند و خودشان در جهت ارتقای دامپزشکی در هر جایگاهی که هستن تلاش کنند. بجای این که خودمان را در دامن یکی از پر زور ترین و پر مافیا ترین وزارت خانه ها بیندازیم که هیچ شناختی از رشته ی ما ندارند و حتی اگر حسن نیت داشته باشند باز هم این عدم شناخت خسارات وسیعی خواهد زد، بماند که واقعا مافیاهای قدرت در این وزارت خانه از دامپزشکی در جهت منافع سایر گروههای ناراضی این وزارت خانه استفاده خواهند کرد.
محمد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
دکتر بفرمایید کدام دانشگاه و چه رشته ای؟تا جایی که ما دیده ایم متخصصان بهداشت مواد غذایی و پاتولوژیدامپزشکی تا فرصت شده فرار کرده اند وزارت بهداشت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
2
3
روشن است که به چه دلیل برخی ها حتی بیان واقعیت های رسانه ای مربوط به کاهش سال به سال بودجه سازمان دامپزشکی را در وزارت به اصطلاح تولیدی جهادکشاورزی به دلیل وام دار بودن به آن، بر نمی تابند و تلاش می کنند که خورشید حقیقت را بپوشانند! آیا وقت اش نرسیده است که اندکی هم به ندای وجدان گوش فرا داد؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
3
البته اگر برادران عزیز جهادی
از خجالت همکار عزیزمان جناب آقای دکتر حسینعلی سلطانی برای بیان حقایق مربوط به کاهش اعتبارات و بودجه سازمان سلامت محور دامپزشکی در وزارت جهادکشاورزی بر خلاف افزایش تورم سالیانه بر نیایند!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
1
این دوست عزیز ما نمی دانند که در وزارت علوم با 450 هزار تومان بودجه تحقیقاتی برای پایان نامه ها
هیچ کاری را نمی شود و اکثریت کارهای تحقیقاتی خوابیده است. مگر اینکه به باندهای قدرت وصل باشی.
پاسخ ها
عباس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
باسلام و احترام؛ همین بودجه پژوهشی هم زیاد هستش! دوست عزیز! در دانشکده پزشکی اکثر دانشجویان از اطلاعات آرشیوی برای تز استفاده میکنند که هزینه ای ندارد و برخی دیگر هم تز محصول محور میگیرند که اتفاقا درآمدزا است. اگر هیات بورد دکترای دامپزشکی اولا بازنگری در برنامه عمومی دامپزشکی داشته باشد و برنامه نوین دکترای عمومی را مثل پزشکی بنا بنهد عالی میشه و یکی از اقدامات خلاصی از دست پژوهش های مقاله محور است چون الان دانشکده های پزشکی اجازه دارند پایان نامه محصول محور متناسب با نیاز صنایع بردارند مثلا ببیند توی صنایع بهداشتی درمانی چه محصولاتی یا خدماتی داریم که میتونیم به روز کنید بعد از یافتن اولویت یک تز محصول محور میاد بیرون که اتفاقا درآمد هم خواهد داشت.
در ضمن بنده اعتقاد دارم دامپزشکی کشور الان هم در بستر مناسب خودش نیست و هنوز جایگاهش رو پیدا نکرده است!
باور کنید من دامپزشک چون اون موقع که وزارت بهداشت و دانشکده پزشکی دکترای تخصصی خواندم و چه الان که هیات علمی هستم و تا معاونت دانشگاه علوم پزشکی هم پیش رفتم همیشه دامپزشک بودنم را توی سرم میزنند! ببیند آقایان پاتولوژیست پرشکی چطور دکتر محمد وجگانی که دامپزشک ایمنولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی و رییس انجمن علوم آزمایشگاهی هستند را تخریب کردند! این بزرگواران پزشک نگاه بالا به پایین به دامپزشکان دارند، همکاران واسه اینکه بنده را پیش دانشجویان پزشکی خراب کنند دامپزشک بودنم را علم میکنند.
باور بفرمایید وزارت بهداشت خبری نیست یک وزارت پزشک محور است که حتی مثلا پرستاران را هم قبول ندارند، کارانه های صدمیلیونی واسه پزشک متخصص میدن اما توی حقوق هیات علمی و پرسنل موندن. باور بفرمایید اینجا خبری نیست دامپزشکی به هیچ عنوان توی مجموعه وزارت بهدلشت پیشرفتی نمیکند ! باید جایگاه ویژه دامپزشکی تعریف بشه.من از دانشجویان پروفسور راگونات کوهلی(استاد سابق جراحی دانشکده دامپزشکی اهواز بودم) ایشان وقتی از جایگاههای دامپزشکی توی سایر کشورها میگفتند متوجه میشدم واقعا ما حتی تحصیلکرده هامون هم هنوز نمیدونند دامپزشکی چیه و چه جایگاهی دارد؟ یادش به خیر اون زمان چقدر از دانشجویان پزشکی و داروسازی دنبال تز گرفتن با دکتر هدایت الله رشیدی و دکتر پاپهن(اساتید فقید دانشکده دامپزشکی اهواز بودند) اما الان....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
0
3
سلام جناب دکتر بهشتی
مشکل از دامپزشکها است. در تقسیم معاونت آموزشی دانشگاه آزاد دامپزشکی بی صاحب ماند ورفت زیر نظر معاونت پزشکی. شما که از دامپزشکی دانشگاه آزاد دفاع می کنید می دانید در واحد کازرون معاون پزشکی یک دکتر زیست شناسی است که اصلا دامپزشک ها را قبول ندارد؟لطفا بفرمایید در واحد کرج معاون پزشکی و آموزشی چه مدرکی دارند؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
2
از زیست شناس گفتی دلم به درد آمد.

متاسفانه در نبود دامپزشکی در وزارت بهداشت
تدریس بسیاری از دروس علوم پایه پزشکی که قبلا بر عهده دامپزشکان بود به دست رشته هایی مانند زیست شناسی و فیزیولوژی افتاده است که آنها هم مانند مهندسین کشاورزی درک درستی از مسائل بیماری های بالینی، عفونی و بیماری های مشترک ندارند و بودجه ای هنگفت هم وزارت بهداشت برای کارهای تحقیقاتی در اختیار آنها گذاشته است.

یکی از استادان که برای گرفتن یک اعتبار ناچیز چند میلیون تومانی مورد نیاز خرید کیت آزمایشگاهی و انجام آزمایش ها از وزارت علوم ناامید شده بود می گفت در مراجعه به یکی از دانشگاه ها علوم پزشکی مشاهده کرد اکثر پست های آموزشی پایه در اختیار افراد غیر پزشک است که اصلا با مقوله طب آشنایی عملی ندارند و حداکثر یک زالو با قورباغه؟؟؟ را تشریح کرده اند!!!
و عجیب است که برای انجام کارهای پژوهشی هیچ دغدغه ای هم را در تامین هزینه های سرسام آور و فزاینده آزمایش ها ندارند و به راحتی و با فکر باز مشغول تحقیق هستند.
همین است که 40 درصد مقالات علمی کشور در وزارت بهداشت با وجود درصد ناچیز دانشجویان آن تولید می شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
2
سلام خدمت دوستان
بنده خیلی پیگیر ماده 19 بودم و با یک طرح چند صفحه ایی برای حل مشکل مسئول فنی به سازمان نظام مازندران مراجعه کردم و طرح خودم رو ارائه کردم.

ولی دست آخر از مسئولین سازمان نظام مازندران این جواب را شنیدم که وزارت خانه و شخص وزیر و مسئولین بالا سطح، خودشون اراده ایی برای حل این مسئله ندارن.
چون نمیخوان خودشون رو در برابر کارفرما قرار بدن. مخصوصا صنعت مرغداری که بعد از نفت بزرگترین صنعت کشور هست.
بنابراین نا زمانی که دامپزشکی در زیر پای وزارت جهادکشاورزی دست و پا می زند حل این مشکل امکان ناپذیر است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
2
ما در اوایل انقلاب که هنوز رشته های پزشکی و دامپزشکی در سطح دانشگاه های فرهنگ و آموزش عالی در یک کمیته مشترک برنامه ریزی می شدند، دانشجوی دامپزشکی بودیم و به دلیل دکترا بودن با دانشجویان پزشکی در یک خوابگاه مشترک اسکان داده می شدیم و با آنها ارتباط نزدیک داشتیم و بسیاری از دوستان ما دانشجوی پزشکی بودند.
همچنین برای دانشجویان دامپزشکی در مقطع کارورزی بیمارستان که با الگوی پزشکی طراحی شده بود، ماهیانه یک مبلغی را در نظر می گرفتند که برای تامین هزینه های مان قابل قبول بود.
حتی استادان این دو دانشکده انگار که یک تنه واحد باشند با هم همکاری می کردند. مثلا استاد فیزیولوژی قلب و عروق و تنفس ما یک پزشک بسیار باسواد بود که وقتی شدت علاقمندی دانشجویان دامپزشکی را به یادگیری و پرسش و پاسخ و موفقیت آنها را در آزمون مشابه با دانشحویان پزشکی دید به شدت آنها را سرزنش می کرد
همچنین استادان قارچ شناسی، ایمنی شناسی، فیزیک پزشکی، بیوشیمی، خون شناسی و حتی بخش هایی از آسیب شناسی مشترک بودند.
خلاصه اینکه ما با عشق و علاقه رشته دامپزشکی خود را می خواندیم و هیچ احساس حقارت و یا عقده پزشک شدن را هم با وجود کنار هم بودن با آنها نداشتیم.
زیرا هر دو طرف در مباحثات علمی که با همدیگر می کردیم به سرعت متوجه می شدند که دامپزشکی از چه عمق و گستره ای برخوردار است
و ما واقعا افتخار می کردیم که یک رشته کاربردی را که بیشتر از پزشکان می توانست به بهداشت و سلامت مردم و کشب و کار آنها خدمت کند تحصیل می کردیم.
در آن زمان تعداد پذیرش دانشجوی دامپزشکی بسیار کم بود و واقعا قویترین دانشحویان می توانستند وارد دکترای دامپزشکی شوند.

ولی با کمال تاسف با جدا کردن این دو رشته از هم با تشکیل وزارت بهداشت در سال 1365،
همه چیز به هم ریخت و بین اینها ناخواسته یک حصار بزرگ ابجاد شد و سوء تفاهم ها شکل گرفت.

به طوری که پایان نامه های مشترک یا استاد راهنماهای مشترک که باعث پیشرفت هم دامپزشکی و هم پزشکی می شد مثل سابق دیگر دیده نمی شود و جای آن را رشته هایی گرفته اند که نه اهمیت دامپزشکی را می فهمند و نه پزشکی!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
0
2
اختصاصی حکیم مهر:

دیوان عدالت اداری قرار گرفتن کلینیک‌های دامپزشکی در زیرمجموعه صنف گلفروش‌ها و الزام این کلینیک‌ها به اخذ مجوز از اتحادیه گلفروش‌ها را تایید کرد!

قابل توجه کسانی که مدعی درک بالای وزارت جهادکشاورزی از دامپزشکی هستند!
........................
پاسخ ها
دکتر بهشتی
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
با عرض سلام و ادب مجدد

احساس می کنم برخی از دوستان و همکاران، یادداشت بنده را خوب مطالعه نکرده اند. اگر به پیشنهادات و صحبت های من مراجعه فرمائید درخواهید یافت که تاکید اینجانب بر استقلال رشته دامپزشکی و تصمیم گیری نخبگان این رشته برای خودش است.
بنده به هیچ عنوان ماندن در وزارت جهاد کشاورزی را توصیه ننموده ام (در کجای یادداشت، به این مساله اشاره نمودم؟!) و از طرفی الحاق به وزارت بهداشت را به دلائلی که توصیح دادم نیز راه گشا نمی دانم.

اگر در بند ۴ پیشنهادات خود عرض کردم که ما را به سر جای خود برگردانید منظور در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی است. به علاوه به متن یادداشت توجه بفرمائید که عرض کرده باشم یعنی اگر قرار باشد با الحاق دامپزشکی به حوزه معاونت علوم پزشکی، مشکلات و سردرگمی ها و بلاتکلیفی ها و ... بیشتر شود و ادارات کلی را که عرض کردم در ذیل معاونت علوم پزشکی تشکیل نشود بهتر است به سر جای خود در سازمان مرکزی برگردیم چرا که مشکلاتمان در آن زمان بسیار کمتر بوده است.

فلذا از کلیه عزیزان تقاضامندم پیش از هر گونه ثبت نظر، یادداشت و پیشنهادات اینجانب را به دقت مطالعه فرمایند.
دکتر بهشتی
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
من همچنان نمی دانم دوستان و همکاران عزیز، از کجای یادداشت اینجانب برداشت نموده اند که بنده گفته باشم بهتر است دامپزشکی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی بماند!

پاراگراف آخر یادداشت اینجانب نیز قابل تامل و توجه است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
0
1
از جناب آقای دکتر ماکنعلی به عنوان یک دکتر دامپزشک با سواد که به دامپزشکی تعصب و علاقه شدید دارد تقاضا می کنیم که برای نجات آن از این همه تحقیر و تضعیف روزافزون دامپزشکی در وزارت جهادکشاورزی با شجاعت و صراحت خاص خود اقدام نماید و با تصویب مجلس شورای اسلامی برای تجمیع سازمان سلامت محور دامپزشکی شرط تعیین کند که اگر مصوبه محکم قانونی با تایید شورای نگهبان مبنی بر استقلال کامل ریاست محترم سازمان زیر نظر شخص وزیر بهداشت و بدون هیچ گونه دخالت سایر بخش های وزارت بهداشت از جمله سازمان غذا و دارو، صادر شود با آن موافقت خواهد کرد.
امیرحسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
0
3
آقای دکتر ................ بنده به عنوان فردی که 5 سال در دو حوزه مختلف پژوهشی و دارویی زیر مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کار کردم می گم که شما ...... اطلاعی از آنچه در وزارت بهداشت اتفاق می افته ندارید ....................
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
سلام می شود بیشتر توضیح بدهید.
به طوری که حکیم مهر جان هم محبور به سانسور نشود
حسام
|
United States
|
۲۳:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
0
1
با سلام
خدمت جناب دکتر بهشتی
مشکل اینجاست که تعریف نخبه در کشور ما فرق می کنه شاید افرادی به عنوان نخبه برای ماها تصمیم گیری کنند که صلاحیت نخبه بودن را نداشته باشند
همانند دستگای دیگر کشور در مورد پیشگیری از این مشکل چه پیشنهادی دارید
سيد على
|
United States
|
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
0
1
راه حل نهايى : رفراندوم براى آزادى دامپزشكى
دکترافروزی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
0
0
جالبه که اکنون که عواقب چنین اشتباه بزرگی را عملا تجربه کرده ایم می بینم‌ماهها قبل جناب دکتر بهشتی آنرا پیش بینی کرده بودند.....
فاجعه ای بنام‌بورد سراسری دستپخت این معاونت است
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه