تصاویر / پسرعموی اسکیپی در باغ وحش ارم!

حکیم مهر - ورود یک رأس کانگورو (والارو) به باغ وحش ارم / این حیوان که بصورت غیرقانونی وارد کشور شده است به باغ وحش ارم تحویل داده شد. در تصاویر زیر دکتر معماریان (دامپزشک) هم به منظور کنترل سلامت این حیوان دیده می‌شود.

ورود یک راس کانگورو (والارو) به باغ وحش ارم تهران

ورود یک راس کانگورو (والارو) به باغ وحش ارم تهران

ورود یک راس کانگورو (والارو) به باغ وحش ارم تهران

ورود یک راس کانگورو (والارو) به باغ وحش ارم تهران

ورود یک راس کانگورو (والارو) به باغ وحش ارم تهران

ورود یک راس کانگورو (والارو) به باغ وحش ارم تهران

ورود یک راس کانگورو (والارو) به باغ وحش ارم تهران

ورود یک راس کانگورو (والارو) به باغ وحش ارم تهران

مامور باغ وحش در حین بردن یک راس کانگورو (والارو) به قسمت قرنطینه است

چند کانگورو (والارو) در قسمت قرنطینه باغ وحش ارم تهران

یک راس کانگورو (والارو) در باغ وحش ارم تهران