گزارش تصویری از مراسم تودیع و معارفه رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

گزارش تصویری از مراسم معارفه «دکتر شریف زاده» به عنوان رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و تودیع «دکتر زنده دل» در روز  سه شنبه 95/9/16

(منبع: روابط عمومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)