گسترش عوامل بیماری‌زا در زنبورهای عسل بر اثر شیوه‌های مدیریت ضعیف در زنبورداری
 

محقق استرالیایی باور دارد، شیوه های مدیریت ضعیف در زنبورداری می تواند به گسترش عوامل بیماری زا در میان زنبورهای عسل بینجامد.

به گزارش ایانا، در راستای پاسخ به مشکلات بهداشتی پیچیده و کاهش کلنی های زنبورهای عسل در سال های اخیر، زمان آن فرارسیده است تا حرفه ای ها و زنبورداران در صنعت زنبور عسل به بهبود روش های خود اقدام کنند.

در مقاله پژوهشی که چندی پیش در مجله حشره شناسی اقتصادی (۱) انجمن حشره شناسی امریکا منتشر شد، رابرت اوون، به دلایلی اشاره کرد که فعالیت های معمولی انسانی عامل کلیدی در گسترش عوامل بیماری زای زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera)  است، گونه ای از زنبور که به طور اساسی مسئول تولید عسل و گرده افشانی در سراسر جهان است.

اوون معتقد است همان طور که کاهش زنبورهای عسل و اختلال فروپاشی کلنی، از فعلیت انسانی ناشی می شود، می توان با تغییر در رفتار انسانی به کاهش این روند کمک کرد.

اوون نویسنده کتاب زنبورداری استرالیایی (۲)، مالک یک شرکت عرضه زنبور عسل و کاندیدای دکترا (۳) در مرکز تجزیه و تحلیل خطر امنیت زیستی (۴) در دانشگاه ملبورن است. وی در مقاله خود، به تشریح مجموعه ای از عوامل انسانی که به گسترش پاتوژن (عوامل بیماری زا) زنبور عسل کمک می کند، پرداخته که در اینجا به چکیده ای از آن ها اشاره می شود:

• در راستای انتقال کلنی های زنبور عسل و در مقیاس بزرگ، باید به این نکته توجه داشت که انتقال کلنی های زنبور عسل برای گرده افشانی تجاری با حداقل میزان حرکت و کنترل شده انجام شود. (به عنوان مثال، در فوریه ۲۰۱۶ ، از ۲,۶۶ میلیون کلنی های زنبور عسل، ۱.۸ میلیون موفق شدند تا به کالیفرنیا برای گرده افشانی محصول بادام منتقل شوند).
• بی دقتی در استفاده از اصول مدیریت تلفیقی آفات به استفاده بیش از حد سموم دفع آفات و آنتی بیوتیک، منجر شده که در نتیجه افزایش مقاومت انگل های زنبور عسل و عوامل بیماری زا مانند کنه واروآ و باکتری پائنیباکیلوس (Paenibacillus) را به دنبال خواهد داشت.

• تجارت بین المللی زنبور عسل و محصولات زنبور عسل می تواند به گسترش جهانی عوامل بیماری زا مانند واروآ دستراکتور (Varroa destructor )، اکراپیس وودی  (Acarapis woodi) ، نوسما کرانا   (Nosema cerana ) و انواع قارچ ها همچون اسکوسفائرا اپیس  (Ascosphaera apis) کمک کند.

• عدم مهارت یا تعهد کافی در میان زنبورداران برای بازرسی و مدیریت کلنی ها می تواند به شیوع بیماری بینجامد.

اوون چند پیشنهاد برای تغییر در رفتار انسانی به منظور بهبود سلامت زنبورهای عسل، ارائه می دهد که می توان به این موارد اشاره کرد:

• تقویت قوانین نظارت بر حمل و نقل جهانی زنبورهای عسل و محصولات آن ها و شیوه های مهاجرت زنبورهای عسل در داخل کشورها به منظور گرده افشانی تجاری.

• پایبندی بیشتر به شیوه های مدیریت یکپارچه آفات در زنبورداری تجاری و یا زنبورداری تفننی.

• افزایش آموزش درمیان زنبورداران در زمینه مدیریت عوامل بیماری زا.

• شبکه پشتیبانی عمیق تر برای زنبوردارانی که به این فعالیت به عنوان سرگرمی می پردازند با کمک دانشمندان، انجمن های زنبورداری و دولت

اوون می گوید: "مشکلات زنبور های عسل امروز پیچیده هستند و نقش فعالیت نامناسب انسان به گسترش پاتوژن ها کمک کرده و در نتیجه تعداد زیادی از کلنی ها از بین می روند، بنابراین باید به سمت مدیریت و سیاست های درست پیش رفته تا بتوان از فروپاشی کلنی های زنبور عسل جلوگیری کرد."

منبع: dadant

ترجمه: فرحناز سپهری

پی نوشت:

۱-Journal of Economic Entomology

۲-  The Australian Beekeeping Handbook

۳- Ph.D. candidate: به کسی گویند که در مقطع دکترا تمام دروس را به جز تز خود را گذراند باشد.

۴-  Centre of Excellence for Biosecurity Risk Analysis (CEBRA)