برگزاری جلسه کمیته هماهنگی دستورالعمل ماده 19 آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در اداره کل دامپزشکی کردستان
 

کمیته هماهنگی اجرای دستورالعمل نظارت بهداشتی دامپزشکی با حضور اعضا کمیته و نمایندگان ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی، رئیس کانون کارفرمایان استان کزدستان، رئیس نظام دامپزشکی استان، انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی کردستان در مورخه 96/7/3 در محل دفتر مدیر کل دامپزشکی استان کردستان برگزار شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان، در این جلسه مسائل و مشکلات برخی مسئولین فنی واحد های موضوع ماده 19 آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی در حوزه های روابط کار و مسائل نظارت فنی بهداشتی و روابط کارفرمایی بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

شایان ذکر است کمیته هماهنگی اجرای دستورالعمل ماده 19 نظارت بهداشتی در راستای بررسی نحوه پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی و تنظیم روابط حرفه ای و نظارت بر اعمال نظارت بهینه بر فعالیت مسئولین فنی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی مالی به صاحبان و متصدیان و واحدهای تحت مسئولیت وظیفه مند است.