جایگاه آزمایشگاه‌ها در سطح ادارات کل دامپزشکی نیاز به بازنگری دارد
 

بازدید مشترک رییس مرکز ملی تشخیص و مدیرکل دامپزشکی استان لرستان در تاریخ بیستم آذر به منظور ارزیابی دوره ای مرکز ملی بررسی بیماری های انگلی شهر خرم آباد با حضور گروه ممیزی مرکز ملی تشخیص انجام شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور، «دکتر محمد حبیبی» رئیس این مرکز با اعلام پیشنهاد تغییرات در چارت تشکیلاتی آزمایشگاه ها گفت: جایگاه آزمایشگاه ها در سطح ادارات کل دامپزشکی نیاز به بازنگری دارد و در این ارتباط تمام سعی و تلاشمان را برای ارتقا و رونق بیشتر جایگاه واقعی آزمایشگاه ها انجام می دهیم.

وی خاطرنشان کرد: کارکنان آزمایشگاه به دلیل تماس با نمونه های مرضی در خطر تماس با عوامل بیماریزا هستند و از طرفی دقت کارکنان آزمایشگاه نقطه اتکا تصمیم گیری های استانی و ملی است و لازم است توجه بیشتری به آزمایشگاه های دامپزشکی مدنظر قرار گیرند.

دکتر حبیبی هدف این بازدیدها را قدردانی از همکاران، تبادل اطلاعات، بهره گیری از توان آزمایشگاه های استانی و منطقه ای با استفاده از دستورالعمل های ارسالی مرکز تشخیص عنوان کرد.

رئیس مرکز ملی تشخیص اعلام کرد که از روز گذشته برای پانزده استانی که شرایط مناسبی داشته اند، امکان ارایه خدمات تایید تشخیص بیماری تنفسی طیور فراهم آمده است.

وی در پایان مجددا از زحمات همکاران شاغل در این مرکز قدردانی کرده و اعلام کرد که مرکز ملی تشخیص آمادگی ارایه آموزش های لازم برای استفاده بهتر از تحهیزات مرکز ملی آزمایشگاه بیماری های انگلی را دارد.