انتصاب «دکتر علیرضا باهنر» به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 

«دکتر علیرضا باهنر» به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منصوب شد.

به گزارش حکیم مهر، با حکم رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، «دکتر علیرضا باهنر» به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منصوب شد.

گفتنی است پیش از این «دکتر سیدسعید میرزرگر» این مسئولیت را بر عهده داشت.