تأسیس انجمن صنفی دامپزشکان شاغل در صنعت دارویی استان تهران