نامه اعتراضی یک مهندس دامپروری:
تشخیص آبستنی در حیطه کاری مهندسین دامپروری می‌باشد!
 

حکیم مهر: در پی نامه رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور به مدیران شرکت های خدماتی و مشاوره ای دامپروری این شهرستان مبنی بر ممنوعیت دخالت کارشناسان دامپروری در امور تشخیص آبستنی، مامایی، استفاده از دستگاه های سونوگرافی و امور درمانی دامپزشکی، «مهندس مجتبی قبدیان» کارشناس رسمی دادگستری و مدیر یکی از دفاتر خدمات دامپروری با ارسال نامه ای به معاونت امور دام جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور ضمن اعتراض به این موضوع، تشخیص آبستنی را در حیطه فعالیت های مهندسین دامپروری دانست!

به گزارش حکیم مهر، متن این دو نامه به شرح زیر است: