کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول ارتوپدی در دامپزشکی»؛ ۸ آذر - دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد کرج