كارگاه آموزشی «تقلبات رايج در صنايع لبنی»؛ ۲۴ آبان - آمل