دوره بازآموزی تخصصی لنگش در اسب؛ ۲۵ فروردین - بجنورد