کارگاه آموزشی «نکات کلیدی پیش‌بیهوشی، بیهوشی و بی‌دردی»؛ ۱۲ اردیبهشت - کرج

کارگاه نکات کلیدی پیش بیهوشی، بیهوشی و بی دردی

محل برگزاری: دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد کرج

زمان: پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت