بخشی از سهام یک بیمارستان مجهز دام‌های کوچک در غرب تهران واگذار می‌گردد
 بخشی از سهام یک بیمارستان مجهز دامهای کوچک در غرب تهران واگذار می گردد.
 
متقاضیان می توانند با تلفن ۰۹۳۶۶۷۲۳۶۰۸ تماس حاصل نمایند.
 
تاریخ اعلام نیاز: 28/1/98