بررسی تأثیر عصاره گیاه سرخ ولیک بر موش‌های صحرایی توسط استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد شبستراستادیار گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در مقاله‌ای علمی اثر «عصاره گیاه سرخ ولیک» بر موش‌های صحرایی نر بالغ را بررسی کرد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از آنا، صبح امروز مقاله «دکتر امیررضا کرمی‌بناری» با عنوان «اثر عصاره گیاه سرخ ولیک (Crataegus Oxyacantha) بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی در انفارکتوس میوکارد القا شده توسط ایزوپرترنول در موش‌های صحرایی نر بالغ» در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یزد چاپ شد.

کراتاگوس‌اکسی‌کانتا (سرخ ولیک-هاوترون) در طب سنتی و هومئوپاتیک به‌عنوان یک کاردیوتونیک(مقوی قلب) به کار می‌رود. پژوهش حاضر در مورد اثر گیاه کراتاگوس‌اکسی‌کانتا بر روی وضعیت آنتی‌اکسیدانی طی انفارکتوس میوکارد تجربی القا شده در موش‌ها انجام گرفت.

در این مطالعه تجربی چهار گروه از موش‌های صحرایی ویستار نر(۲۲۰-۲۰۰ گرم) که هر گروه شامل ۱۰ سر حیوان بود برای مطالعه انتخاب شدند.

گروه نخست گروه کنترل، گروه دوم (ایزوپرترنول)؛ تزریق زیرجلدی بر موش‌ها،گروه سوم، خورانده شدن مواد خوراکی به موش‌ها در مدت۳۰ روز و گروه چهارم؛ایزوپرترنول را در روزهای ۱۵ و ۱۶ دریافت کردند.

آزمایش بر روی موش‌های صحرایی از طریق بی‌هوش کردن و گرفتن خون از قلب.سپس قلب برای آزمایش‌های بیوشیمیایی و آنالیزهای پاتولوژی خارج شد وفعالیت مالون‌دی‌آلدئید، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دسموتاز و آنتی‌اکسیدان‌های تام سرم مورد مطالعه قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و کروکسال والیس با استفاده از نرم‌افزار v ۱۶ SPSS و در سطح معناداری کمتر از ۰,۰۵ انجام شد.

نتیجه پژوهش نشان داد کراتاگوس سطح مالون‌دی‌آلدئید در سرم و بافت قلب را به‌طور معنی‌داری کاهش(۰.۰۵>p) و سطح کاتالاز، سوپراکسید دسموتاز، گلوتاتیون‌پراکسیداز سرم و بافت قلب و سطح کل آنتی‌اکسیدان‌ها را در مقابل گروهی که فقط ایزوپرترنول دریافت کردند، افزایش داد (۰.۰۵p<) کراتاگوس میزان آدم، ارتشاح سلول‌های آماسی و نکروز بافت قلبی را در مقایسه با گروهی که فقط ایزوپرترنول دریافت کردند، کاهش داد.