کارگاه آموزشی «اصول معاینه در پرندگان زینتی»؛ ۷ اردیبهشت - تهران