کارگاه آموزشی «مدیریت خطرات مایکوتوکسین‌ها در صنعت طیور»؛ ۲۰ خرداد - رشت