سمینار «بیماری آنفلوآنزای طیور و اهمیت آن در اقتصاد کشور»؛ ۱۹ خرداد - تهران، فرهنگستان علوم