اطلاعیه تاسیس و آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان مرکزی
 
 

اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان مرکزی روز دوشنبه ساعت 10 صبح مورخ 98/4/10 در محل سالن اجتماعات نظام دامپزشکی استان مرکزی برگزار می گردد.

از کلیه مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی دعوت می شود در جلسه فوق شرکت نمایند.