نمایندگان موقت بانوان کلینیسین و داروخانه‌های دامپزشکی استان کرمان معرفی شدند
 

جلسه کمیته بانوان نظام دامپزشکی استان کرمان روز گذشته با حضور تمامی اعضاء و همچنین «دکتر رضا احمدی» رئیس شورای نظام دامپزشکی استان برگزار شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی شورای نظام دامپزشکی استان کرمان، در این جلسه خانم دکتر موسوی و خانم دکتر مختاری تا زمان رأی گیری، موقتاً به عنوان نماینده کلینسین های خانم برای ارجاع شکایات و خانم دکتر شمسی تا زمان رأی گیری، موقتاً به عنوان نماینده داروخانه های دامپزشکی بانوان برای ارجاع شکایات معرفی شدند.