میزگرد علمی تخصصی بیماری لمپی‌اسکین (آشنایی با بیماری، چالش‌ها و برنامه‌های کنترلی)؛ ۴ شهریور - تبریز