کارگاه آموزشی «مدیریت لنگش در گاو شیری»؛ ۷ شهریور - گرگان
 

کارگاه آموزشی «مدیریت لنگش در گاو شیری»

مدرس: دکتر سعید عزیزی، استاد گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

زمان: پنجشنبه 7 شهریور 98 از ساعت 9 صبح

مکان: گرگان، جرجان 5، مرکز آموزش جهاد

با امتیاز بازآموزی

ظرفیت محدود

شماره های تماس جهت ثبت نام: 01732145581 و 09380308189