کارگاه آموزشی «فناوری نانو در دامپزشکی، کاربردها و فرآیندهای مجوزدهی»؛ ۲۰ مهر - تهران