استخدام چند نفر دکتر دامپزشک دارای پروانه درمان در یک بیمارستان دام کوچک واقع در تهران

استخدام چند نفر دکتر دامپزشک دارای پروانه درمان در یک بیمارستان دام کوچک واقع در تهران

واجدین شرایط لطفا فقط با آیدی تلگرام زیر در ارتباط باشند:

Vet_med_98

تاریخ اعلام نیاز: 3/7/98