نشست «کارآفرینی دامپزشکی در صنعت طیور»؛ ۲۵ مهر - دانشکده دامپزشکی شهید باهنر کرمان