دوره عملی «جرم‌گیری دندان در دام کوچک»؛ ۲۴ آبان - تهران