نگاهی به احکام صادره در جلسه اخیر هیأت بدوی انتظامی نظام دامپزشکی استان مازندران
 
 

احکام صادره در دومین جلسه هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی دامپزشکی مازندران که مورخ ۹۸/۱۰/۲ برگزار شده است.