استخدام دکتر دامپزشک در دو مرکز جمع‌آوری شیر واقع در تربت‌جام

دو مرکز جمع آوری شیر در شهرستان تربت جام نیاز به همکاری دکتر دامپزشک دارد.

متقاضیان به دفتر نظام دامپزشکی مراجعه فرمایند.

تاریخ اعلام نیاز: 98/10/22