استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی در یک شرکت دارویی واقع در تهران