دوره آموزشی «آشنایی با مبانی و اصول استقرار سیستم HACCP»؛ ۷ آبان (دارای ۵ امتیاز بازآموزی)
 

دوره آموزشی آشنایی با مبانی و اصول استقرار سیستم HACCP

- دارای ۵ امتیاز بازآموزی از سازمان نظام دامپزشکی

- هماهنگی و ثبت نام: 01133398285 – 09913014941 - 09028607475