نیاز به شریک سرمایه‌گذار در یک درمانگاه اختصاصی حیوانات کوچک خانگی واقع در تهران
 

درمانگاه اختصاصی حیوانات کوچک خانگی در تهران جهت تکمیل و توسعه کلینیک نیاز به شریک سرمایه‌گذار دارد.

تلفن:

۰۹۹۰۲۳۴۵۷۰۱

۰۹۱۲۸۰۶۴۲۷۶