وبینار آموزشی «بیهوشی کاربردی در حیوانات خانگی»؛ ۱۹ آبان (دارای ۴ امتیاز بازآموزی)