با دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه:
موافقت با پرداخت تسری فوق‌العاده خاص به کارکنان سازمان زندان‌ها و سر بی‌کلاه کارکنان سازمان دامپزشکی کشور!
 

حکیم مهر: پس از ۸ سال، قانون تسری فوقالعاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.

به گزارش حکیم مهر، پیرو پیگیریهای مجدانه سازمان زندانها جهت اجرای قانون تسری که به مدت ۸ سال به تعویق افتاده بود، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ مکاتبه ریاست سازمان زندانها، دستور اجرای این قانون و پیشبینی آن در بودجه سال ۱۴۰۰ را صادر کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه طی دستوری عنوان کرد: «نظر به اهمیت ماموریت سازمان زندانها و صعوبت کار کارکنان سازمان، موافقت میشود. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اقدام شود.»

 

پینوشت حکیم مهر:

حال پس از دو سازمان انتقال خون و سازمان زندان‌ها، تنها سر کارکنان سازمان دامپزشکی کشور از قانون تسری فوقالعاده خاص بیکلاه مانده است!

البته اخیراً پیشنهاد افزایش تعرفه‌های بسیار ناچیز خدمات سازمان دامپزشکی کشور (ماده ۱۴) پس از ۱۷ سال از سوی وزارت جهاد کشاورزی به هیات دولت ارائه شده است. امیدواریم با افزایش این تعرفهها و متعاقب آن افزایش درآمدهای سازمان دامپزشکی، شاهد پرداخت کاملتر تسری فوقالعاده خاص به کارکنان خدوم سازمان دامپزشکی کشور و بهبود نسبی وضعیت معیشتی ایشان در شرایط اقتصادی کمرشکن کشور باشیم.

سخن آخر:

صدای شکستن استخوانهای کارکنان سازمان دامپزشکی زیر بار تورم به گوش میرسد؛ شنیدن آن ذرهای انصاف میخواهد و اندکی گوش شنوا ...