به دکتر دامپزشک جهت مشارکت در تهران نیازمندیم

به دکتر دامپزشک جهت مشارکت در تهران نیازمندیم؛ ملک از ما.

تلفن تماس: 09121144179 (پرتوی)

تاریخ اعلام نیاز: 9/8/99