اطلاعیه اداره کل دامپزشکی استان گیلان درباره بکارگیری روستاییان با مدرک تحصیلی سیکل و بالاتر برای واکسیناسیون دام‌ها

حکیم مهر: روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان گیلان نیز در اطلاعیهای اعلام کرد:

به اطلاع هماستانیهای عزیز میرساند سازمان دامپزشکی کشور در نظر دارد به منظور پوشش حداکثری واکسیناسیون و کنترل و کاهش بیماریهای دامی، نسبت به آموزش و بکارگیری متقاضیان دارای مدرک تحصیلی سیکل و بالاتر که ساکن روستا بوده یا در صنعت دامپروی اشتغال دارند اقدام نماید.

متقاضیان میتوانند با تماس با ادارات دامپزشکی شهرستانها و ارائه اطلاعات ذیل ثبتنام نمایند.

لازم به ذکر است این فراخوان جهت برآورد تعداد داوطلبان و علاقهمندان جهت برنامهریزیهای لازم میباشد و نحوه بکارگیری و سایر شرایط متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.

بدیهی است بکارگیری این افراد از طریق بخش خصوصی بوده و هیچ نوع رابطه استخدامی بین سازمان دامپزشکی و متقاضیان برقرار نخواهد شد.