استخدام دکتر دامپزشک در یک سردخانه واقع در رشت

استخدام یک نفر دامپزشک عمومی به عنوان مسئول فنی سردخانه مستقر در رشت

- ترجیحا آقا

ارسال روزمه به ایمیل: Hazrati_yashar@jouyabehnood.com

شماره تلفن: 02156277014

تاریخ اعلام نیاز: 30/7/99