در نامه‌ی مدیر گروه ارتقای درمان دامپزشکی کشور مطرح شد:
خواسته‌های درمانگران دامپزشکی فعال بخش خصوصی از سازمان نظام دامپزشکی: از ابلاغ به موقع تعرفه‌های خدمات درمانی دامپزشکی تا تجمیع پروانه درمان و دارو

حکیم مهر: مدیر گروه ارتقای درمان دامپزشکی کشور در نامهای به رئیس سازمان نظام دامپزشکی، پیشنهادات و خواستههای درمانگران دامپزشکی فعال بخش خصوصی از این سازمان را اعلام کرد.

به گزارش حکیم مهر، «دکتر بهروز کبیری» در این نامه، این خواستهها را شامل موارد زیر عنوان نموده است:

1- ابلاغ به موقع تعرفههای خدمات درمانی دامپزشکی بخش خصوصی

2- در نظر گرفتن کرسی ثابت برای درمانگران دامپزشکی در شورای نظام دامپزشکی استانها و شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی

3- جلوگیری از صدور بیرویه پروانه مراکز درمانی بخش خصوصی به ویژه حیوانات خانگی

4- جلوگیری از مداخله ارگانهای خارج حرفه دامپزشکی در امور قانونی تفویض شده به مراکز درمانی دامپزشکی

5- تجمیع پروانه درمان و دارو دامپزشکی

متن این نامه به شرح زیر است: