کد خبر: ۵۸۴۱۴
تعداد نظرات: ۶۳ نظر
در پی اعلام تعارض سازمان دامپزشکی کشور:
به گزارش حکیم مهر به نقل از شناسنامه (سامانه مقررات اداری، استخدامی، و مالی)، متن حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است ...
 

حکیم مهر: دیوان عدالت اداری در حکمی الزام پرداخت مستمر و کامل «تسری فوق العاده خاص» به کارکنان سازمان دامپزشکی کشور و درج آن در حکم کارگزینی را فاقد مبنا و وجاهت قانونی دانست.

به گزارش حکیم مهر به نقل از شناسنامه (سامانه مقررات اداری، استخدامی، و مالی)، متن حکم دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

عدم وجاهت درج فوق العاده خاص سازمان دامپزشکی کشور در حکم کارگزینی (دادنامه شماره ۴۶۹ مورخ ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ هیئت وزیران)

شماره دادنامه: ۴۶۹

تاریخ دادنامه: ۲۷؍۳؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان دامپزشکی کشور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان دامپزشکی کشور به خواسته پرداخت کامل فوق العاده خاص موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانون کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ و درج آن در حکم کارگزینی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۹۹ با موضوع دادخواست خانم نرگس حسینی جوشانی زاده به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده خاص موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی از تاریخ ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۸۶-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانون کشور و انتقال خون ایران به کارکنان سازمان دامپزشکی کشور و ... مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ مقرر گردید که فوق العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوبه ۲۴؍۳؍۱۳۵۰ پرداخت شود و به موجب گواهی مدیرکل امور مالی و ذیحسابی سازمان دامپزشکی به شماره ۱۸۶۲۳؍۲۱؍۹۷-۳۰؍۳؍۱۳۹۷ اعتبارات سازمان از محل درآمد ماده ۱۴ قانون سازمان بازنشستگی کشور به کارمندان سازمان دامپزشکی پرداخت شده است بنابراین با توجه به اینکه اعتبار فوق العاده خاص یاد شده از محل درآمدهای موضوع ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی که جنبه غیر مستمر دارد پرداخت می شود درج آن در احکام کارگزینی با توجه به غیر مستمر بودن آن ضروری نبوده لذا با عنایت به ارائه مدارک مثبته از سوی خوانده که حکایت از پرداخت فوق العاده مذکور نسبت به شاکی از سال ۱۳۹۲ دارد. شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۶۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۱۵۵ با موضوع دادخواست آقایان منصور منصوری و حمید ابوالحسنی با وکالت خانم مینو جوهریان به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور به خواسته الزام به پرداخت کامل فوق العاده خاص و درج آن در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۴۹۳-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت خواهان به شرح فوق با توجه به دادخواست تقدیمی ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ و مدارک و منضمات آن و ملاحظه اظهارات طرفین و علی رغم دفاعیات و انکار به نظر غیر مؤثر خوانده و با التفات به اینکه اولاً: پرداخت فوق العاده خاص موضوع خواسته در قانون فوق الذکر به صورت مطلق برای کارمندان سازمان دامپزشکی از تاریخ تصویب قانون مقرر و محل تأمین (اعتبار) آن نیز در تبصره ذیل ماده واحده پیش بینی شده و ثانیاً: علی القاعده عدم تأمین اعتبار با اوصاف مـزبور دلیل مـوجهی جهت عدم درج در حـکم کارگزینی و رد خـواسته قـانونی محسوب نمی شود. بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 در اثر تجدیدنظر از رأی مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۵۷-۱۵؍۴؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

محل پرداخت فوق العاده موضوع خواسته درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی می باشد که حسب مستندات ابرازی از زمان تصویب کل درآمد سازمان دامپزشکی از محل یاد شده به کارکنان سازمان دامپزشکی پرداخت گردیده است و از طرف دیگر فوق العاده مذکور جنبه غیر مستمر دارد و درج آن در حکم کارگزینی مبنای قانونی ندارد لذا تجدیدنظر خواه در مانحن فیه مرتکب نقض مقررات نشده است با توجه به مراتب مذکور اعتـراض تجدیدنظر خـواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامـه تجدیدنظر خـواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

 ج- شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۰۷، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۰۵، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۲۶۵۸ با مـوضوع دادخـواست آقـایان هـادی زارع زردینـی، نبی اله حسام و حامد عامریان به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته پرداخت فوق العاده خاص و جبران خسارت تأخیر تأدیه به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۱، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۲-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه ماده واحده قانون فوق العاده خاص موضوع قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴؍۲؍۱۳۹۰ به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۷؍۲؍۱۳۹۱ پـرداخت فـوق العاده مـذکور را در سازمـان دامپزشکی از محـل اعتبار ردیف درآمـدی ماده ۱۴ قانـون سازمـان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ پیش بینی کرده است. لذا پرداخت فوق العاده اشاره شده از زمان تصویب آن در خصوص تسری آن به کارکنان سازمان دامپزشکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۲-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۳۴۹-۱؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۱-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۸۴۰-۸؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر عیناً تأیید شده است.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۷-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۵۳۴-۱؍۷؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

 در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۱۱۷-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به پرداخت مبلغ فوق العاده خاص موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و ... حکم به ورود شکایت صادر شده است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در مـوضوع خواسته و دادنامـه صادره و با دقت در مستنـدات قانونی و لایحه دفاعیـه و دادخواست تجدیدنظرخواهی طرف شکایت نظر به اینکه بر اساس تبصره ذیل قانون مزبور، اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوق العاده خاص موضوع آن قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ پیش بینی شده بدین معنی که اگر درآمد آن سازمان کافی نباشد به میزان اعتبار و درآمدهای حاصله، فوق العاده به کارکنان خود پرداخت خواهد کرد و موظف به تأمین خواسته تجدیدنظر خوانده مازاد بر اعتبار نمی باشد و نظر به اینکه در دادنامه تجدیدنظر خواسته به طور مطلق حکم به ورود شکایت و پرداخت کامل خواسته تجدیدنظر خوانده صادر شده مغایر ماده ۱۴ قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۳۴-۲۸؍۱؍۱۳۹۱ هیأت عمومی می باشد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خوانده در حد اعتبار مصوب و از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون آن سازمان (که درآمد انحصاری برای اعتبار پرداخت فوق العاده مذکور می باشد) صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند «الف» ماده واحده قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴؍۲؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: « نظر به سختی کار در سازمان پزشکی قانونی، ضرایب مندرج در جدول ذیل به عنوان فوق العاده خاص از ابتداء سال ۱۳۹۰ در حقوق و مزایای کارمندان اعمال می ‌شود. اعتبار این طرح از محل درآمدهای اختصاصی سازمان، بر اساس ماده (۳) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷؍۴؍۱۳۷۲ تأمین می‌ شود.» و در تبصره مـاده واحده مذکور پیش بینی شده است: «پرسنل و پزشکان سازمان انتقال خون با استفاده از درآمدهای سازمان از حقوق و مزایای این قانون بهره‌مند می ‌گردند.» و وفق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷؍۴؍۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی: «سازمان موظف است هزینه ‌های خدمات پزشکی قانـونی را بر اساس تعرفه‌ هایی که به پیشنهاد سـازمان بـه تصویب رئیس قـوه قضاییه می رسد ‌اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش ‌بینی می شود در اختیار سازمان قرار خواهد ‌گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برسد.»

ثانیاً: در ماده واحده قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، آمده است: « از تاریخ تصویب این قانون فوق العاده خاص موضوع - قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴؍۲؍۱۳۹۰- به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مطابق جدول ذیل تسری می یابد.» و در تبصره ماده واحده قانون اخیرالذکر، مقرر شده است: « اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوق العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۵۰ و به کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای سال جاری از محل درآمدهای موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۶۴ و ماده (۹۸) آیین نامه اجرایی آن و نیز صرفه جویی ها و با استفاده از اختیارات و مجوزهای قانونی خود، با بهره‌گیری از منابع حاصله از فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان پس از واریز به حساب خزانه تأمین و پس از آن در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود.» و مطابق ماده‌ ۱۴ قانون‌ سازمان‌ دامپزشکی کشور مصوب۱۳۵۰: «سازمان‌ مجاز است‌ در قبال‌ انجام‌ خدمات‌ دامپزشکی‌، وجوه ‌متناسبی‌ با خدمات‌ انجام‌ شده‌ دریافت‌ نماید. وجوه‌ حاصل‌ از این‌ بابت‌ در حساب ‌مخصوصی‌ که‌ در خزانه‌ افتتاح‌ خواهد شد جمع آوری‌ و صرف‌ هزینه های‌ مربوط‌ به ‌مبارزه‌ با بیماریهای‌ دامی‌ خواهد شد. تعیین‌ خدمات‌ و میزان‌ وجوه‌ طبق‌آیین نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.

ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی ایجاد رویه شماره ۳۴-۲۸؍۱؍۱۳۹۱، استحقاق کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به دریافت فوق العاده خاص در حد اعتبارات مصوب مطابق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور را مورد تأیید قرار داده است، بنابراین از آنجا که بر اساس مقررات فوق الذکر، اعتبار «فوق العاده خاص» از محل درآمدهای اختصاصی سازمان و در قبال‌ انجام‌ خدمات‌ دامپزشکی‌ تأمین می گردد و متناسب با درآمدهای اختصاصی نسبت به پرداخت این فوق العاده به کارمندان اقدام می گردد و با عنایت به این که درآمدهای سازمان غیر مستمر بوده و پرداخت از محل درآمدهای غیر مستمر قابل درج در احکام کارگزینی نمی باشد (مانند اضافه کاری)، بنابراین پرداخت آن به طور مستمر و کامل و درج آن در حکم کارگزینی فاقد مبنا و وجاهت قانونی است و آراء به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

انتشار یافته: ۶۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۶
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
0
32
دامپزشكي صاحاب نداره وگرنه اين حقوق ناچيز حق اينهمه تلاش و زحمت نيست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
2
43
از قدیم گفتن ژیان ماشین نمیشه،دامپزشکی هم سازمان نمیشه ،آخه کی روبروی کل پرسنلش وای میسته،این حجم از کلکسیون دستاوردها رو از عدم پرداخت محرومیت از مطب و لغو اعزامها تا اجرای ناقص تسری رو چه جوری تو ویترین افتخاراتتان جا میدید مادامیکه با این کار سخت دامپزشکی توسط شما انکار میشیم یارای ایستادن و مبارزه علیه بیماریها را داریم ؟به نظرم بدجور راه رو دارید اشتباه میرید راه برگرداندن عظمت دامپزشکی همین بود؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تا جایی که یادمه از قدیم میگفتن ژیان ماشین نمیشه باجناغ فامیل
ناشناس
| Netherlands |
۱۶:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
حق با دیوان عدالته چون درآمد ثابت نیست ولی اینکه عده ایی خود را مالک سازمان می دانن و جلو خواسته بحق کارمند می ایستن در تمام موارد اسفناک گل بخودی حال میکنن
Ahmad
|
-
|
۰۷:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
6
6
سلام کاش دیوان عدالت به این موضوع هم رسیدگی کند چرا به بعضی از نیروها مانند طرح نیرویی استانی تسری پرداخت می‌شود اما به@@ نیروهای عمرانی پرداخت نمی‌شود و چرا به نیروهای @@کار مشخص مبلغ بسیار پایینی پرداخت می‌شود به امید روزی که عدالت در سازمان برقرار باشد
کارمند بدبخت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
1
28
........................ پرسنلتون تو این وضعیت دارن از گشنگی میمیرن و بعد شما علیه اوناییکه دنبال حقشونن هزارتا دلیل مدرک جمع میکنین که حقشونو ندین ...........
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
2
25
الفاتحه
.................... حالا دوزار میخواستند بذارن رو حقوق 40000 نفر کارکنانی که .... زحمت میکشند اون هم با هزار مشقت و سروکار داشتن با دام و بیماری و... هزار مکافات دیگر یه پرونده درست کردند مثنوی هفتاد من کاغذ! که نه اگر این کار بشه کلی خطوط قرمز درنوردیده میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Japan |
۰۴:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
یعنی سازمان دامپزشکی ۴۰ هزار نیرو داره؟مطمئنی برادر؟از طرفی بیش از هفتاد درصد کارمندان از صبح تا ظهر چایی میخورند و انتظار هم دارند ماهی ۱۰ میلیون حقوق بگیرند.براتون که سیب سزخ نفرستاده بودند.میرفتین بخش خصوصی البته اگه تحمل دیدنشون رو داشته باشید.مَثَلِ شم شده هلو بیا تو گلو.هفتاد درصدتون یک سوم حقوقی که می گیرید کار نمیکنید.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
سلام
عذرخواهی میکنم
خبر خیلی سنگین بود یه صفر اضافه نوشتیم
اما اون هفتاد درصد به زعم شما اصلا برای چای خوردن استخدام شده اند . چون عموما سهمیه های دانشگاهی هستند که با سهمیه استخدام شده اند و چون از اول با کار سخت بیگانه بوده اند نتیجه اینه که الآن مشغول چای خوردن اند. و بقیه پرسنل چقدر شرمنده اند که توانایی و حتی ........ تهیه و تدارک کاپاچینو و قهوه و نوشیدنی های دیگر برای این قشر ارزشمند و مایه آبروی سازمان و نظام! را ندارند
حالا همگی بلند الفاتحه مع الصلوات
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
متاسفم برای همکارای خودم همین حقوقی که میدن از سرمون هم زیادیه وقتی پشت سر همکار خودتون حرف و حدیث درست میکنید اونوقت چه انتظاری از مسئولین دارید همین شما ها فردا میشید مسئول
مهسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
1
8
من متوجه نشدم یعنی حق تسری اصلا پرداخت نمی شود یا در حکم نمی آید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
در یک بیان ساده تقریبا همزمان برای پزشک قانونی در حکم حقوقی لحاظ گردید علیرغم این موضوع دامپزشکی از وصول کامل همان اعتبار از خزانه هم عاجز مانده است چه رسد که داخل احکام وارد شود
دامپزشک**
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
2
32
آفرین به سازمان دامپزشکی که با قدرت و اقتدار مقابل پرسنلش ایستاد!!! کدوم طرفی دارین میرین راه اینوریه بعد با این پیروزی میخواهید جلوی بیماری رو بگیرین زهی خیال باطل. بزرگوار ،عزیز،رئیس محترم تا زمانیکه پرسنلتون تامین نباشه تمام طرح ها و برنامه هاتون در حد حرف هست میگین نه بشینین و نگاه کنین و شایدم برگردین و راه صحیح رو برین
پاسخ ها
Ahmad
| - |
۰۸:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
سلام اگه اعتبار داشته باشن پرداخت میشه ولی تو حکم کارگزینی نمیارن و اینکه همیشگی و هر ماه نیست هر وقت اعتبار باشه میدن
دامپزشک
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
کی اعتبار بوده که حالا باشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
0
18
جای 240واحد آناتومی و کلینیکال پاتولوژی و بیوشیمی و... اگه 2 واحد فقط دو واحد اختلاس یاد گرفته بودم الآن خودم میتونستم تهیه کننده یه سریال مثل شهرزاد باشم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
1
30
دیگه حرفی واسه گفتن باقی میمونه ؟ محرومیت از مطب ، اعزام به خارج از کشور ، تسری ... اینها همه یکطرف ، شان ، شخصیت ، احترام اصلا در دامپزشکی معنی نداره ... متاسفم بر این کارنامه آیندگان قضاوت خواهند کرد . تبریک به سازمان با این مجموعه دستاوردها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
دستاوردو خوب اومدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
1
22
این موارد به عنوان الطاف مدیران یک مجموعه به کارکنانش ثبت خواهد شد شاید مدیری مثل دکتر دستور روزی در راس کار قرار گیرد تا رنج کارکنانش را درک کرده و در اولویت کارش قرار دهد
دامپزشک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
2
14
طی سالهای اخیر ،همیشه شعار مسئولین وقت دامپزشکی ،بویژه در اولین روزهای شروع بکارشون دفاع از حقوق همکاران ورفاه پرسنل بوده وهست.که البته مفهومش روز بروز برایمان روشن تر میشود...
فرشته احمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
2
10
درود بر همه همکاران عزیز، قانون تسری فوق العاده خاص از ابتدا کارشناسانه و دقیق نوشته نشد. متاسفانه اشتباهاتی در تنظیم این ماده صورت گرفت که به واقع هدف اولیه که بهبود شرایط معیشتی کارکنان سازمان دامپزشکی بوده را تامین نکرد.به نظر می رسد همکاران محترمی که در سازمان برای تصویب این قانون زحمت کشیدند، بنا به ملاحظاتی نظیر حساس نشدن سایر دستگاهها به ویژه دستگاههای تابعه وزارت جهاد کشاورزی، از ابتدا به دنبال بردن این فوق العاده در حکم حقوقی نبودند. چرا که سقف حکم حقوقی کارکنان مطابق ضوابط اجرایی بودجه سالانه، حداکثر هفت برابر حداقل حقوق اعلامی می باشد. بنا به قانون نوشته شده اگر قرار بود این مبالغ در احکام درج شود رقم نهایی حکم تعداد زیادی از همکاران از سقف مجاز قانونی افزونتر می شد که به ناچار همان رقم سقف اعمال می شد. یعنی تعدادی زیادی از همکاران به رغم سوابق سنواتی و تصدی مشاغل و حتی مدارک تحصیلی گوناگون، یک رقم یکسان می گرفتند که خود موجب اعتراض و لوث شدن قانون می شد.از سویی تامین منابع اعتباری این قانون از محل درآمدهای ماده 14 نیز که میزان آن ماهیتی غیر مستمر دارد، در حال حاضر، به جهت منع قانونی امکان درج در حکم کارگزینی را ندارد. لازم به یاد آوری است سازمان دامپزشکی چندین سال قبل با صدور بخشنامه ایی کاملا غیر قانونی پرداخت این فوق العاده را با اعمال ضرایبی نظیر 25درصد برای نیروهای فنی و 40 درصد برای نیروهای اداری پرداخت می کند.(البته این درصد ها پس از اعمال ضرایب مشخص در قانون بر مبنای مدارک تحصیلی متصدی پست سازمانی، محاسبه می شود.) که خود موجب سوال و اشکال است.چرا که در قانون هیچ گونه اختیاری به سازمان دامپزشکی برای چنین اقدامی داده نشده است. بنا براین پیشنهاد می شود تیم حقوقی مطلع و آگاه از سوابق تصویب و موانع اجرای این قانون در این سالها و بررسی چگونگی اجرای آن در سازمان انتقال خون و سازمان زندانها، در خصوص اصلاح ماده قانونی و امکان اجرای آن با عنایت به اعتبارات دستگاه و با رویکرد تامین اعتبارات مستمر، اقدام کنند. قطعا رایزنی و توجیه نمایندگان محترم به ویژه نمایندگان کمیسون های مرتبط( کمیسون های کشاورزی و بهداشت و برنامه و بودجه ) راه را برای تصویب اصلاحیه قانون تسری و بهبود وضعیت معیشتی همکاران زحمتکش سازمان دامپزشکی کشور، هموار خواهد کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
در ابتدا قرار براین بود که حق تسری بابت زحمات بخش فنی پرداخت شود چراکه بخش فنی در معرض مخاطرات بیماری‌زا هستندو همچنین مجبور هستند مثل یک کارگر در دامداری، کشتارگاه و آزمایشگاه زحمت بکشند و یا در بحث نظارت که سختی های خودش را دارد. اصل این قانون برای حمایت از قشری است که علاوه بر تحصیلات آکادمیک در معرض مخاطره و آسیب فیزیکی و روحی هستندو حقوق دریافتی کفاف زندگی آنها را نمیدهد. وگرنه چه ضرورتی داشت این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شود؟ حالا که قانون هست دوباره پرسنل فنی مجبور هستند هربار دنبال راه فرار باشند. مدتی دنبال الحاق به وزارت بهداشت ویا راههای دیگر باشند. چرا حق نیروهای زحمتکش را با کارمندی که پشت میز نشسته تقسیم میکنید؟
فرشته احمدی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
همکار گرامی ناشناس 12:07،مخاطب پرسش به حق شما، مسئولین سازمان دامپزشکی به ویژه معاونت توسعه می باشند. بی تردید بنده نیز با شما موافقم و عرایضم ناظر بر مسایل حقوقی پیرامون این قانون و یافتن راهی شایسته برای اجرایی شدن آن بود.
sara
| United States |
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
حق تسری چقدر است؟ و کی واریز می شود؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
فرشته احمدی 13:00 اگر بخش اداری بردوش بخش فنی سوار نبود و حق فنی ها را به اداریهاو سایر خدماتی ها نمی‌دانند و قانون را طبق اصل آن اجرا می‌کردند امروز نیازی به شکایات پرسنل فنی نبود. حتی یک نفر اداری برای احقاق این حق شاکی نبوده است، چراکه می‌دانند حق آنها نیست و با این وضعیت پرداخت نشود بهتر است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
0
10
حکیم مهر بزرگی کردی برخی کامنت ها را سانسور نکردی با توجه به اینکه سطح تحصیلات و میزان سختی در دامپزشکی مشخص است و از طرفی همه ما در خانواده و اطراف مان کارمندان شاغل در دیگر دستگاهها داریم خواهشمندم یک بررسی و تحقیق در خصوص میزان حقوق و مزایا آنها و مقایسه اش با دامپزشکی انجام دهید آنگاه عمق فاجعه را با توجه به سطح تحصیلات و سختی کار دامپزشکی بیشتر درک خواهید فرمود .بنده در چند مورد این موضوع را بررسی کردم که همین امر موجب سرخوردگی بیشتر خودم شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
1
18
با سلام
لطفا همین رای رو اجرا کنین . کل درامد ماده 14 باید برای تسری و به طور مساوی بین همکاران ( بر اساس ضرایب تعریف شده ) اختصاص داده بشه . این شبهه ایجاد میشه که مسئولین رده بالای سازمان دارن کامل میگیرن و به همکاران شهرستانی نصفه و نیمه داده میشه . لطفا سازمان روشن و صریح درامد رو اعلام و نحوه توزیع رو بیان کنه .
پاسخ ها
فرشته احمدی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
بسیار نیکو.پرسشگری، شفافیت و پاسخگویی و اقناع همکاران از ضروریاتی می باشد که کمتر شاهدش بودیم.امیدواریم این رویکرد شایسته در سازمان نهادینه شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
0
4
کلا پرداخت های برخی ادارات کل شفاف نیست به کارمند اطلاع رسانی نمیشه ...................
میم.سین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
0
8
دامپزشکی بی برادر مانده است.
بیکس و بی یار و یاور مانده است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
0
6
خودم من الان کارشناس صحرایی هستم ولی ذکر این نکته ضروری است که در ایام نه چندان دور همکاران با سابقه تر اداری، عمدتا کار صحرایی انجام می داده اند لذا همانند بقیه مستحق دریافت تسری متناسب با ضرایب خود می باشند بحث بی کفایتی و سهل انگاری در وصول منابع این طرح هست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
0
5
اونهایی که جلوی کارو گرفتن الان کجان این باید تجربه رییس فعلی سازمان باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
جایی نرفتن
سر جای خودشون هستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
0
12
دوستان دامپزشکی دیگه تموم شده بااین حقوقی که به پرسنلش میده به خدا کمتر از حقوق یک کارگر ساده هست.این خانه از پای بست ویرانست. حالا ازاین به بعد مبارزه با بروسلوز وسیاه زخم و تب کنگ و...پیشکش همین وزارت بهداشتی ها
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
0
8
حق تسری با توجه به درآمد سازمان برای کارکنان فنی هستش حالا حساب کنید برخی افراد برای منتفع شدن از حق تسری با حکم مبارزه در بازرسی نشستن اون دیگری با حکم کارشناس کشتارگاه تو امور اداری و کارگزینی نشسته اون دیگری واکسیناتوره تو حراست نشسته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
0
11
بزرگان دامپزشکی پاسخ بدهند
شما که ................... از رای دیوان ظاهرا خیلی خوشحال هستید
حداقل تعرفه های سازمان را که از چند 10 سال پیش تغییر نکرده درست کنید
البته درامدهای شما از طروق مختلف بالاست و نیازی به این پول ها ندارید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
7
6
پرسنل دامپزشکی به دو گروه تقسیم میشن گروه اول زیر باد کولر نشینها هستن که عموما پشت یک میز هستند و بود نبودشون فرق خاصی نداره و عموما مزایای مناسبی میگیرن و گروه دوم گروه سربازان گمنام دامپزشکی هستند که در اوج گرما و سرما و در آلوده ترین واحدهای دامداری و جاهای مختلف سلامتیشون رو کف دستشون میگیرن و میرن جلو و در آخر هم کمترین حقوق و مزایا رو دریافت میکنن. در کل کمتر سازمان دولتی هست که اینقدر تبعیض بین کارکنانش باشه و این به شدت به انگیزه افراد لطمه میزنه.
پاسخ ها
دامپزشک
| - |
۲۳:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
گروه سوم با پشت میز نشستن و سنگ اندازی برای بخش خصوصی اعلام وجود میکنند و گروه چهارم پشت میز نشین هستند ولب زدن تو کار دارو
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
برادر عزیز و کوته بین اون مدیر ستادی که پشت میز نشسته یه زمانی مثل تو توی صحرا و روستا و.... جون کنده آسیاب به نوبته تو هم روزی پشت میز نشین میشی فقط کولر و روشن نکن البته این اصطلاح پشت میز نشینی اصلا درست نیست هر کسی در هر پستی داره زحمت میکشه حالا یکی از زیر کار در میره یکی رشوه میگیره و .... نمیشه همه رو با یک چشم دید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
0
1
فکر کردید سازمان دامپزشکی حامی تان هست
اشتباه کردید
.................
ناشناس
|
United Kingdom
|
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
2
3
چرا حوزه اداری و مالی دامپزشکی باید تسری بگیرند؟ چرا... تسری فقط مخصوص فنی هاست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
1
7
با سلام
همه کارکنان دامپزشکی تقاضای وجود عدالت و نیز پیگیری مستمر و بحق خواسته های معیشتی کارکنان رو دارند.سازمانی که با 35 تا 40 درصد از پستهای قابل تصدیش داره خدمت رسانی میکنه استحقاق کارکنانش این نیست و از مسؤلین سازمان تقاضای رسیدگی به موارد زیر رو داریم:
1-دریافت کامل اعتبارات ماده 14 از خزانه
2 رایزنی با نمایندگان و پیگیری موضوع به جهت همانند سازی قانون تسری به مانند پزشکی قانونی و ..
3-شفاف سازی پرداخت ها
4- تجدید نظر در مورد ضرایب برای مثال در همه موارد کارشناس ارشد و دکتری حرفه ای ار نظر تحصیلی در یک گروه قراردارن حال اینکه در صرایب تسری برای دکتری حرفه ای ضریب سه و نیم و برای مدرک کارشناسی ارشد ضریب سه بمانند مدرک کارشناسی در نظر گرفته شده است.فی الواقع همسان سازی ضرایب به جهت برقراری عدالت در پرداخت ها و کمک بیشتر به همکاران با حقوق و مدرک پایینتر که بعضا زحمات بیشتری نیز متحمل می شوند از نظر اینجانب ضروری بنظر می رسد و موجب جلوگیری از بحث تفرقه برانگیز تبعیض بین دامپزشک و سایر رده ها (با وجود همدلی بسیار که بین همه همکاران می باشد ) می گردد
و5- بعنوان ضروری ترین نکته بحث در خصوص بالا بردن و واقعی سازی تعرفه های خدمات دامپزشکی است.به طور مثال بازدید کارشناس به جهت صدور پروانه 4950 تومان میباشد که بازدید توسط کارشناس خود سازمان نظام دامپزشکی و نظام مهندسی چندین ده برابر این رقم می باشد.و یا نسبت به ادارات دیگر نظیر منابع آب و غیره بسیار ناچیز است.و یا مبحث گواهی بهداشتی جوجه ریزی که اتحادیه مرغداران که از ظرفیت های سامانه ای دامپزشکی بهره می برد چندین ده برابر دامپزشکی تعرفه اخذ میکند که اصلا قابل مقایسه نمی باشد.
فلذا کمبود نیرو در تمام سطوح سازمان برای کلیه همکاران واضح و مبرهن می باشد .با این وجود تشکیل کارگروهی با استفاده از تمام ظرفیتهای سازمانی و استانی جهت پیگیری موضوعات فوق و پایان بخشی به این دغدغه ضروری بنظر می رسد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
0
7
کارشناس سل و مشمشه هستم همین امروز دست راستم بدلیل کار با سرنگ تست سل و تنگی کانال متا کارپال مورد عمل جراحیcts قزار گرفت. مدرکم دکتری و سابقه ۲۹ سال واقعا از سازمان گله متد هستم چگونه از پرسنل خود دفاع میکند.درحالیکه لیسانس بهداشت در واحد مبارزه با بیماریهای علوم پزشکی ۱۵ میلیون تومان بابت حضور در واحد ارسال نمونه کرونا گرفته است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
0
6
ببینید دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات رای تسری رو ابطال کرده حالا بایستس یک شکواییه محکم تری بنویسند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
0
9
.................... همه دستگاهها تلاش میکنن تا امتیازی برای کارمندان خود ایجاد کنند روسای ما هم انچه را که داشتیم ..... فدا کردند ....................
کارشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
0
8
................ واقعا با چه رویی میخواهید منبعد توی روی همکارانتان نگاه کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
0
6
دیوان عدالت!!!!
سازمان!!! دامپزشکی
نه اولی عدالت داره
نه دومی سازمانه
.......................
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۱۸:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
فعلا که راست راست وسط همکاران! مشغول ترددند. دایره حقوقی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
0
5
با سلام
علت عدم شفاف سازی در میزان مبلغ پرداختی تسری در اداره کل استان ...چیست؟ انگار عزیزان (...)از ارث آباء و اجدادی می خواهند تسری پرداخت کنند.
همکاران و مسئولین سازمان آیا رصدی در میزان پرداختی ها ی تسری همکاران استان ها دارند؟
پشت میز نشینی تا کی....
در بازدیدهای استانی مسئولین سازمان چرا مسئولین اداره کل در رکاب عزیزان هستند؟ آیا نمی توان بدون حضور مسئولین ادارات کل استان هابه همکاران خدا قوت و خسته نباشید بگویید. و به درد دل و مشکلات آنها گوش دهید کاری نمی خواهید انجام دهید فقط گوش دهید و گرنه در جای خود بنشینید بهتر هست.
سعدی چه خوب گفت :
هر که نصيحت نشنود سر ملامت شنيدن دارد
چون نيايد نصيحتت در گوش
اگرت سرزنش کنم خاموش
بي هنران هنرمند را نتوانند ديدن، همچنانکه سگان بازاري سگ صيد را مشغله برآرند و پيش آمدن نيارند. يعني سفله چون به هنر با کسي برنيايد به خبثش در پوستين افتد
کند هرآينه غيبت حسود کوته دست
که در مقابله گنگش بود زبان مقال

این شعر بیان تمام ناگفته ها می باشد .....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
0
6
من بیشتر ناراحتم این موضوع هستم که سازمانهای دیگه و مسئولین دیوان عدالت چقدر به مسئولین دامپزشکی خندیدن و از خودشون میپرسن اینا دیگه کی هستن به جای دفاع از کارکنانشون اومدن و علیه اونها دارن کار میکنن و درخواست ابطال رای اولیه دیوان که به نفع همه بود را داده اند.
دکتر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
0
3
آقا شما بحثتون تسریه، ما مشکلمون تو استان ... اضافه کار ماموریته که بالادستی تمام و کمال میگیره برای اضافه کار ماموریت ما بودجه نداره. خدا به داد برسه
پاسخ ها
گمنام
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
استان سرافراز ..........
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
0
3
سلام متاسفانه مدیران دامپزشکی یادشون رفته در قبال همکاران و کارکنان خود نیز مسئول هستند ......................
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
0
3
کسی میتونه تو این کشور پیگیری کنه در استان (....) تفاوت میزان دریافتی ماموریت و اضافه کار و .... مسئولین استانی و پرسنل خدوم و تلاشگر دامپزشکی در سنوات گذشته چقدر می باشد.
1-دوبرابر
2- سه برابر
3- ده برابر
4-.... برابر
علت اختلاف چی میتونه باشه.
ناشناس
|
-
|
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
0
0
مسئولین دامپزشکی متاسفانه هیچ حس تعلق و مسئولیتی نسبت به همکارانشون ندارن .................... در این مورد سازمان میتونست از رای هایی که سازمان رو ملزم به پرداخت تسری به کارکنانش میکرد به عنوان اهرمهایی برای اخذ بودجه بیشتر و افزایش درامدهای ماده 14 استفاده کنه که متاسفانه به راحتی این فرصت رو از دست داد. ...............
حیدری
|
Netherlands
|
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
1
0
سلام خسته نباشید ،ممنونیم از حکیم‌ مهر،حال تسری رو نخواستیم،اون هم برا خودشون ،فقط،امکانات رو برای دامپزشکان بیشتر کنید ،مثلا وام ذبا مبلغ بالا ،مثلا ۵۰ میلیونی ،یا ،امکانات درمانی ،یا منازل سازمانی ،یا خوابگاهای مجهز در تهران ،برای امکانات درمانی ،عزیزان دامپزشکی مهیا کنید ،یا سفرهای زیارتی ،باهزینه دامپزشکی ،بعد از کرونا ،.....دیگه همین ،
احمدی
|
Bulgaria
|
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
0
4
من‌شنیدم‌که تسری کامل به بچه های ،سازمان میدهند؟ وحق ماموریت های بالا ،این درست است؟؟؟؟
یوسفی
|
Bulgaria
|
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
0
2
من همش تعجب میکنم ،با این خرج‌گرون ،بچه های ،که در استانهای تهران و اصفهان ،که هزینه هاشان خیلی زیاده ،چطور ،روزگار میگذرانند،
نصیری
|
Bulgaria
|
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
0
0
من همسرم دکتر دامپزشک هستش ،هنوز نتونستیم چهار وسیله بخرم ،،بخدا قسم ،بعداز بیست سال ،هنوز یخچالم ،مال جهازمه ،تمام‌داغونه،پیش هرکه ،درد دل میکنی ،میگه بابا جمع نکن ،تو شوهرت دکتره! چه بگم ،...
همکار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
0
1
کسانی که خودشان یک ماشین دولتی تحویلشون بود و یک ماشین هم از محل دیگری تحویل خانواده شون بود و یک خانه سازمانی بزرگ و ... معلوم بود که ........ مقابل این طرح جبهه می گیرند. اونها با بدست آوردن میز و قدرت به این پول از طرق دیگر خواهند رسیدو نیازی به تسری ندارند. بعضی پیامها رو حکیم جان تقطیع میکنه و بعضی پیامها رو هم اصلا نمی توان گفت چون نه گوش شنوایی هست و نه فریادرسی و نه به مصلحت
ناشناس
|
-
|
۲۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
0
4
با سلام لطفا معاونت اداری سازمان پیگیری بفرمایند در این افزایش اخیر حقوق ها شدیدا در مقایسه با حتی کارکنان جهاد و نیز آموزش پرورش متضرر شده ایم بنظرم یه جای کار داره می لنگه در حال حاضر اختلاف حقوق ایشان بسیار بالاتر از ما شده است
ایرج گرامی نیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
0
2
با سلام
آخه سردبیر و مدیر مسئول محترم
چرا این خبر بی اساس و طراحی شده با منظور از پیش تعیین و نوشته شده را که مسئولین سازمان دامپزشکی خود ساخته و به رای افزوده اند را، نه آنگونه که دیوان عدالت اداری گفته را انتشار می دهید و باعث نا امیدی و یاس تمامی پرسنل دامپزشکی کشور میشوید؟!! و خدای تاکرده شایبه بوی سری و سری و همسری سردبیر و مدیر مسئول محترم با مسیولین سازمان دامپزشکی کشور به مشام می رسد که امیدوارم اینگونه نباشد.
خبر این است: عدم وجاهت درج فوق العاده خاص سازمان دامپزشکی کشور در حکم کارگزینی (دادنامه شماره ۴۶۹ مورخ ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ هیئت وزیران)

شماره دادنامه: ۴۶۹

تاریخ دادنامه: ۲۷؍۳؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان دامپزشکی کشور

خب در کجای این رای آمده است ؛ عدم الزام سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر پرداخت کامل فوق العاده تسری؟!!!!
آخه برادر من چرا آدرس رو اشتباه می دهید؟
این رای درست است. اصلا از اول هم قرار نبود جز آیتمهای حکم کارگزینی باشد. خب معلوم است دیگر. چرا این رای را میچسباند به تفسیر موهوم مسئولین سازمان دامپزشکی کشور؟
سردبیر و مدیر مسئول محترم ؛ لطفا این خبر را بردارید و یا اصلاح کنید . مگر شما دایره حقوقی و یا یک حقوق دان دور و باران و یا در خانواده تان و حتی دوستانتان پیدا نمیشود که این موضوع و تفاوت ساده رای قاضی با ادعای سازمان را برایتان روشن و مشخص کند؟ کجای رای گفته است که کامل پرداخت نشود؟ دادخواست در خصوص مکلف نمودن سازمان به درج در حکم بوده و دادگاه هم طبق قانون گفته است امکان ندارد و رد کرده است. اما هیچگاه نگفته است که ندهید و یا میتوانید کامل آن را ندهید و میتوانید از ان کم کنید و بعدا بدهید به کارمندانتان.
بابا جان دعوای پرسنل با سازمان و ادعای ما اصلا به خاطر درج در احکام نیست که خودمان میدانیم با قانون فعلی نمی شود . دعوای ما این است که قانونگذار به تصریح تصویب کرده است که سازمان دامپزشکی از محل درآمدهای سالیانه طبق ان جدول و ضرایب مشخص شده فوق العاده تسری به پرسنل خود پرداخت نماید. یعنی اینکه تمام آنچه را درآمد سالیانه داشته و در خزانه وارد میشود باید درخواست نماید از خزانه و عینا تماما پرداخت نماید. تمام. حال مسئولین سازمان به هزاران دلیل این مهم را حتی یک بار تاکید میکنم حتی یک بار از خزانه نخواسته اند خب دلیل بر رد حق قانونی ما پرسنل دامپزشکی کشور که نمی شود خب آنان تخلف کرده اند حال عمدی یا سهوی. مسئولین سازمان هرآنچه خزانه از محل درامدهای دامپزشکی کشور دلش خولسته به سازمان تخصیص داده و آنها هم بدون هیچ سوال جوابی همان را آورده اند و بین تمام کشور تقسیم کرده اند و هیچگاه نپرسیده اند از خزانه که این تخصیص که به ما داده ای یک دهم درآمد ماست و شما طبق قانون باید همه آن را به ما بدهی. دعوا اینجاست سردبیر محترم که مسئولین سازمان که نمیدانم به چه دلیل که بر کسی هویدا نیست و احتمالا بر همه کس هویداست!!!!!، بنا را به غلط و اشتباه و یا عمدا بر پرداخت تخصیصها ی خزانه که حتی یک دهم هز درامدهای سالیانه دامپزشکی کشور نیست گذاشتند اند و نه طبق قانون که گفته است باید بر تمام درامدهای سالیانه دامپزشکی بگذارید و آن را از خزانه درخواست کنید و به پرسنل خود بدهید.
سردبیر و مدیر مسئول محترم؛ دوستان بزرگوار ما در سازمان دامپزشکی جوی به وجود اورده اند که اصلا نمیشود در خصوص تسری از کسی سوالی پرسید. اصلا هیچ کس نه تنها جوابگو نیست بلکه اجازه سوال هم به شما نمی دهند.و این جوابگو نبودن و عدم اجازه به پرسیدن مخاطب ؛ فقط یک معنی میدهد؛ کاسه ای سهوی یا عمدی زیر نیم کاسه هست....
یعقوب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
0
0
سلام چرا اعزام به خارج فقط باید حق دکتر باشه مگه ما کاردانها آدم نیستیم ؟ ...................
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه