کد خبر: ۷۸۶۲۳
در گفت‌وگو با حکیم مهر مطرح شد:
«دکتر محمدکاظم کوهی» به عنوان رئیس، «دکتر فرانک ابناء رودحله» به عنوان نایب‌رئیس و «دکتر احسان زایرزاده» به عنوان دبیر کمیته کدکس باقیمانده های داروهای دامپزشکی در مواد غذایی در سال ۱۴۰۳ منصوب شدند ...

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: طی احکامی «دکتر محمدکاظم کوهی» به عنوان رئیس، «دکتر فرانک ابناء رودحله» به عنوان نایبرئیس و «دکتر احسان زایرزاده» به عنوان دبیر کمیته کدکس باقیمانده های داروهای دامپزشکی در مواد غذایی در سال ۱۴۰۳ منصوب شدند.

«دکتر فرانک ابناء رودحله» در گفت‌وگو با حکیم مهر، ضمن بیان این خبر گفت: «فعالیتهای استانداردسازی بینالمللی، با ایجاد زبانی واحد میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، تسهیل در تجارت بین‌الملل و انتقال فناوری، طرح نیازهای فنی صنعت، توسعه دانش فنی و ظرفیتهای فناوری، نقش بسیار مهمی در پایهریزی زیربنای اقتصاد کشورها ایفا میکند.»

وی با تاکید بر اینکه تاثیر این فعالیتها زمانی ملموس‌تر خواهند بود که با تدوین یک استاندارد فرآورده بومی در هر یک از کشورها، شاهد حضور فعال تولیدکنندگان مرتبط در بازارهای جهانی باشیم، تصریح کرد: «امروزه با توجه به شرایط کنونی کشور، با عنوان نیاز اساسی به توسعه اقتصاد دانشبنیان، با کمبود اساسی این مفهوم مواجه هستیم. مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بینالمللی به عنوان یکی از اولویتهای کاری سازمان ملی استاندارد به شمار میآید. در این راستا سازمان ملی استاندارد ایران، در سازمان‌های بینالمللی استانداردسازی نظیر IEC ،ISO ،CODEX و OIML و همچنین سازمان‌های منطقه ای SMIIC و RISCAM به‌عنوان نماینده کشور عضو بوده و در فعالیتهای این سازمانها با لحاظ اولویتها و ملاحظات ملی مشارکت می‌نماید.»

دکتر رودحله ادامه داد: «سازمان ملی استاندارد ایران با توجه به اهمیت امر مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی در سال 1385 با تشکیل معاونت مرتبط در دفتر تدوین و در سال 1392 با تشکیل دفتری مستقل با نام  "دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی" در زیرمجموعه معاونت تدوین و ترویج، این وظیفه خطیر را با تمرکز و نیروی بیشتری دنبال میکند. این دفتر، فرآیند مشارکت در تدوین استانداردهای بینالمللی را با شناسایی و جذب طیف فراگیر گروه‌های ذی‌نفع و ذیربط که شامل تولیدكنندگان، توزیعكنندگان، مصرفكنندگان، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی ذیربط، مراكز تحقیقاتی و آزمایشگاهی، تشكلهای تخصصی، ارائهدهندگان خدمات مهندسی و مشاورهای، صاحبنظران منفرد، مؤسسات ارزیابی انطباق و سازمان ملی استاندارد میشود را مورد توجه قرار میدهد.»

وی خاطرنشان کرد: «Codex Alimentarius یک نهاد مشترک بین FAO و WHO است که هدف آن تضمین غذای سالم برای همه و تضمین تجارت عادلانه مواد غذایی است. نگرانیهای عمومی در مورد ایمنی مواد غذایی، Codex  را در مرکز بحثهای جهانی قرار میدهد. وجود داروهای دامپزشکی، آفتکشها، افزودنیهای غذایی و آلایندهها در مواد غذایی از جمله موضوعاتی است که در جلسات Codex مطرح می‌شود. وظیفه کدکس، توسعه و تدوین استانداردها، دستورالعملها و روشهای اجرایی استاندارد است. استانداردهای Codex بر اساس داده‌های ارائه شده توسط نهادهای بین‌المللی و مستقل ارزیابی ریسک یا از طریق مشاوره‌های ویژه سازمان‌دهی شده توسط FAO و WHO ایجاد می‌شوند و استانداردهای ایجاد شده توسط این نهاد به عنوان مرجع جهانی توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) به رسمیت شناخته شده است.»

 دکتر رودحله با اشاره به اینکه کمیته کدکس باقیماندههای داروهای دامپزشکی در مواد غذایی (CCRVDF) یکی از کمیتههای مهم کدکس است، اظهار کرد: «توسعه و تدوین استانداردها، دستورالعملها و روشهای اجرایی در حوزه مربوطه، توسعه و تدوین روشهای نمونهبرداری در حوزه مربوطه، تجزیه و تحلیل ارزیابی ریسک جهت تعیین حداکثر مجاز باقیمانده داروهای دامپزشکی در مواد غذایی، شناسایی داروهای دامپزشکی اولویتدار جهت بررسی بقایای آنها در مواد غذایی و تعیین حداکثر مجاز باقی‌مانده داروهای دامی در مواد غذایی از جمله شرح وظایف این کمیته است.»

 

ادامه