کد خبر: ۵۹۹۰۱
تعداد نظرات: ۶۳ نظر
 

اگر من رئیس نظام دامپزشکی بودم ...

دکتر محمد لطفیزاده

دامپزشک و متخصص بهداشت عمومی

به نام خدای سبحان و سلام بر شما

برای جناب آقای دکتر صفری که انتصاب وی به ریاست سازمان نظام دامپزشکی قابل پیشبینی هم بود، آرزوی توفیق نموده و به ایشان تبریک عرض میکنیم. همه ما به عنوان اعضای صنف دامپزشکی باید تلاش خود را بر این استوار کنیم که به مسئولین مختلف برای اتخاذ تصمیم درست و منطقی کمک نماییم. اگر فردی در یک مسئولیت قرار گرفت، به معنای آن است که او باید بیش از بقیه تلاش کند اما این رافع مسئولیت اعضای صنف و سازمان در وظیفه ارشاد و راهنمایی او نیست. بنابراین برای ارائه راهکار و برنامه فرقی نمیکند کدامیک از ما پشت میز ریاست نشسته باشیم، بلکه تکتک ما باید فکر کنیم اگر جای آقای دکتر صفری بودیم چه کاری انجام میدادیم و همان را به ایشان ارائه نماییم؛ چه بسا از میان این راهکارها برخی هم مورد پسند واقع شود و مؤثر افتد و به سود صنف دامپزشکی باشد.

با این توضیح، بنده بر اساس سابقهای که در سازمان نظام دامپزشکی کشور داشته و اکنون نیز پس از ده سال مسئولیت بهداشتی در عرصه کلان کشور و تجربه مدیریت برنامهمحور، فرض میکنم که اگر من رئیس سازمان نظام دامپزشکی بودم چه کارهایی انجام میدادم. البته این کارها را در یک برنامه سهوجهی (کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت) باید به سرانجام رساند و هرآنچه عرض میکنم تقریباً مشابه آن را آزمودهام. امیدوارم آنچه ارائه میشود سبب انگیزه مضاعف برای خدمت بهتر به صنف دامپزشکی باشد.

1- همان ابتدای کار از طریق سایت سازمان نظام دامپزشکی، حقوق و دریافتی خودم، مسئولین ستادی و نیز هزینهکرد اعتبارات در ستاد و نظام دامپزشکی استانها را به تفکیک و با شفافیت اعلام میکردم.

2- با همه احترامی که برای بازنشستگان عزیز قائلم، در همان ابتدای کار با تقدیر از فعالیت‌های آنان چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، حضور بازنشستگان محترم در مسئولیت‌های سازمان نظام دامپزشکی چه در تهران و چه در نظام استان‌ها را ممنوع و جوانان توانا و پرتلاش را به این عرصه وارد میکردم.

3- با برنامهریزی درست و آیندهنگر، سایت سازمان نظام دامپزشکی و کانال اطلاعرسانی در فضای مجازی را با بهرهمندی از جوانان خوشفکر و متخصص در این حوزه به منبع اصلی خبر و نقد و نظر در حیطه دامپزشکی تبدیل میکردم.

4- با دعوت از رؤسای قبلی سازمان نظام دامپزشکی (با هر تفکری که دارند) شورای مشورتی تشکیل میدادم و هر سه تا شش ماه یکبار با طرح مسائل راهبردی (و نه روزمره و جاری) از نظرات و تجربیات آنان استفاده میکردم.

5- کلیه نظام دامپزشکی استان‌ها را موظف میکردم با برنامهریزی در طول یک سال، با همه اعضاء تلفنی تماس حاصل نموده و مشارکت آنان را در تصمیمگیریها جلب مینمودم (ابعاد این کار به تفصیل قابل بررسی است).

6- با ارائه طرحی به شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی، رئیس، اعضای این شورا و شوراهای استانی را موظف به پرداخت 2 برابر حق عضویت معمول مینمودم (اینجا مجال طرح اثرات مفید این کار نیست!)

7- به نحوی کارها را پیگیری میکردم که از این پس کسانی که اشتغال واقعی به حرفه دامپزشکی ندارند؛ از پرداخت حق عضویت معاف شوند.

8- کنگرههای کمخاصیت یا بیخاصیت را حذف و روش‌های نوین (وبینار و غیره) را جایگزین آن نموده و انحصار تدریس افراد خاص بخصوص مسئولین نظام دامپزشکی را میشکستم.

9- کمیتههای تخصصی را به نحوی فعال میکردم که دستور کار مشخص داشته باشند و این دستور کار به دورهمی و صرف میوه و شیرینی محدود نشود، بلکه از دل آن تصمیمات کارشناسی در حوزههای مختلف بیرون آید که در تعامل با سازمان دامپزشکی کشور و سایر نهادها بتوان آن را پیگیری نموده و منفعت عمومی صنف دامپزشکی به وسیله آن تأمین شود.

10- کمیته ویژهای برای احقاق حقوق صنف دامپزشکی تشکیل داده و به طور خاص با دخالت در طبابت و دستاندازی نهادهای موازی در حرفه دامپزشکی به شدت برخورد میکردم.

11- کسی را به مسئولیت روابط عمومی منصوب میکردم که آشنا به رسانه بوده و زبان گویای این سازمان باشد و در عین حال بتواند پیشبینیکننده چالش‌ها و دریافتکننده واقعی انتقادات اعضاء و مخاطبین باشد. حتماً در صورتی که متوجه میشدم او از من یا سازمان شروع به تعریف و تمجید نموده یا انتقادات را سانسور و کانالیزه میکند، وی را عزل میکردم.

12- پروژههای مسکن بیخاصیت و یا مجلل که به سود کل اعضاء نیست را تعیین تکلیف نموده و اجازه ادامه چنین روندی نمیدادم، بلکه به پشتوانه تعداد قابل توجه اعضای سازمان، صندوق رفاهی تشکیل میدادم که منفعت آن به کل اعضاء برسد، نه آنکه متوجه یک گروه خاص گردد.

13- از آنجایی که دانش‌جویان بخصوص سال آخر به زودی باید به عضویت سازمان درآیند، برای آنان برنامه‌ ویژهای طراحی نموده و ضمن هدایت شغلی (نه کاریابی) از توان آنان برای پیشبرد اهداف سازمان استفاده میکردم.

14- در فواصل کوتاه با دعوت از خبرنگاران به صورت شفاف پاسخگوی سؤالات و حتی انتقادات بودم.

15- سه کارگروه تخصصی در 3 زمینه راهبردی بین سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی در پی توافق با رئیس سازمان دامپزشکی تشکیل میدادم و تصمیمات مهم را از طریق این کارگروهها اتخاذ میکردم.

16- ملاک شرکت در کنگرههای سازمان نظام دامپزشکی را از ارزشیابی و معیار بازآموزی به منظور حذف رانت تغییر داده و پرداخت پول به ازای بازآموزی را حذف میکردم.

17- در تأمین هزینه‌ جاری سازمان نظام دامپزشکی از روش‌های بازرگانی نوین (که به طور مفصل قابلیت بررسی دارد) استفاده میکردم.

18- حداکثر هر سه ماه یکبار با سفر به یک استان از نزدیک فعالیت‌ نظام استان‌ها را رصد نموده و سپس با طراحی برنامه آیندهنگر برای هر استان با توجه به محاسن، نواقص و معایب نقشه راه ترسیم میکردم.

19- از همه ظرفیت‌های قانونی و اختیارات برای تعیین واقعی و منطقی تعرفهها استفاده میکردم.

20- بیلان فعالیت‌ها را به صورت سه ماه یک بار به تفکیک هر استان دریافت (آنان را ملزم به ارائه بیلان واقعی میکردم) و از طریق سایت سازمان به اطلاع اعضاء میرساندم.

21- برای دارندگان مدارک غیر دکترای دامپزشکی عضو سازمان نظام دامپزشکی کمیته ویژه تشکیل نمیدادم و سعی میکردم جایگاه واقعی آنان را در تعامل با دامپزشکان تبیین و زنجیره خدمات دامپزشکی را به این صورت تکمیل نمایم.

22- بانک اطلاعات توانمندی دامپزشکان و اعضای سازمان نظام دامپزشکی را تشکیل داده و از توانمندی هر یک از اعضاء در زمینه خاصی که میتواند به پیشبرد اهداف صنف دامپزشکی کمک کند، استفاده میکردم.

23- در باب تبلیغ حرفه دامپزشکی و تبیین نقش شاغلین این حرفه از ظرفیت‌های مختلف رسانهای و هنرمندانه با تشکیل کارگروه تخصصی استفاده میکردم.

24- امکان سؤال و استیضاح رئیس سازمان نظام دامپزشکی را با شجاعت از طریق مکانیزم قانونی دنبال و فراهم میکردم!

25- از ظرفیت اعضای حقوقی شورای مرکزی نظام دامپزشکی برای ارتباط با سازمان‌ها و وزارتخانهها و نهادها و همافزایی اقدامات مؤثر و مفید در صنف دامپزشکی و حمایت از اعضاء به نحو احسن استفاده میکردم.

26  برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای تعامل با مراجع بینالمللی در حدود اختیارات قانون را تدوین و به نحو شایسته از این ظرفیت مهم برای تعالی صنف دامپزشکی استفاده میکردم.

27- بیلان فعالیت هر یک از اعضای انتصابی شورای مرکزی و نیز هیأت انتظامی را در 4 سال گذشته تهیه نموده و به وزارتخانه یا نهاد مرتبط با وی ارسال میکردم!!!

28- در مورد کمک اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان یک منبع تأمین مالی پیشبینی شده در حدود قانون دست افرادی که احتمالاً از این طریق ممکن است برای آنان رانت ایجاد شود، قطع میکردم.

29- برای تأمین مالی جهت اجرای قانون (مرتبط با بند قانونی کمک اختیاری دولت) از ظرفیت نهادهایی که عضو شورای مرکزی هستند و نیز ظرفیت حکم امضاء شده خود از طریق رئیس جمهور اقدام میکردم.

30- علاوه بر آنچه در بند یک انجام دادم، به اعضاء در پایان هر سال با شفافیت اعلام میکردم که حق عضویت پرداخت شده توسط آنان دقیقاً کجا و چطور مصرف شده است!

31- از انتشار هرگونه مجله مکتوب و صرف هزینه در این زمینه خودداری نموده و از روش‌های نوین برای اطلاعرسانی و بازآموزی استفاده میکردم.

32- آییننامههایی نظیر رتبهبندی و مانند آن را با دعوت از صنوف بازنگری نموده و کاربردی و واقعی میکردم.

33- با تعامل گسترده (که روش‌های آن به تفصیل قابل بررسی است) طوری برنامهریزی، کار و اطلاعرسانی میکردم که اکثریت اعضای سازمان، کار من و مجموعه را بیهوده ندانند و پرداخت حق عضویت را اجباری نپندارند!!!

34- با همکاری مراجع ذیربط، موضوع مشاغل مورد غفلت که باید دامپزشکان در آن ایفای نقش کنند را پیگیری نموده و در احیاء جایگاههای شغلی از دست رفته تلاش مینمودم.

35- نظام دامپزشکی استان‌ها را از حیث عملکرد و اجرای آنچه به آنها ابلاغ شده در پایان هر سال رتبهبندی نموده و اگر این نمره پایینتر از حد انتظار بود، انحصار مدیریت بر نظام دامپزشکی یک استان را توسط یک جریان خاص میشکستم.

36- در مورد آموزش دامپزشکی به نحوی موضوع را پیگیری میکردم که اولاً آمایش سرزمینی در این خصوص مورد توجه واقع شود و ثانیاً مسأله تبدیل حداقل نیمی از دانشکدههای دامپزشکی به پژوهشکده تخصصی با حفظ هیأت علمی به درستی دنبال شده و به ثمر برسد.

37- از پرداخت اضافهکار بی‌جا و یا حقوق بلاوجه و اسراف در هزینهها (به روش‌های متعدد و مختلفی که به تفصیل قابل بررسی است) پرهیز میکردم.

38- شیوه خدماتدهی الکترونیک به اعضاء را در کمترین زمان با تکریم آنان دنبال نموده و به ثمر میرساندم.

39- همه توان خود را در اصلاح قانون نظام دامپزشکی از طریق مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر مؤثر و مرتبط صرف میکردم.

40- افرادی که در طول سالیان قبل در نظام دامپزشکی ستاد، تهران و استان‌ها کار میکردند اما کارآیی لازم را نداشتهاند با کمال احترام کنار گذاشته و اشخاص پرانگیزه، جوان، با برنامه و دلسوز را جایگزین میکردم و وقت خود را نیز فقط صرف این سازمان نموده و از اشتغال به امور دیگر یا صرف وقت در سایر مشاغل جداً پرهیز می‎نمودم.

41- تلاش میکردم بدون شعار دادن و از طریق اختیارات قانونی و همافزایی با نهادهای مرتبط، نقش مؤثری در به جایگاه اصلی بازگرداندن «دامپزشکی» به عنوان یک حرفه «علمی و پزشکی» ایفا نمایم.

42- پروژه بزرگ سهامداری اعضای هر استان برای خدمت طبیبانه به استان خود را (که به تفصیل قابل بررسی است) تدوین و به ثمر میرساندم.

43- در بُعد مسائل رفاهی با عقد قراردادهای جذاب (که افراد آشنا به این امور باید با اختیار ویژه به دنبال این کار باشند) برای هر استان یک سبد رفاهی مشخص و معین تهیه و ارائه میکردم.

این فهرست و موارد آن به تعداد اعضای سازمان نظام دامپزشکی کشور میتواند پویاتر گردیده و قابل گسترش باشد.

به امید روزهای بهتر برای صنف دامپزشکی

 

انتشار یافته: ۶۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳۲
دامپزشک خسته
|
Germany
|
۲۲:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
14
33
در یک کلام .عالی بود،زنده باشید
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
................ سنگ بزرگ علامت نزدن است.اینهمه کار در یک دوره ۴ ساله که بخش عظیمی از آن تبلیغاتی است
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
بند ۲و ۴ در تعارض است.
بند ۵ هم یک آدم کاملا بیکار میخواد تا به همه اعضا تلفن بزند
.............
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
3
27
رئیس جمهور با اون همه امکانات قول میده
بعدا میگه قول های من مال زمان خودش بود
دامپزشک
|
Germany
|
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
46
10
با عرض تاسف کاملاً مشخص است پیشنهادات کاملاً گرایشی است ..................... به نظر من جناب آقای دکتر صفری به بهترین شکل ممکن توانسته اند نظام دامپزشکی را مدیریت کنند و نظام دامپزشکی را با کمترین درآمد از یک سازمان منفعل به یک سازمان پویا تبدیل کنند و طبیعی است از قدیم گفته اند هر که بامش بیش برفش بیشتر . انتقادات امروز نشان دهنده فعالیت بیشتر نظام نسبت به قبل است.
پاسخ ها
همکار
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
ببخشید میشه خدمات ایشون که واقعا ملموس باشه را بفرمایید ؟؟؟ آیا جلوی رشد تعداد بی رویه دانشکده ها رو گرفتند و اگر در توان ایشون نیست آیا اقدامی عملی برای ندادن شماره نظام به آن ها داشته اند؟؟ آیا برای کاهش نرخ بیکاری بالای 50 درصد همکاران دامپزشک اقدام عملی انجام شده ؟؟ لابد اعلام تعرفه های سالانه آن هم با کلی تاخیر و در اصل دو سال یک بار را خیلی قابل توجه می دانید !! یا مثلا فکر می کنید مسئولین فنی همگی حقوق های مصوب را دریافت می کنند ؟؟ یا احتمالا برگزاری دوره های آموزشی را خیلی قدرتمند می دانید ؟؟ یا لابد برای موضوع مسکن همکاران جوان اقدام عملی کرده اید اگر منظورتون این خانه ها و ویلا ها با قیمت های افسار گسیخته را می فرمایید که فقط برخی از قدیمی ها شاید توان خرید داشته باشند نه جوانان . پس لطفا ندانسته و از روی احساسات و دوستی های قدیمی اظهار نظر نفرمایید و طرفداری های ....... نکنید . البته این مشکلات فقط در دوره ی ایشان نبوده ولی اگر هر یک از روسای عزیز حداقل روی یک یا دو مورد از مشکلات متمرکز شده بودند الان با این حجم از مشکلات رو به رو نبودیم .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
آیا درخصوص حقوق خود و راننده اش و بقیه اعضا و هزینه کرد نظام توضیحی داده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
29
15
با سلام و عرض ادب
جناب آقای دکتر لطفی زاده
بیرون گود نشستن و نظر دادن کار بسیار راحتی است
بسم ا...
بفرمایید داخل گود
نظام دامپزشکی مرد عمل می خواهد .....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
اگر صرفا جهت کمک باشه در واقع یک جور مرد عمل بودنه. دستش درد نکنه عالی. من اگر جای دکتر بودم استفاده میکردم
زهرا
|
Germany
|
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
12
22
عاااااااالى بود خدا قوت
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
8
24
پیشنهادات قابل تاملی بود
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
8
23
خوب عزیز
بخاطر همین رییس نمی شی دیگه
مسول فنی8
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
9
19
شما همین حالا بهتر از رئیس نظامی !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
2
5
در شرایط ایده آل جناب دکتر بسیار عالی است ولی در سازمانی زنجیرهای بهم پیوسته است که‌روی کاغذ نوشته نشده یکی را عرض کنم درد بخش خصوصی نباید کسی مامور بخدمت با بازنشسته باشد همین بک مورد را انجام بدهند بعد همکاری در هیئت انتظامی سازمان نباید همراه با حقوق یا پاداش باشد بلکه همین که افتخار این را پیدا میکند که در آن هیئت باشد خود یک نوع خدمت و از خود گذشتگی برای جامعه همکار خود محسوب میشود که وقتی وجهی دریافت کند دیگر از آن حالت خارج میشود و ممکن است برای بدست آوردن عضویت در آن هیئت بکارهای تسهیل کننده هم خدای نا کرده روی آورند
همکار1
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
4
15
پیشنهاد عالی بودن ولی اگه همه اینا عملی بشه واقعا به جایگاه اصلی خودمون میرسیم
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۳:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
4
6
تنها همین دوستی هاست که می ماند جناب لطفی زاده....
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
0
7
فقط و فقط تعرفه ها باید بره بالا.والسلام
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۳:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
8
9
شنیدن کی بود مانند دیدن ؟؟
در عمل باید این حرفا اثبات بشه نه در حرف.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
5
7
از اگر تا واقعیت خیلی فاصله هست
دکتر رفیعی
|
Germany
|
۰۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
1
14
پروژه های مسکن بی خاصیت مثل پروژه سوهانک که بعد از 11 سال هنوز تعیین واحد که نشده هیچ تازه 3 سال دیگم کار داره و تبدیل به تراژدی وحشتناک اعضا شده دقیقا حرف دل مار و زدی خدا حفظت کنه
سید شهرام میرزمانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
2
5
سلام
عالی بود
به آقای دکتر صفری تبریک گفته و انشا الله با این رهنمودهای اجرایی ایشان و سایر دوستان و همکاران به تحول و تعالی سازمان با تدوین نقشه راه آینده و سند برنامه ریزی راهبردی دامپزشکی ج.ا.ا. اهتمام ورزند تا بدانید کجا هستید ، کجا باید پس از چهار سال برسید چه کارهایی باید انجام دهید
دامپزشکی نیاز به تحول بنیادی در همه زمینه ها دارد
دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
6
8
چقدر ماشاله لباس روحانیت بهشون میاد دکتر!
انشااله به همه اهدافی که برای برای اون این راه را رفتند ، برسند
محمدمهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
6
5
خوب حرف زدن تا میدان عمل فرسنگ ها فاسله دارد ما فقط بلدیم خوب حرف بزنیم به این علت به جایی نمی رسیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
4
15
بنده هم از این تریبون اعلام میکنم که اگر رئیس جمهور شدم:
1- هر ریال را با 40 دلار برابر اعلام میکنم
2- هر ایرانی یک مسکن
3- هر ایرانی یک زانتیا
4- هر ایرانی یک خدمات درمانی مادام العمر
5- هر ایرانی یک حقوق برابر با حداقل دستمزد در نیویورک
مگر ما نداریم؟! چقدر منابع روزمینی و زیرزمینی که ما فقط داریم و دیگران ندارند؟! چقدر استعدادهای ناب و نیروی انسانی کارآمد؟!
بعدش هم یه مشت ........ میگن جیغ و دست و هورا!
وقتی انتخاب شدی تازه میبینی یه مشت اختاپوس خوابیدند رو راه تنفس ملت:
یکی سلطان سویا
یکی سکه
یکی شکر
یکی واردات بنزین و....
اینه که توان برخورد هم نداشته باشی میشه همین وضع الان
جناب دکتر لطفی زاده عزیز!
بفرمایند امکان سنجی هم برای این 43 بند انجام داده اند؟
به عنوان مثال آبدارچی یه اداره را بهش بگی چای امروز جوشیده بود فردا میبینی اگر تو سازمان آشنا نداشته باشه حداقل یه توبیخی از استاندار برات میاد!
حالا شما دنبال کنار زدن نیروهایی هستید که ناکارآمدند و عمری است شاغل اونجا هستند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
زانتیا قدیمی شده. حد اقل سراتو بده. ممنون
سلیمان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
فاصله با سین نیست دوست عزیز...با صاد هست منتقد گرامی!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
جناب سلیمان!
بفرمایید این فاصله را از کجا آوردید؟!
جناب ناشناس شیفته سراتو!
خب یکی دیگه هم از زانتیا خیلی خوشش میاد (با علایق مردم شوخی نکنیم!!!!!)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
1
6
بسیار عالی
اما اگر شفافیت مالی بود شورایی برای رای اوردن خودشان را به اب و اتش نمی زدند و این قدر بی اخلاقی نمی کردند
قشلاقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
3
5
همه وقتی موقع اظهار نظر میشه خیلی خوب حرف میزنن ولی به عمل کاری براید به سخن دانی نیست ،از این حرفها و قولها زیاد شنیدیم و دیدیم ولی کاری و عمل سیری چند ،پشت میزت نشستی و نفست از جای گرم درمیاد برو ببین خیل دامپزشکان جوان به چه بدبختی افتادن واسه یه لقمه نون ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
1
8
با سلام واقعا نظام دامپزشکی چه کاری توانسته انجام بده جز گرفتن حق عضویت و دوره بازآموزی
....... اگر واقعا مدیریت دارن حق و حقوق همکارانش را از کارفرماها بگیره نه اینکه تعرفه اعلام میشه کارفرما با قلدری تمام یک سوم آنرا پرداخت میکند و جالب اینکه نظام دامپزشکی برای امتیاز بندی سخت گیری کافی رو داره ولی برای احقاق حق دامپزشکان دست روی دست گذاشته و .............، با تشکر
مطلع
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
13
7
من نمی دانم جناب دکتر لطفی زاده چه علاقه ای دارند با اطلاعات قدیمی خود که مربوط به اسفندماه 86 به قبل هست، آسیب شناسی به اصطلاح خودشان انجام بدهند. برادر من اطلاعاتت را به روز کن و بعد نظر بده. چند نکته:
1- شما تخصص بهداشت عمومی را از کجا اخذ کرده اید که در ابتدای یادداشت به آن اشاره کرده اید؟ اگر منظورتان MPH است که تکلیف معلوم است و MPH تخصص بهداشت عمومی نیست
2- در خصوص «ده سال مسئولیت بهداشتی در عرصه کلان کشور» لطفا توضیح بدهید اگر منع قانونی ندارید!!!
3- یکبار قانون تأسیس سازمان نظام را بخوانید و ببینید که پیشنهادات بندهای 1، 6، 7، 21، 24، 28 و 30 جنابعالی در تناقض و تضاد با قانون تأسیس سازمان نظام است. اصلاح قانون تأسیس هم با مجلس شورای اسلامی است و نه رئیس سازمان نظام دامپزشکی
4- در خصوص بند سوم پیشنهاد شما، به دلیل سابقه ده ساله مدیریت بهداشتی کلان کشور!!! از حضور در برخی فضاهای مجازی محروم هستید و صفحه تلگرام شما Lase seen a long time ago هست. بنابراین به کانال اطلاع رسانی سازمان دسترسی ندارید که در خصوص اطلاع رسانی در فضای مجازی افاضه کلام می فرمایید: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
5- در خصوص بند هشتم هم انحصاری در کار نیست به خصوص برای برخی مسؤولان نظام دامپزشکی: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا در خصوص کنگره ها خاصیت کم یا زیادش را اهل فن مشخص می کنند. نظر متخصصان طیور و پرکتیشنرهای دامهای بزرگ را در خصوص کنگره های طیور و دام بزرگ سازمان نظام جویا شود نه نظر شخصی توأم با حب و بغض: فاعتبروا یا اولی الابصار!
6- در خصوص بند نهم شما خودتان مسئولیت کمیته های تخصصی در سازمان نظام را داشته اید. احتمالاً فقط در زمان شما کار کارشناسی می شده است و میوه و شیرینی صرف نمی شده است!!
7- کمیته ویژه سایر رده ها به استناد آئین نامه مصوب شورای مرکزی تشکیل شد و بعد از تشریف بردن شما در اسفند 86 از حالت ویژه به صورت کمیته تخصصی مصوب تبدیل شد برادر جان. اطلاعاتت را به روز کن!
8- در مدتی که با شما در سازمان نظام همکار بودم، به دلسوزی های شما واقف شدم. بعد از استعفا (............) از سازمان نظام بنده نیز پس از مدت کوتاهی از سازمان نظام رفتم و در سنگر دیگری مشغول به خدمت شدم ولی مانند شما کینه به دل نگرفتم. سخنرانی شما در سال 97 در بیستمین کنگره دامپزشکی ایران در مصلی تهران هم که به بحث آسیب شناسی اختصاص داشت (تحلیلی بر جایگاه دامپزشكی دولتی و روابط حرفه ای) مبتنی بر اطلاعات شما از سازمان نظام به قبل از سال 1386 بود. لطفا سینه تان را از کینه ها بزدایید و بعد قضاوت کنید و پیشنهاد بدهید. یا علی مدد
پاسخ ها
محمد لطفی زاده
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
سلام علیکم.
چقدر برای من این ادبیات شما آشنا است!!!!
۱. انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال ... تخصص من اهمیتی ندارد مهم کاری است که ان شاء الله باید انجام شود. البته جهت استحضار عبارت تخصص بهداشت عمومی دقیق بوده است.
۲. توضیح ندارد. بیلان آن را به لطف خداوند آنان که ارزیابی باید می کرده اند دیده اند و می دانند که حقیر حرف نزدم فقط و عمل کردم.
۳. تضادی با قانون نظام نیست و اتفاقا موارد مختلف را منطبق بر اختیارات نوشتم و در مورد مجلس هم خوب مطالعه نفرمودید چه نوشته ام!!!
۴. بنده بیشترین حضور روزانه را در فضای مجازی دارم و در شبکه های مختلف فعال هستم و البته تلگرام را ترک کردم که دلایل آن هم به لحاظ مسئولیت یک و نیم ساله بعنوان مسئول کارگروه فضای مجازی نماینده رهبری در شورایعالی امنیت ملی فرهنگی، شرعی، عقلی و قانونی است و این را به تفصیل بررسی و احصاء کردیم و الان مجال توضیح آن اینجا نیست.
۵. بنده با اطلاع عرض می کنم که کنگره ها منفعت عمومی برای صنف دامپزشکی نداشته است و البته این در یک جلسه مناظره قابل تحلیل است. شاید عده کمی از تبادل مقالات بین هم لذت ببرند اما این وظیفه نظام دامپزشکی نیست.
۶. در زمان حقیر در مدت ۶ ماه ۱۰۲ جلسه برگزار کردیم که خروجی آن در ۳ محور بوده و البته شیرینی هم خورده ایم!!!! فقط شیرینی خورده باشیم خوب نیست کار هم باید کرد!
۷. درست مطلب من را نخواندید ... بنده تنها عضو دامپزشک کمیته سایر رده ها بوده ام اما گفتم اگر رییس نظام بودم این کمیته را لغو می کردم. دوباره بخوانید لطفا.
۸. بنده هیچ کینه ای بحمد الله ندارم و این قضاوت اشتباه شما است. اگر کسی کینه داشته باشد بعد از این همه سال با دقت وقت نمی گذارد و پیشنهاد بدهد.

یک مطلب آخر :
توجه کنید که من گفتم اگر رییس بودم این کارها را می کردم ... بهتر است این ها نقد شود و یا دست به کار و قلم شوید و شویم و پیشنهادات بهتری ارائه دهیم تا چراغ راه کسانی باشد که قرار است خدمت کنند.
۱.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
2
4
تمام پیشنهادات شما برای انتفاع سیستمی از نظام دامپزشکی است ، درصورتی که وظایف اصلی که باید توجه شود اشتغال فاررغ التحصیلات و دفاغ از حقوق پایمال شده این حرفه و در راس آن خدمت به تولید کننده در جهت بالابردن سطح کمی و کیفی محصولاتش از طریق آموزش و حمایتهای سبرنامه دار صنفی است.
عده ای که در راس این سازمان نشسته اند ........................ و در بسیاری از کارها که باید مداخله داشته باشند، مصلحت اندیشی و حتی مماشات میکنن . البته اگر اینطور نبود الان در ته این سازمان بودن . که نمونه هایش موجود است. ما هرکه بتونه از نظر زمانی بیشتر خودش را به ریسمان این مسئولیتی متصل نگه دارد را موفق تر ارزیابی می کنیم و تصور می کنیم مدیریت بهتری داشته است. نه به بیلان کاریش توجه داریم و نه به تاثیرگذاریش. همین که بتونه خودشو را با یکعده افرادی که تعیین کننده هستند توجیه کند، موفق است. حالا داره در مقابل آن چه چیزها را پامال میکند برایش مهم نیست. ای کاش آقای رییس جمهور در حکمشان اشاره به کارهای انجام شده و توفیقات هم اشاره می کردن.
مسلم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
1
3
خداقوت و دست مریزاد جناب دکتر.اما بندهایی از گفتگوها در شرایط فعلی ایده آل هست که در جای خود بسیار عالی خواهد بود اما فعلا کسی باید باشد که حداقل به حرفها و شکایات و نظرت همه با سعه صدر گوش بدهد و امور صنفی جاریه در تمام ابعاد برایش آشنا و ملموس باشد که بتواند راهکار ارائه دهد.با تشکر از همه همکاران و دوستان.
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
2
8
نکته جالب اینه که دکتر صفری تو این همه سال برای انجام این کارها ده برابر وقت داشته! بیان گزارش بدن ببینیم نصف تعداد این لیست کار مفید کردن؟ ..................
دامپزشک اواره بلاد کفر
|
Austria
|
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
0
7
1-2-5-7-8-9-10-11-14-16-18-20-24-27-28-30-32-35-37-38-40-42

ای کاش واقعا عملی بشن این موارد
اعظم بهمنی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
2
6
با سلام
از ارائه برنامه ها و ایده های اجرایی جناب آقای دکتر لطفی زاده کمال تشکر را دارم
همکارانی که به عدم اجرایی بودن راهکارها و برنامه ها انتقاد کرده اند به نظر میرسد چون در طول عمر سازمان نظام دامپزشکی اقدامات موثر و ملموس آنچنان که باید و شاید است دیده نشده است چنین برنامه هایی محال دیده میشود در صورتیکه کلیه برنامه های جناب آقای دکتر لطفی زاده میتوانند عملیاتی شوند البته به شرط اینکه اراده ای قوی در مسوولین و حمایتی موثر در اعضا وجود داشته باشد.
اولین اقدام شفاف سازی است هم در حوزه اقدامات صورت گرفته در شورای مرکزی و نظام دامپزشکی استانها و هم در حوزه مباحث مالی.
وقتی شفاف سازی که اولین قدم در مسیر اعتمادسازی است صورت گیرد بسیاری از مسائل حل و فصل خواهد شد
وقتی چنین فضایی در مجموعه حاکم شود افرادیکه با هدف استفاده از رانت هستند عملا به اهداف خود نمی رسند و ترکیب شوراها با افراد دغدغه مند،سالم ،توانمند و متعهد تامین خواهد شد.
پاسخگویی معیار سلامت یک مجموعه و مسوولین آن مجموعه است که اگر فاکتور شفاف سازی موجود باشد مسوولین بدون نگرانی در هر مجمعی پاسخگو خواهند بود
وقت آن رسیده که از مدیریت های عملیاتی مرتجع فاصله گرفته و مدیریت های راهبردی را در مجموعه های تصمیم ساز و تصمیم گیری نظام دامپزشکی سرلوحه اقدامات قرار دهیم که این فرآیند نیازمند حضور افراد جدیدی است چرا که وضعیت نه چندان مناسب و عدم رضایتمندی اعضا نشان از آن دارد که ترکیب مجموعه فوق نیازمند خانه تکانی است که اگر غیر از این بود باید شاهد سرمایه اجتماعی قدرتمند در حوزه دامپزشکی بودیم که متاسفانه بدلیل دلایلی که در بالا اشاره شد سرمایه اجتماعی در دامپزشکی که بزرگترین پارامتر مدیریت درست میباشد با چالش جدی مواجه نبود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
6
3
............... این بندها ایده آل گرایانه بوده تا واقع گرایانه .البته بنظر وسواس گونه این بندها آورده شده و تا عمل و آیا حتی تا چه حد مفید و علمی و سازنده باشد جای بحث داره. ..............
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
9
3
جنابعالی دیر گودهستی میگی لنگش کن رئیس جمهورش هیچ کاری نمیتونه بکنه تو میخوای یه کاری کنی .................
شاهین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
2
8
سلام آقای دکتر لطفی
بنظرم اگر شما رئیس سازمان بودی۱)مدیران کل ترسو و بی کفایت رو برکنار میکردی۲)تبعیض و فامیل بازی و پارتی بازی رو از بین میبردی۳)مدیران کلی را اختیار خود را به معاون فنی دادن و بدون اجازه معاون فنی آب نمیخورن درجا برکنار میکردی۴)مدیرکلی که از رانت و سوء استفاده روسای اداراتی که بواسطه رئیس بودن در راس واحدهای اداری حساس هستند خبر دارد ولی بخاطر میز و صندلیش مهر سکوت بر لب زده است فورا برکنار و به سطح کارشناس تنزل میدادی۵)آقای دکتر لطفی عزیز برادر جان مطمئنم اگر رئیس سازمان بودی ادارات کلی را که در آن روسای ادارات و بعضی از کارشناسانش مشغول دلالی واکسن و دارو و همچنین نهاده های دامی و خوراک دام و طیور هستند گل می بستی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
لطفا به کارشناس توهین نکنید! این افراد نالایقی که در ذهن شما هستن، به هیچ وجه نمیتونن در جایگاه کارشناس کار کنن...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
2
5
دکتر لطفی زاده همان بهتر که رییس نیستی و از آلودگی های دنیوی فارغ.فعلا سرنوشت این جامعه بی رمق دامپزشکی دست افرادی است که ...................... و به کسی حساب پس نمی دهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
4
2
قبل از شما و محکم تر از شما و با برنامه تر از شما هم میخواستن آن چچچننناااان رونق اقتصادی ایجاد کنند که مردم به یارانه احتیاجی نداشته باشند. و واقعا دیگه الان یارانه دردی از دل مردم برنمبداره ولی...........
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
0
3
با سلام.یکی از کارهایی که میتونه انجام بگیره ایجاد سامانه نسخه الکترونیکی هست چون با این کار هم جلوی درمانگران غیر مجاز درحیطه دامپزشکی گرفته میشه و اینکهخانواده دارو خانه در فروش یا توزیع دارو به مراجعه کننده درخواست نسخه نوشته شده توسز دامپزش رو در خواست میکنه که به دنبال اون از تعداد دامپزشکای بیکار کم شده و همچنین از توزیع دارو در مغازه ها و جاهای دیگر کاسته یا جلوگیری میشه.
محمدمهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
8
1
به عمل کار برآید به سخنرانی یا سخندانی نیست
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
1
1
با سلام جناب دکتر ای کاش ی متنی ر در مورد قانون تسری سازمان دامپزشکی مینوشتیما اگه مقاله چیزی بنویسیم منتشر نمیکنند..با تشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
0
3
اگر میشد، چی میشد...
عباس ضیغمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
0
2
با سلام مهمترین بخشی که باید از نظر قانونی انجام شود احیا قانون تعارض منافع هست .
کارمند مدیر یا مدیر کلی که خودش صاحب فارم مرغداری .مرغ مادر و یا سهامدار مرتبط باشد و خوراک و نهاده و داروهای خود را از بخش دامپزشکی تامین میکند چگونه میتواند جلوی تخلفات کارخانه های خوراک دام یا طیور . شرکتهای پخش دارویی و ........ را بگیرد
فساد اصلی از اینجاست .یا باید مدیر کل یا مدیر شهرستانی باشی یا مرعدار یا مالک مرغ مادر و ... این دو گانگی فساد ایجاد میکند .
در نظام دامپزشکی که سه یا جهار نفر اعضا آن دارای دفاتر بزرگ فروش و پخش واکسن هستند چطور به من که ده سال بیمارستان عمومی دارم و 10 کارمند و ... اجازه مرکز واکسن برای تکمیل زنجیره خدمات نمی دهند . برای اینکه سفره خودشان باریک میشود . حکایت زیاد است من نگران همکاران جوانی هستم که در حال ورود به بازار کار هستند و همچنین نگران خودم و امسال من که سالها کارافرینی کردیم و به همکاران جوان میدان داده ایم .
اکبری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
0
10
ایشان مرد عمل هستند.ای کاش به ایشان این مسئولیت داده میشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
ایشان یک زمانی در این میدان بودند. با نظام غریبه نیستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
2
1
سلام بر همه . فقط متنهایی که به هدف گیری آیده خودشون هست دریافت و منتشر میشه . همتون سرکارید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
0
3
پیشنهاد استفاده از جوانان و کنار رفتن بازنشستگان خیلی به جا است و امکان عملیاتی دارد.سازمان نظام دامپزشکی جای بازنشستگان محترم سازمان دامپزشکی نیست.تجربیات عزیزان بازنشسته که مربوط به نهاد دولت است به کار نظام دامپزشکی نمی خورد . لطفا خود اقایان کنار بروند و فضا را برای جوانان باز کنند . شایسته این عزیزان هم نیست که در چنین فضا هایی مورد نقد قرار بگیرند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
من طرفدار بازنشسته ها نیستم ولی صدور پروانه ها هم کاملا بدون مطالعه و تجربه صحیح کارشناسی انجام شد و تبدیل به یک فاجعه شده.
دامپزشک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
0
1
با سلام خدمت دکتر لطفی عزیز.ای کاش قوانین برای همه اجرا می شد متاسفانه در نظام دامپزشکی از قوانین سو استفاده در جهت منافع شخصی و رانت میکنند و همین نظام باعث تعطیلی و یا دست انداز برای بخش خصوصی شده است و حتی با استفاده از رفقا و همکاران قدیمی در شورای انتظامی کارهایشان را پیش می برند و صدای ما دامپزشکان که عمر و زندگی خود را وقف خدمات رسانی کرده ایم را نمیگذارند کسی بشنود و لابی بسیار قوی ای دارند و مشت نمونه ی خروار است نمونه اش این است که به نظرات سازنده ی جنابعالی بدلیل به خطر افتادن منافعشان اینقدر انتقاد بیجا میکنند .امیدواریم که با وزیر جدید جهاد این حلقه ها بشکند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
0
0
با سلام و ادب.همانگونه که همگان میدانیم متاسفانه آقایان هم در بخش دولتی هستند هم در نظام و هم دوستانشان در شورای انتظامی در واقع خودشون میبرن و خودشون میدوزن و کوچکترین انتقادی رو که خطر تلقی کنند رو نابودش میکنند و چون به دادگاه نمیتونی شکایت کنی هر کاری که دلشون میخواد میکنند و به همین هم قانع نیستند تو بخش خصوصی هم مستقیم یا غیر مستقیم دست دارند.نمونش ................... که آقای ایکس سرقفلی اداره کل رو داره و تا حالا چندین مدیر کل عوض شده ولی ایشون هنوز حکمرانی میکنه و علنا بخش خصوصی رو تهدید میکنه تا من اینجام حق کار کردن ندارید .مستنداتشم کامل موجوده .حکیم جان لا اقل این بار حذف نکن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
0
3
لطفا یک مطلب هم در مورد اینکه اگر رییس سازمان دامپزشکی بودید بنویسید
یک همکار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
2
1
الان این آقای دکتر که به قول خودشون بیشتر وقت روزانه در فضای مجازی هستند و امثال ما بیشتر وقت روزانه را برای انجام امور شغلی در محل کار و خدمت به جامعه در این مدت ایشان جز حرف زدن و تصور خود در مقام و جایگاه دیگران و رویاپردازی چه خدماتی به نفع همکاران و مردم جامعه انجام دادند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
این موضوع را باید در سازمان محل خدمت ایشان پیگیر باشید ببینید در آنجا چه میکنن
آریا سهرابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
0
0
با سلام و احترام
برای توصیه ها و نظرات درست که حرف دل همه ادمای دلسوز به دامپزشکی هست که ادم منطقی و بی ریا، برای ردشون دنبال حاشیه و بهانه نمی گرده.
همه حرف های دکتر لطفی زاده بجا و درست هست. یجورائی اصول و اهداف مدیریت خیلی صادقانه و درست و اخلاقی و غیر سیاسی در حوزه دامپزشکی هست.علاوه بر حرفای درستش ، شهامت و بی ریائی و آسیب شناسی مدیریتی اقای دکتر قابل تحسینه. فراتر از نظام دامپزشکی کشور،سایر مدیران دامپزشکی فعلی که قطعا انسان های شایسته ای هم هستن چه ایرادی داره در مورد توصیه های دکتر لطفی زاده فکر کنن و در راستای مدیریت به حق و موثر، خیلی از توصیه های ایشون را مبنا قرار بدند و قطعا چهره بهتری از عملکرد خودشون و مدیریتشون بجا بگذارند.؟ حرفای دکتر دغدغه سال های گذشته من و امثال من هم هست. یادش بخیر دکتر صفاریان. واقعا یادش بخیر که چنین اصول و رویکردی داشت ولی با دست های بسته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
0
0
بنده خدا پیشنهاد داده. یه جوری مینویسید انگار دارید با وزیر صحبت میکنید!
چقدرحوصله دارید که همه چهل واندی پیشنهاد خوندید اونم شب امتحانی.
......................
کارشناس اداره کل دامپزشکی استان گلستان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۵
0
0
واقعا جای بسی تامل برای ریاست سازمان دامپزشکی است که به جای اتلاف وقت و پرداختن به بازدیدهای بیفایده از ادارات کل استانها از تجربه قبلی خود در این پست استفاده کند و نسبت به ارتقا حقوق و مزایای پرسنل تحت امر در استانها تلاش کند چرا که به عنوان مثال بنده با پست کارشناسی و ۲۳ سال سابقه همه دریافتی ماهانه ام اعم از حقوق ، اضافه کار ، ماموریت ، رفاهی ، محرومیت از مطب و حق تسری سر جمع میشود بیست ملیون تومان که انصافا جای بسی خجالت و شرمساری برای ایشان باقیست .
توصیه به ایشان اینکه حداقل کاری کنید یکدهم دکتر مطلبی نام نیک به یادگار باقی بگذارید . ممنون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
قوانین استخدامی امروز و کمبود اعتبارات ، چه ربطی به دکتر مطلبی داره؟
مگه مطلبی چکار کرده بود؟
میلا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
0
0
با سلام
واقعا تعجب کردم که بزرگ ترین دقدقه جامعه زحمتکش و مظلوم بخش خصوصی که بزرگ ترین ارزوشون جدا کردن حقوق از کارفرما و دریافت مستقیم از سازمان است اشاره نکردین....ولی در مورد کوتاه کردن دست بازنشسته ها دولتی از بخش خصوصی بشدت موافقم با شما...اینطوری ظلم کمتری به فارغ التحصیلان و دوستان در صف انتظار کار میشود ...البته میدونم همش حرفه
نظر شما
ادامه