آرشیو نظرسنجی
برای حل مشکلات مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی، با کدام گزینه موافقید؟
اجرای دقیق ماده ۱۹ و اصلاح وضعیت فعلی
20.58%

احیاء شرکت نظام سبز سلامت به عنوان واسطه بین مسئول فنی و کارفرما
10.29%

تلاش برای استخدام مسئولین فنی بهداشتی و پرداخت حقوق از سوی دولت
45.94%

پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی از عوارض اخذ شده از تولیدکنندگان
23.19%

تعداد کل آراء : 690