آرشیو نظرسنجی
کیفیت آموزشی دوره دانشجویی خود را تا چه حد منطبق با نیازهای بازار کاری دامپزشکی ارزیابی می‌کنید؟
خیلی کم
57.53%

کم
22.92%

متوسط
14.61%

زیاد
2.7%

خیلی زیاد
2.25%

تعداد کل آراء : 445