کد خبر: ۲۲۱۵۲

دکتر سید شهرام میرزمانی

 

کنفرانس جهانی OIE درباره کاهش تهدیدات زیستی

"ایجاد همکاری موثر نظام های بهداشتی و امنیتی سراسر جهان"

پاریس، فرانسه - 30 ژوئن تا 2 جولای 2015

کنفرانس جهانی OIE درباره کاهش تهدیدات زیستی (بخش اول)

 

راهبردهای OIE برای کاهش تهدیدات زیستی:

سازمان جهانی بهداشت حیوانات کار می کند تا اطمینان پیدا نمایند که خدمات ملی دامپزشکی ملی سراسر جهان برای پیشگیری و کنترل بیماری های حیوانی با منشاء آنها موثر هستند. این سازمان برنامه های جهانی را به طور مداوم برای بهبود امنیت بیماری حیوانات در جهان طراحی می نماید.

 

چشم انداز سازمان جهانی بهداشت حیوانات (IOE)

" جهانی امن و ایمن از انتشار تصادفی و یا عمدی عوامل بیماری زای حیوانی،

از جمله بیماری های قابل انتقال بین حیوانات و انسان"

 

راهبردهای OIE برای کاهش تهدیدات زیستی در 5 حوزه کلیدی زیر طراحی شده اند که عبارتند از:

1) سیاست گذاری، حمایت طلبی و ارتباطات:

سازمان جهانی بهداشت حیوانات تلاش می نماید، اطمینان پیدا کند که سیاست های کاهش تهدیدات زیستی در دستور کار سیاسی و فنی کشورها باقی بماند، آنها در درون چارچوب سیاست های بهداشت حیوانی موجود پایدار و یکپارچه هستند ، و آنها را به ذینفعان مربوطه ابلاغ کرده است.

الف) بیماری های فهرست OIE و بیماری های نوپدید در حیوانات اهلی و وحشی تهدیدات زیستی مهم جهانی هستند، و خدمات ملی دامپزشکی قوی و خوبی در سراسر جهان برای کاهش این تهدیدات مورد نیاز است.

ب) اطمینان پیدا نمایید که کاهش تهدیدات زیستی توسط کمیسیون های تخصصی OIE، در جلسات منطقه ای و جهانی و در برنامه ریزی راهبردی آنها مورد توجه قرار می گیرد.

پ) از سرمایه گذاری ها در ساز و کارهای پیشگیری، شناسایی، و کنترل طغیان طبیعی بیماری های حیوانی، بیماری های نوپدید، و بیماری ها قابل انتقال بین حیوانات و انسان برای کاهش تهدیدات زیستی موثر حمایت نمایید، این سرمایه گذاری ها مزایای جانبی متعدد و منافع پایدار تری از سرمایه گذاری خاص در کاهش تهدیدات زیستی به تنهایی فراهم می آورند.

ت) اطمینان پیدا نمایید که استانداردها و توصیه های OIE به عنوان استانداردها و راهنماهای جهانی پیشرو برای بخش بهداشت حیوانات (بیماری ها قابل انتقال بین حیوانات و انسان شامل می شود) به منظور کاهش تهدیدات بین المللی از عوامل بیماری زا حیوانی، از جمله انتشار طبیعی، اتفاقی، و عمدی به رسمیت شناخته شده باشد.

ث) مطمئن شوید که موضوعات مربوط به کاهش تهدیدات زیستی در چارچوب های ارزیابی خدمات دامپزشکی، برنامه های آموزشی، ظرفیت سازی برای سیاست گذاران، و راهبردهای ارتباطاتی ادغام یافته است.

ج) از تقویت شبکه های علمی نوع دوستانه در سطح ملی، منطقه ای و جهانی به منظور حفظ کارشناسان، و جلوگیری از کمک دانشمندان به توسعه جنگ افزارهای زیستی به وسیله تقویت اخلاق زیستی و تشویق فرهنگ علمی حمایت نمایید.

چ) خطرات زیستی مربوط به آزمایشگاه های دامپزشکی و تاسیسات حیوانی را با شیوه های امنیت زیستی و ایمنی زیستی کارآمد کاهش دهید.

 

2) حفظ کارشناسی و تنظیم استانداردها، دستورالعمل ها و توصیه ها:

این سازمان به کارشناسان خبره و پیشرو جهان در حدود 300 مرکز مرجع دسترسی دارد. سازمان جهانی بهداشت حیوانات در حال ایجاد ظرفیت آزمایشگاهی در تمام مناطق جهان از طریق برنامه دوگانه سازی آزمایشگاهی است، اجازه می دهد شما در مراکز مرجع موجود به طور مستقیم با افراد کارشناس کشورهای در حال تحول و در حال توسعه همکاری نمایید. تا به امروز، 20 پروژه دوگانه به اتمام رسیده، 33 پروژه در حال اجرا است و 5 پروژه منجر به طراحی و تعیین مراکز مرجع جدید در مناطقی که متخصصین نیاز دارند، شده است. بنابر این، سازمان جهانی بهداشت حیوانات از یک شبکه جهانی از کارشناسان پیشرو برای تنظیم استاندارها، راهنماها و توصیه های مبتنی بر شواهد علمی مناسب و حمایت از سیاست های کاهش تهدیدات زیستی را حفظ و حمایت می نماید.

الف) توسعه و حفظ شبکه های جهانی- گروه های کاری و مراکز مرجع - فنی تخصصی موقت OIE شامل ایمنی زیستی و امنیت زیستی، اخلاق زیستی (bioethics) و بیوتکنولوژی می شود. اطلاعات این شبکه ها همچنین هشدارهای از فن آوری های باکاربرد بالقوه دوگانه فراهم می نمایند.

ب) به روزرسانی استانداردها و دستورالعمل های بین المللی درباره مراقبت و اطلاع رسانی بیماری ها، و پیشگیری و کنترل بیماری ها توسط کشورهای عضو OIE و همچنین دربراه تولید دامی و ایمنی مواد غذایی را حفظ نمایید.

پ) با شرکای بهداشت عمومی (WHO) برای توسعه راهنماهای مبتنی بر خطر مشترک درباره ایمنی زیستی و امنیت زیستی آزمایشگاه ها و مراکز حیوانی و حمل و نقل نمونه ها و همچنین محاسبه خطرات ناشی به بهداشت حیوانی و محیط زیست همکاری نمایید.

ت) به روزرسانی استانداردها و دستورالعمل های بین المللی ایمنی زیستی و امنیت زیستی در آزمایشگاه های دامپزشکی و مراکز حیوانی، و در حمل و انتقال نمونه حفظ نمایید. تقویت آنها را با ظرفیت سازی برای مثال استفاده از پروژه های دونفره منطبق نمایید.

ث) از دسترسی به استانداردها و دستورالعمل های تمام کشورهای عضو OIE اطمینان پیدا نمایید، آنها باید مبتنی بر خطر تهیه شده باشند، و آنها نباید تاثیر منفی بر توانایی حمل و انتقال سریع نمونه تشخیصی به آزمایشگاه ها و شناسایی سریع عوامل بیماری زا ایجاد نمایند.

 

برنامه ها و پروژه های مشترک

در راهنماها و قوانین حیوانات خشکی زی و آبزی سازمان جهانی بهداشت حیوانات، استانداردها، راهنماها و توصیه های بین المللی پیشگیری و کنترل عواملی که برای حیوانات، انسان و یا هر دو بیماری زا هستند، ارائه شده است. کیفیت آموزش دامپزشکی، ارائه خدمات دامپزشکی موثر و توسعه فرهنگ علمی مسئولیت پذیر و خیرخواهانه را تضمین می کند. سازمان جهانی بهداشت حیوانات برای بهبود کیفیت آموزش دامپزشکی در سراسر جهان، از جمله ظرفیت های کاهش تهدیدات زیستی مبارزه می نماید، و در خصوص تنظیم راهنماها برای دامپزشکان آینده بر صلاحیت های اصلی و برنامه های درسی اصلی آنها که می تواند به عنوان معیار های موسسات آموزش دامپزشکی استفاده شود، اقدام می نماید. در موسسات خصوصی نیز بهتر است این معیارها رعایت شود، این سازمان به تازگی مفهوم برنامه ها و پروژه های دو جانبه با موضوع مشترک (Twinning projects) را در موسسات آموزش دامپزشکی پیاده سازی و گسترش داده است.

 

3) همکاری های بین المللی:

سازمان جهانی بهداشت حیوانات به طور مداوم درحال امضای توافقنامه های رسمی با شرکای بین المللی خود از جمله کنوانسیون سلاح های زیستی (BWC)، دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد (UNODA)، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان غذا و کشاورزی(FAO)، و انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA) درباره مسائل مربوط به کاهش تهدیدات زیستی و ایمنی زیستی می باشد.

تعامل با شرکای و ذینفعان بین المللی، به ویژه سیاست گذاران ملی کلیدی (نمایندگان OIE

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه